پایان نامه مدیریت

مقاله با موضوع کارآفرینی سازمانی

…………………………………………………………………..76

2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………77
2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..77
2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………78
2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….79
2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………79
2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….80

2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………..81
2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….82
2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان……………………………………………………………………………………………….82
2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….83
2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..83
2-46-1- جبر و سکون در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………84
2-46-2- دیوان سالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………85
2-46-3- شیوه های نادرست پاداش………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………………85
2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-48- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..86
2-49- چهارچوب مدل استون……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….91
2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی…………………………………………………………………………………….91
2-52- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………93
2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..94
2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95
2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96
2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101
2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102
2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104
2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106
2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107
2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109
2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115
3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115
3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115
3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116
3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117
3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119
3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119
3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121
4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121
4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123
4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124
4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125
4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126
4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127
4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128
4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129
4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129
4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130
4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131
4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132
4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133
4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134
4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134
4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135
4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137
4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138
4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138
4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138
4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140
4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144
5-1-1- بحث و