مقاله رایگان درمورد تاثیرات اجتماعی

3.2.3. متغییرهای تحقیق 148
3.2.4. مقیاس های اندازه گیری 150

3.2.5. جامعه و نمونه آماری 152
3.3. روش تحلیل داده ها 154
3.3.1. روش های توصیفی 154
3.3.2. روش های تحلیلی 155
3.3.2.1. آزمون مقایسه میانگین دو جامعهی آماری 155
3.3.2.2. آزمون فرض آماری بری مقایسه واریانس دو جامعه آماری 155
3.3.2.3. آزمون فرض آماری برای مقایسهی میانگین چند جامعه 156
3.3.2.4. تحلیل همبستگی 156
3.3.2.5. آزمون فریدمن 157
3.3.3. روش معادلات ساختاری 157
3.3.3.1.ارزیابی تناسب یا برازش مدل 159
3.3.3.2.اصلاح مدل 161
3.3.3.3. تفسیر مدل 161
4 تجزیه و تحلیل دادهها 163
4.1. مقدمه 163
4.2. نتایج آمار توصیفی 164
4.2.1. اطلاعات جمعیت شناختی 164
4.2.1.1. استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 164
4.2.1.2. تقسیم بندی براساس جنسیت 166
4.2.1.3. تقسیم بندی براساس سن 167
4.2.2. تقسیم بندی براساس سطح تحصیلات 168

4.2.3. اطلاعات آماری دربارهی دانش کامپیوتر و اینترنت پاسخدهندگان 169
4.2.3.1. دانش کامپیوتر پاسخ دهندگان 169
4.2.3.2. مدت زمان استفاده کارکنان از اینترنت 171
4.2.3.3. فراوانی استفاده از اینترنت 172
4.2.4. نتایج آمار توصیفی متغییرهای مدل مفهومی تحقیق 175
4.2.5. بررسی فرضیه های تحقیق 182
4.2.6. بررسی و ارزیابیفرضیه های تحقیق 196
4.2.6.1. نتایج حاصل از آزمونهای رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی 201
4.2.7. آزمونهای تکمیلی 201
5 یافتههای تحقیق و پیشنهادات 229
5.1. مقدمه 229
5.2. تحلیل نتایج تحقیق 230
5.2.1. ارزیابی نتایجفرضیه ها 230
5.2.2. پاسخ به سوالات تحقیق 233
5.2.3. بررسی و ارزیابی آزمونهای تکمیلی 235
5.3. پیشنهادات و توصیههای مدیریتی 239
5.3.1. محدودیتهای تحقیق 243
5.3.2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 244
منابع 246
ضمائم و ملحقات 261

فهرست جداول
جدول 1 سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها 35
جدول 2مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی 49
جدول3دوره های تحول در نظام بانکداری 51
جدول4 مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی 54
جدول 5کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته 60
جدول 6ویژگی های کلی مدل پذیرش فناوری 70
جدول 7مهمترین دلایل عدم امکان به کارگیری مدل درسطح سازمان 79

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 8مروری بر تحقیقات بین المللی در حوزهی بانکداری اینترنتی 89
جدول 9 مروری بر تحقیقات انجام شده بر پایهی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری 92
جدول 10مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای مدل پذیرش فناوری در حوزهی همراه بانک 95
جدول 11مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری در حوزهی همراه بانک 98
جدول 12مدل ها و تئوری ها در حوزهی پذیرش فناوری اطلاعات 111
جدول 13ارزیابی نقش متغییرهای میانجی در مدل های مختلف پذیرش فناوری. 117
جدول 14معرفی متغییرهای مدل مفهومی 122
جدول 15 نمونهای از پرسشنامهی مرحلهی پیش تحقیق 136
جدول 16آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه 141
جدول 17آلفای کرونباخ به تفکیک گزارهها 141
جدول 18 نتایج نهایی آزمون پایایی آزمون پیش مطالعه 145
جدول 19فراوانی پاسخدهندگان برحسب استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 163
جدول 20 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سن کارکنان 165
جدول 21 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات کارکنان 166
جدول 22 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب دانش کامپیوتر 167
جدول 23تقسیمبندی پاسخدهندگان برحسب تجربه استفاده ازاینترنت 169
جدول 24 فراوانی استفاده ازاینترنت 170
جدول 25 فراوانی استفاده ازاینترنت 172
جدول 26 شاخص های توصیفی گزاره های متغیرعملکرد مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 174
جدول 27 شاخص های توصیفی گزاره های متغیرتلاش مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 175
جدول 28 شاخص های توصیفی گزاره های متغیرتاثیرات اجتماعی در نمونه مورد بررسی 176
جدول 29 شاخص های توصیفی گزاره های متغیرتسهیل شرایط در نمونه مورد بررسی 178
جدول 30 شاخص های توصیفی گزاره های متغیراعتماد در نمونه مورد بررسی 179
جدول 31 شاخصهای توصیفی گزارههای متغیر قصدرفتاری در نمونه مورد بررسی 180
جدول 32 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار 183
جدول 33 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تلاش مورد انتظار 185
جدول 34 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی 187
جدول 35 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تسهیل شرایط 190
جدول 36 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر اعتماد 192
جدول 37 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده 194
جدول 38 خلاصه نتایج آزمونفرضیه ها 194
جدول 39 نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق 200
جدول 40 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 202
جدول 41 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر استفاده بر متغیرهای تحقیق 204
جدول 42 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 206
جدول 43 نتایج آزمون توکی جهت مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح سنی مختلف 207
جدول 44 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح تحصیلات مختلف بر متغیرهای تحقیق 209
جدول 45 نتایج آزمون توکی جهت مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح تحصیلات مختلف 210
جدول 46نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثرسطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت بر متغیرهای تحقیق 212
جدول 47 نتایج آزمون توکی جهت مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت 213
جدول 48 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 217
جدول 49 نتایج آزمون توکی جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 218
جدول 50 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر میزان استفاده کارکنان از اینترنت مختلف بر متغیرهای تحقیق 221
جدول 51 نتایج آزمون توکی جهت مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب میزان استفاده از اینترنت کارکنان 222
جدول 52 نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت هر یک از ابعاد تحقیق 225

