پایان نامه رایگان مدیریت : بازاریابی اینترنتی

2-2پیشینه تحقیق 79
2-2 -1 بررسی پایاننامههای داخلی مرتبط 79
2-2-2 بررسی پایاننامههای خارجی مرتبط 83
2-2-3 مدل مفهومی تحقیق 87
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 91
مقدمه 92

3-1 روش تحقیق 92
3-1-1 تحقیق کاربردی 92
3-1-2 تحقیق توصیفی 92
3-2 متغیرها و فرضیه های تحقیق 94
3-2-1 مدل تحلیلی تحقیق 95
3-3 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات 97
3-4 مقیاس مورد استفاده 98
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه 99
3-4-1 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 99
3-4-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 100
تحلیل عاملی 100
3-5 قلمرو تحقیق 105
3-5-1 دوره های زمانی انجام تحقیق 105
3-5-2 مکان تحقیق 105
3-6 جامعه آماری (N) 105
3-7 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه (n) 106
3-8 روش یا روش های نمونه گیری 106
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 109
مقدمه 110
4-1 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 110
4-1-1 آمار توصیفی متغیر جنسیت 110
4-1-2 آمار توصیفی متغیر سن 111
4-1-3 آمار توصیفی متغیر تحصیلات 112
4-1-4 آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل 113
4-1-4 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه 114
4-2 آمار استنباطی 116
4-2-7 مراحل عمومی آزمون فرض آماری 131
4-2-8 آزمون فرضیه دوم تحقیق 135
4-2-9 آزمون فرضیه سوم تحقیق 139
4-2-10 آزمون فرضیه چهارم تحقیق 143
4-2-11 آزمون فرضیه پنجم تحقیق 146
4-2-12 آزمون فرضیه ششم تحقیق 149
4-2-13 رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
4-2-14 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی 153
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 156
مقدمه 157
5-1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی 157
5-1-1 متغیر جنسیت 157
5-1-2 متغیر سن 157
5-1-3 سطح تحصیلات 157
5-2 نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق 157
5-2-1 بررسی فرضیه اول (محیط بازاریابی اینترنتی) 157
5-2-2 بررسی فرضیه دوم (ویژگی های محصول) 158
5-2-3 بررسی فرضیه سوم (امنیت و اعتماد) 158
5 -2-4 بررسی فرضیه چهارم (پیشنهادات ارتقایی) 158
5-2-5 بررسی فرضیه پنجم (قیمت) 159
5-2-6 بررسی فرضیه ششم (سهولت خرید) 159
5-2-7 سایر نتیجه‌گیری ها 159
5-3 محدودیتهای تحقیق 160
5-4 پیشنهادهای اجرایی 160
5-5 پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی 161
منابع و مآخذ 163
پیوست 169

فهرست شکل‌ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل1- 1: مدل پیشنهادی 8
شکل 2-1:عوامل موفقیت و پذیرش اینترنت،دهقان(1386) 17
شکل 2-2. ایجاد ارزش از طریق اینترنت(دهقان،1386) 30
شکل شماره 2-3: کلارک و فلاحرتی (2005) 42
شکل 2-2. ایجاد ارزش از طریق اینترنت(دهقان،1386) 43
شکل 2-5: چارچوب رفتار مصرفکننده آنلاین 44
شکل 2-6: فرایند پذیرش فناوری خانلری لاریمی، (1388) 50
شکل 2-7 :مدل خلاصه شده عوامل موثر بر خرید آنلاین(چنگ و همکاران، 2005) 56
شکل 2-8 مدل ارتباطی رفتار خرید آنلاین (پارک و کیم، 2003) 57
شکل 2-9: چارچوب تحقیق لیانگ و هوآنگ (1998) 57
شکل 2-10: مدل فرآیندی خرید اینترنتی، مای سو و همکاران (2005) 59
شکل 2-11: مدل تحقیق ویجایاساراتسی (2002) 60
شکل 2-12: تعمیم یافتهی مدل پذیرش تکنولوژی، ها و استوئل، (2009) 62
شکل2-13 : مدل پیشنهادی تحقیق وو (2003) 64
شکل 2-14: مدل مفهومی تحقیق سیترین و همکاران (2000) 64
شکل 2-15: مدل مفروض در تحقیق میازاکی و فِرناندِز (2001) 65
شکل 2-16: مدل تحقیق لیان و لین (2008) 68
شکل 2-17: مدل مفروض در تحقیق ریچارد و همکاران (2010) 70
شکل 2-18 : سوامیناتان و همکارانش (1999) 71
شکل 2-19: چارچوب مفهومی درک ارزش مشتری در زمینه تجارت الکترونیکز.چن و دوبینسکی (2003) 73
شکل شماره 2 – 20 : مدل توصیفی از فرایند خرید آنلاین س.ج. چن و چنگ (2003) 74
شکل 2-21 : رابطه بازاریابی اینترنتی،هاکیو و همکاران (2009) 75
شکل2-2-3 : رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید 88
شکل 4-1: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت 111
شکل 4-2: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن 112
شکل 4-3: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات 113
شکل 4-4: نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تاهل 114
شکل 4-5: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 117
شکل شماره 4-6: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 118
شکل 4-7: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر ویژگی های محصول 119
شکل شماره 4-8: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر ویژگی های محصول 120
شکل 4-9: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر امنیت و اعتماد 122
شکل 4-10: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر امنیت و اعتماد 123
شکل 4-11: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر پیشنهادات ارتقایی 124
شکل 4-12: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر پیشنهادات ارتقایی 125
شکل 4-13: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر قیمت 126
شکل 4-14: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر قیمت 127
شکل 4-15: تخمین بارهای عاملی استانداردشده متغیر سهولت خرید 129
شکل 4-16: مقادیر آماره t-استیودنت متغیر سهولت خرید 130
شکل 4-17: نمودار نرمال بودن متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 133
شکل 4-18: نمودار نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول 136
شکل 4-19: نمودار نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد 140
شکل 4-20: نمودار نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی 144
شکل 4-21: نمودار نرمال بودن متغیر قیمت 147
شکل 4-22: نمودار نرمال بودن متغیر سهولت خرید 150

