منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

فصل اول 1
کلیات Error! Bookmark not defined.
مقدمه Error! Bookmark not defined.
مبحث اول: تحریم 16
گفتار اول: انواع تحریم 16
بند اول: تحریم جامع 16
بند دوم: تحریم هوشمند 22
گفتار دوم: انواع تحریم هوشمند 24
بند اول: تحریم تسلیحاتی 24
بند دوم: تحریم مسافرتی 26
بند سوم: تحریم تجاری 28
بند چهارم: تحریم مالی 29
مبحث دوم: تاریخچه تحریم 33
گفتار اول: رویه جامعه ملل 33
گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد 36
مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها 40
گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند 40
بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور 41
بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل 45
بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی 49
گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند 53
بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسی عادلانه 54
بند دوم: حقوق بشر مورد نقض به واسطه تحریم مسافرتی 58
بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی 59
گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت 60
بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست 61
بند دوم: تاسیس یک هیات رسیدگی بی طرف 63
بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه 69
بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها 70
نتیجه گیری 74
فصل دوم 77
تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و توافقنامه ژنو 78
مقدمه 78
مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن 81
گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران 81
گفتار دوم: اتحادیه اروپا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران 89
گفتار سوم: آمریکا و تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران 92
گفتار چهارم: ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو 96
مبحث دوم:بررسی چگونگی صلاحیت شورای امنیت در صدور قطعنامه های تحریمی 101
گفتار اول: عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان 101
گفتار دوم: عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح 111

گفتار سوم: نقش درج عبارات مبهم در قطعنامه ها علیه ایران 123
بند اول: نقش درج عبارت “مراقب باشند” 123
بند دوم: نقش درج عبارت “گروه کاری اقدامات مالی” 124
بند سوم: نقش درج عبارت “می توانند” 125
بند چهارم: نقش درج عبارت “بخش انرژی ایران” 126
بند پنجم: نقش درج عبارت “بانک ملی و بانک صادرات” 127
بند ششم: نقش درج عبارت “بانک مرکزی ایران” 128
مبحث سوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با سایر قوانین بین المللی 129
گفتار اول: نکات مقدماتی 131
گفتار دوم: حدود انطباق تحریم ثانویه آمریکا با قطعنامه ها و ماده 21 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 134
گفتار سوم: چگونگی امکان رسیدگی به تحریم ثانویه آمریکا نزد هیات مشورتی سازمان تجارت جهانی 144
نتیجه گیری 152
فصل سوم 155
چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا، و راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران 156
مقدمه 162
مبحث اول: بررسی موردی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا در اجرای تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران 158
گفتار اول: چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران 158
بند اول: مقابله به مثل؟ 158
بند دوم: تحریم؟ 166
بند سوم: اقدام متقابل؟ 170
گفتار دوم: محدودیت های حقوقی در اتخاذ اقدام متقابل 173
بند اول: محدودیت های شکلی 173
بند دوم: محدودیت های ماهوی 175
گفتار سوم: امکان اقدام متقابل در وضعیت های مشخصی که به موجب فصل هفتم منشور اقدام شده است 182
مبحث دوم: راهکارهای حقوقی برای حل اختلافات ناشی از تحریم هوشمند شورای امنیت علیه ایران 186
گفتار اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 186
بند اول: راهکارها در رویه دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت 188
بند دوم: راهکارها در رویه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت 190
گفتاردوم: راهکارها در رویه محاکم ملی و منطقه ای 191
بند اول: نکات مقدماتی 191
بند دوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت بدون استناد به آنها 193
بند سوم: راهکار رسیدگی به تصمیات شورای امنیت با استناد به آنها 194
بند چهارم: راهکار رسیدگی به آیین درج و حذف از فهرست شورای امنیت 209
بند پنجم: ر اهکارها در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با توجه به نوع تفسیر آن از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران 204
گفتار سوم: راهکار تشکیل هیات داوری به موجب موافقت نامه پادمان 209
بند اول: نکات مقدماتی 209
بند دوم: استدلال آژانس بین المللی انرژی اتمی در صورت داوری. 222
بند سوم: استدلال ایران در صورت داوری 222
نتیجه گیری 228
نتیجه گیری نهایی 231
منابع و ماخذ 234
الف) منابع فارسی 235
ب) منابع انگلیسی 237