فهرست شکلها
شکل1- 1 مدل مفهومی تحقیق 19
شکل2تئوری رفتار منطقی 67
شکل 3 تئوری رفتاربرنامه ریزی شده 68
شکل 4 مدل مفهومی ازپذیرش فناوری 69
شکل 5 فرآیند پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات بر مبنای مدل پذیرش فناوری 71
شکل 6 مدل پذیرش فناوری 2 ( 77
شکل 7 مدل تناسب وظیفه با فناوری 78
شکل 8 ابعاد مختلف فناوری 111
شکل 9مدل مفهومی تحقیق 129
شکل 10 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد 182
شکل 11 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار در حالت معناداری 183
شکل 12مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد 185
شکل 13 مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار در حالت معناداری 185
شکل 14 مدل اندازه گیری متغیر تاثیرات اجتماعی در حالت تخمین استاندارد 187
شکل 15 مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی در حالت معناداری 187
شکل16 مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط در حالت تخمین استاندارد 189
شکل17 مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط در حالت معناداری 190
شکل18 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد 191
شکل 19 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت معناداری 192
شکل 20 مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده در حالت تخمین استاندارد 193
شکل 21 مدل اندازه گیری متغیرقصد استفاده در حالت معناداری 194
طرح تحقیق
مقدمه
در میان مفاهیم بازاریابی مطالعه رفتار مصرفکننده رشته تحصیلی جدیدی است. در اوایل دههی 1900 نویسندگان بحثی را درباره این موضوع آغاز کردند که چگونه تبلیغ کنندگان می توانند از اصول روانشناسی استفاده نمایند. همزمان با توسعهی مفهوم بازاریابی در دههی1950 نیاز به مطالعه رفتار مصرفکننده بیش از پیش ضرورت یافت. نخستین کتابهای درسی در این مورد در دههی 1960 به رشته تحریر درآمده است. (موون و مینور, 1388, ص. 16) از آن زمان تاکنون مفهوم رفتار مصرفکننده توسعهی زیادی یافته است. در عصر کنونی که رقابت بین بنگاههای کسب و کار شدت یافته است درک رفتار مصرفکننده و شناخت مشتریان اهمیت ویژهای دارد. مشتریان ممکن است نیازها و خواستههای خود را به گونهای بیان نمایند اما طور دیگری عمل کنند. آنها ممکن است از انگیزشهای عمیقتر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل مؤثری که در آخرین لحظه عقیدهشان را عوض میکند عکسالعمل نشان دهند. از این رو بازاریابان باید خواستهها، دریافتهای ذهنی و خرید و رفتار خرید مصرفکنندگان را به طور عمیق و مستمر بررسی کنند.
در میان مصرفکنندگان ارزیابی و مطالعه رفتار مصرفکنندگان خدمات بانکی و مالی اهمیت بالایی دارد تبیین رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکی امکان ارائهی برنامه های مطلوبتر بازاریابی و افزایش رضایت مصرفکنندگان در جهت سودآوری بنگاهها را فراهم میآورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرفکنندگان حقوقی در حوزهی خدمات نوین بانکی انجام شده است.
در این فصل که نخستین فصل تحقیق بوده و طرح و شالودهی اصلی آن تبیین میشود؛ نخست مساله تحقیق بیان میشود. همچنین مهمترین مدلهای ارائه شده در مورد موضوع تحقیق معرفی می شود؛ و از میان مدلها مدل مفهومی که اساس تحقیق بر پایهی ان انجام شده انتخاب شده و به طو مفصل تر تشریح میگردد. برای توجیه علل انجام تحقیق اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق بیان میگردد. همچنین مهمترین مشکلات احتمالی در انجام تحقیق ذکر شده و اهداف سوالات و فرضیات تحقیق بیان میگردد. در پایان روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته تحقیق و دامنهی زمانی و مکانی آن تعریف میشود.
بیان مساله