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2-1: تأثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی سنتی(ترومن،2002) 33
جدول 2-2: بررسی تفاوت میان بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی از جنبه های مختلف (ترومن، 2002) 40
جدول شماره 2-3: دستهبندیای از تحقیقات انجام شده 76
جدول 3-1: مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای متغیرها و شاخص‌های تحقیق 97
جدول 3-2: تقسیم بندی سوالات پرسشنامه بر اساس متغیرهای تحقیق 98
جدول شماره 3-2: آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه 100
جدول4-1: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت 110
جدول 4-2: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن 111
جدول 4-3: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر تحصیلات 112
جدول4-4: توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر وضعیت تأهل 113
جدول4-5: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 114
جدول4-6: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر ویژگی های محصول 115
جدول4-7: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر امنیت و اعتماد 115
جدول4-8: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی 115
جدول4-9: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر قیمت 116
جدول4-10: جدول آمار توصیفی شاخص های متغیر سهولت خرید 116
جدول 4-11: آزمونهای مورد استفاده جهت آمار استنباطی 116
جدول شماره 4-12 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 118
جدول شماره 4-13: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته محیط بازاریابی اینترنتی 119
جدول شماره 4-14 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر ویژگی های محصول 120

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 4-15: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته ویژگی های محصول 121
جدول شماره 4-16 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر امنیت و اعتماد 123
جدول شماره 4-17: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته امنیت و اعتماد 124
جدول شماره 4-18 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی 125
جدول شماره 4-19: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته پیشنهادات ارتقایی 126
جدول شماره 4-20 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر قیمت 128
جدول شماره 4-21: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته قیمت 128
جدول شماره 4-22 : ضریب تعیین چندگانه شاخص های متغیر سهولت خرید 130
جدول شماره 4-23: شاخص‌های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی متغیر وابسته سهولت خرید 131
جدول شماره 4-24: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر محیط بازاریابی اینترنتی 132
جدول شماره 4-25: نتایج آزمون نسبت متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 134
جدول 4-26 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 135
جدول 4-27 : رتبه بندی عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 135
جدول شماره 4-28: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر ویژگی های محصول 136
جدول شماره 4-29: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر ویژگی های محصول 137

جدول 4-30 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول 138
جدول 4-31 : رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول 138
جدول شماره 4-32: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر امنیت و اعتماد 139
جدول شماره 4-33: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر امنیت و اعتماد 141
جدول 4-34 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد 142
جدول 4-35 : رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد 142
جدول شماره 4-36: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر پیشنهادات ارتقایی 143
جدول شماره 4-37: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی 145
جدول 4-38 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 145
جدول 4-39 : رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 146
جدول شماره 4-40: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر قیمت 146
جدول شماره 4-41: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر قیمت 148
جدول 4-42 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر قیمت 149
جدول 4-43 : رتبه بندی عناصر متغیر قیمت 149
جدول شماره 4-44: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر سهولت خرید 150
جدول شماره 4-45: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر سهولت خرید 151
جدول 4-46 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-47 : رتبه بندی عناصر متغیر سهولت خرید 152
جدول 4-48 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-49 : رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
جدول 4-50: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جنسیت 154
جدول 4-51: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر وضعیت تأهل 154
جدول 4-52: آزمون من وییتنی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر تحصیلات 155
جدول 4-53: آزمون کروسکال والیس متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر سن 155