فهرست پیوست
عنوان صفحه
پیوست ها
پیوست شماره (1) 260
متن توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک) 260
پیوست شماره (2) 266
متن منتشره وزارت دارایی و وزارت امورخارجه ایالات متحده در خصوص تعلیق تحریم ها در دوره زمانی توافقنامه موقتی ژنو (21 جولای 2014) 266
ضمیمه 278
پیوست شماره (3) 279
حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا راجع به ابطال تحریم هوشمند اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران در اجرای تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران 279

اختصارات عبارات انگلیسی
AJIL: The American Journal of International Law.
ARSIWA: Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
B.I.S.D: Basic Instruments and Selected Documents.
C.F.R: Code of Federal Regulations.
CFSP: Common Foreign and Security Policy.
Chi. J. Int’l L: Chicago Journal of International Law.
CISADA: Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act.
DARIO: Draft Articles on the International Responsibility of International Organizations.
DSB: Dispute Settlement Body.
DSU: Dispute Settlement Understanding.
ECHR: European Court of Human Rights.
ECOSOC: United Nations Economic and Social Council.
ECR: European Conservatives and Reformists Group.
ECtHR: European Court of Human Rights.
EHWC: Environmental and Health World Congress.
EWCA: England and Wales Court of Appeal. 

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

EJIL: European Journal of International Law.
EL Rev:European Law Review.
FATF: Financial Actions Task Force.
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade.
Geo. L.J: Georgetown Law Journal.
HRQ: Human Rights Quarterly.
IAEA: International Atomic Energy Agency. 
ICCPR: International Covenant on Civil and Political Rights.
ICJ: International Court of Justice.
ICLQ: International Comparative Law Quarterly.
ICTY: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
IFSR: Iranian Financial Sanction Regulation.
ILC: International Law Commission.
ILDC: International Law in Domestic Courts.
I.L.M: International Law Materials.
ILR: International Law Reports.
IMF: International Monetary Fund.
IRISL: Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
IRGC: Iranian Revolutionary Guard Corps.

ISFR: Iranian Financial Sanctions Regulations.
ITSR: Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
JPOA: Joint Plan of Action.
ILR: International Law Reports.
ISA. Iran Sanctions Act.
ITRSHA: Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act.
J.I.E.L: Journal of International Economic Law.
LLP: Limited liability partnership.
LJIL: Leiden Journal of International Law.
MFN: Most Favored Nations.
NAM: Non-aligned Movement.
NDAA: National Defense Authorization Act.
NGO:  Non-governmental organization.
NITC: National Iranian Oil Company.
NPT: Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development.
OFAC: Office of Foreign Assets Control.
O.J.E.U: Official Journal of the European Union.
OUP: Oxford University Press.
SCR: Security Council Resolution.
SDN: Specially Designated Nationals.
SEMA: Special Economic Measures Act.
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute.
SLP: Statement of Licensing Policy.
TEU: Treaty on European Union.
TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union.
TSC: Texas Southmost College.
U.C: university of California.
UKHL: United Kingdom House of Lords.
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development .
UNIMIK: United Nation Interim Administration Mission in Kosovo.
UNSCOM. UN Special Commission.
UNTAET: United Nation Transitional Administration in East Timor.
UNTS: United Nations Treaty Series.
UNYB: United Nations Year Book.
U. Pa. J. Int’l Econ. L: Journal of International Economic Law .
U.S.C: University of Southern California.
Va. J. Int’l L: Virginia Journal of International Law.
WIPO: World Intellectual Property Organization .
WMDPSR: Weapons of the Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations.
WTO: World Trade Organization.
WTR: World Trademark Review.
Y.B. Int, IL. Comm, n: Yearbook of the International Law Commission.
Ybk Intl L: Yearbook of the International Law.
ZaoRV: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