امروزه رقابت برای ارائهی خدمات متنوعتر و مطلوبتر به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای بانکها مطرح است. با توجه به خصوصی شدن بانکها در ایران و افزایش رقابت در بین آنها ارائهی خدمات مناسبتر به طیف وسیعتری از مشتریان، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت.
در طی دههی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیتهای اصلی بانکها توسط فناوریهای جدید و ارائهی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوریهای ارتباطی در دو دههی اخیر ضروری است.
از آنجا که کاربران سیستمهای اطلاعاتی در حوزهی بانکداری به نوعی مصرفکننده تلقی میشوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزهی رفتار مصرف کننده مطرح می شود؛ و با توجه به ماهیت الکترونیکی خدمات نوین بانکی می توان پذیرش آن را درحوزهی سیستمهای اطلاعاتی مطرح نمود.
علیرغم سرمایهگذاریهای فراوان انجام شده در زمینهی کاربری فناوریهای اطلاعاتی در عرصهی بانکداری میزان استفاده از این فناوریها چندان بالا ن
می باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیینکننده پذیرش سیستمهای نوین بانکداری توسط کاربران را آشکار می سازد. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوریهای جدید می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوریهای اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است. چرا که موفقیت در عرصهی بانکداری امروز مستلزم پذیرش خدمات نوین از سوی مصرفکنندگان است. بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی برای نهادینه کردن و اجرای بانکداری الکترونیکی به نحو مطلوب امری ضروری است.
در ایران نیز تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی عواملی که بر پذیرش بانکداری الکترونیک وشاخه های مختلف آن انجام شده است؛ لیکن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است بیشتر در زمینهی مشتریان حقیقی بوده و تاکنون تحقیقی که به طور ویژه رفتار مصرفکنندگان حقوقی را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از آنجا که تاکنون امکان ارائهی خدمات الکترونیک برای مشتریان حقوقی چندان فراهم نبوده است رفتار این بخش از مشتریان که سودآوری بیشتری نیز برای بانک ها دارند، مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لیکن با برطرف شدن مشکلات قانونی مانند حق امضا و …. برخی از بانکهای کشور درصدد گسترش دامنهی خدمات برای مشتریان حقوقی خود هستند. با توجه به حجم بالای تراکنشهای مالی مشتریان حقوقی، بانکها باید خدمات شیوهی عمل و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای آنان را تامین کنند. از این رو در این پژوهش رفتارمشتریان حقوقی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که هر سازمان دارای هدفهای خاص خرید، سیاستها، رویهها، ساختارهای سازمانی و سیستمها است. که طبعا نوع استفاده از خدمات بانکی را نیز متاثر می سازد. (کاتلر, 1383, ص. 215)
محققینحوزه های سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدلهای متعددی در حوزهی پذیرش فناوری مواجه هستند که یکپارچه کردن مدلها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو مدل نهایی این تحقیق نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است.کهسازه های آن مهمترین عناصر شکل دهندهی مدل های پیشین است. شکل 1-1 نمونهای از این مدل را نشان میدهد.
شکل1- 1 مدل مفهومی تحقیق
شکل1- 1 مدل مفهومی تحقیق
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط

اهمیت –ضرورت و نتایج تحقیق
با توجه به بحث خصوصی سازی در ایران و شکلگیری بانکها و موسسات مالی متعدد طی چند سال اخیر بانکداری امروز در بستر رقابت انجام می گیرد؛ شناخت صحیح از خواستهها و نیازهای مشتری در بانکداری نوین اهمیت حیاتی پیدا کرده است؛ به طوری که میتوان سرآغاز و سرانجام فعالیتهای بانکها و موسسات مالی را شناخت و تأمین نیازهای مشتری به نحوی مناسب دانست. امروزه کلیه تصمیمات و فرآیندهای بازاریابی (که یکی از