چکیده
رشد سریع زیر ساختارهای اینترنت فرصتها و روشهایی جدید برای انجام کسب وکار به تمامی جهانیان معرفی کرد. اینترنت دنیا را بدون مرز کرده است. تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان در حال حاضر میتوانند به بازارها به طور سریعتری دسترسی پیدا کرده و اطلاعات بیشتری را نسبت به قبل در کمترین زمان ممکن کسب کنند(جاتوراویث، 2007). در کل استفاده از اینترنت میتواند در سه فعالیت اصلی دستهبندی شود: نشر اطلاعات شرکت، اجرای تجارت الکترونیکی و تبادلات کسب و کاری. برجستهترین ویژگی اینترنت عدم نیاز به واسطه است؛ تولیدکنندگان میتوانند کالاهای خود را به طور مستقیم و به آسانی از طریق اینترنت به فروش برسانند (جاتوراویث، 2007).
با اینکه تحقیقات متعددی در خصوص رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان در خارج از کشور صورت گرفته ولی در داخل کشور مدل های چندان مناسبی در این ارتباط ارائه نشده است. بدیهی است که بررسی رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان می تواند به شناسایی دلایل احتمالی عدم استقبال آنان از این شیوه خرید کمک نماید. این تحقیق، تاثیر عوامل بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان را بررسی می کند.
مطالعه حاضر بر اساس مدل اولیه هاکیو و همکاران در سال 2009 انتخاب شده و پس از بررسی تحقیقات مختلف مرتبط با تحقیق حاضر،مدل ذکر شده تغییر یافت و عوامل قیمت و سهولت خرید به آن اضافه گردید.
این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و داده های مورد بررسی از میان 266 پرسشنامه توزیع شده در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی که به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند به دست آمد.در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون هایی همچون آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون دوجمله ای یا نسبت، آزمون فریدمن، آزمون من وییتنی و آزمون کروسکال والیس و نیز تحلیل عاملی بهره گرفته شد.
نتایج آزمون ها بیان داشت که متغیرهای قیمت،امنیت و اعتماد،محیط بازاریابی اینترنتی،ویژگی محصول و سهولت خرید بر روی رفتار خرید مشتریان در اینترنت تاثیر معناداری داشته و متغیر پیشنهادات ارتقایی تاثیر گذار نبوده است.
در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند افزایش سطح امنیت و اعتماد که تاثیری مستقیمی بر روی متغیر پیشنهادات ارتقایی دارد و باعث می شود که این ابزار مهم بازاریابی در اینترنت تمایل مشتریان به خرید اینترنتی را افزایش دهد،ارائه گردید.همچنین استفاده از عامل قیمت به عنوان مزید رقابتی نیز مورد توجه است.
لغات کلیدی:بازاریابی اینترنتی،رفتار خرید مشتریان،خرید اینترنتی

دانشگاه علامه طباطبایی
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
در زمانهای اخیر اینترنت حجم عظیمی از هیجان را ایجاد کرده، طوریکه توجه رسانه، عموم و بازاریابان را به خود جلب نموده است. دلایل زیادی برای رشد استفاده از اینترنت (نه فقط خرده فروشی) در زمانهای اخیر فراهم است، مانند اندازه آن به عنوان منبع اطلاعات، آسانتر شدن آن برای استفاده کننده، و اینکه روز به روز قابلیت دسترسی به آن افزایش یافته و هزینهاش کاهش میبابد (از اُکاس و فِنچ، 2003). خصوصیات تعاملی وب و اینترنت، به مصرف کنندگان این فرصت را میدهد تا محصولات را راحتتر و با کارایی بهتر خریداری کنند، از راه دور قادر به استفاده از وب باشند و در زمان و زحمت صرفهجویی کنند. رشد سریع اینترنت و شبکه گسترده جهانی در دهه 90 تجارت الکترونیکی را به وجود آورد و آینده بسیاری از شرکتها را تضمین نمود (هانگ، 1998). اینترنت بازارهای جدیدی را برای مشتریان و همچنین سازمانها ایجاد کرده است و به جایگزین جدیای برای خرید سنتی تبدیل گردیده است. رشد خرید اینترنتی، نیروی محرکی را برای انجام تحقیقات بیشتر در زمینه رفتار و نگرش مصرفکنندگان در وب و تجارتهای آنلاین فراهم کرده است.
1-1 بیان مسئله
پیدایش و توسعه اینترنت فرصت های جدیدی را برای بازار یابان ایجاد نموده تا بتوانند فعالیت های فعلی بازار یابی خود را بهتر انجام دهند. بازاریابی اینترنتی تا حد زیادی به ویژگی های محصولات و خدماتی ارتباط دارد. به