اختصارات کلمات انگلیسی و لاتین
Art: Article.
Cong: Congress.
C: Council.
Dec: December.
Dep’t: Department.
Doc: Document
Ed: Edition.
Fed: Federal.
GOV: Government.
Ibid: Ibidim.
L: Law.
L. Legislation.
No: Number.
No: November.
Op. cit: Opere citation.
P: Page.
Para: Paragraph.
PP. pages.
Reg: Regulation.
Rep: Report.
Res: Resolution.
Rev: Review.
S:Security.
Serve: Service.
UK: United Kingdom.
UN: United Nations.
Vol: Volume.
فصل اول

کلیات
مقدمه
شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تاثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریم علیه دولتها را پیدا کرده بود، از پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990، در فضای نسبتا جدید بی محابا به استفاده از تحریم روی آورد و در موارد متعدد علیه کشورها مانند عراق و یوگسلاوی سابق تحریم جامع اعمال نمود که آثار منفی و جبران ناپذیر آن بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، و بهداشتی مردم غیرنظامی انتقادات گسترده دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی را دامن زد؛ “به طوریکه تشکل های حقوق بشری، شورای امنیت را به ارتکاب نسل کشی علیه مردم عراق متهم کرده و مدعی شدند که شورای امنیت به عنوان رکن یک سازمان بین المللی مرتکب فجیع ترین جنایات علیه بشریت شده است.” به دلایل فوق، محدودیت حقوقی بر صلاحیت شورا در اعمال تحریمها به بحث جدی در حقوق بین الملل تبدیل شده، توجه شورای امنیت را جلب کرده و باعث شد تا از دهه نود رویکرد خود را به تحریم هوشمند یعنی تحریم افراد و موسسات خاص تغییر دهد. در این نوع تحریم اشخاص شناسایی شده برای نمونه از دارایی ها و وجوه خود در خارج از کشور و از آزادی سفر به خارج محروم می شوند و از دادن ویزا به آنها خودداری می شود یا دستور بستن دفاتر یک گروه یا حزب سیاسی یا یک حکومت دوفاکتو در خارج از کشور داده می شود. این نوع تحریم با وجود آثار مثبت به مراتب بهتر از تحریم جامع، از انتقاد مصون نمانده است. انتقاداتی از قبیل : نقض حق بر دادرسی منصفانه، نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، نقض حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، نقض حق آزادی حرکت و حق مالکیت شناسایی شده در اسناد مهم بین المللی از قبیل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
شورای امنیت چهار دوره از تحریمها را علیه ایران اعمال کرده است: سالهای 2006، 2007، 2008، 2010.
شدیدترین قطعنامه، قطعنامه 1929 در سال 2010 است مشتمل بر تحریمهای متعدد مالی، تسلیحاتی، هوایی و مسافرتی، و تجارت کالا علیه شخصیتها، موسسات مالی و تجاری. تشکیل کمیته نظارت یکی از مهمترین تفاوت های این قطعنامه با موارد قبلی است.این قطعنامه ضمن تشدید مجازات های پیشین، از اعضا می خواست که مانع از انتقال فناوری موشکی به ایران شوند؛ فروش مواد و تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی ممنوع شد؛ دیگر اینکه اعضا اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانکها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند. مشخصا سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.
در قطعنامه ها مقررات غیرالزامی وجود دارند که جزء مقررات لازم الاجرا نیستند یا مقرراتی که به نظر مبهم هستند مثل “مراقب باشند.” برخی دولتها اعتقاد دارند اصطلاحات مزبور به آنها صلاحیت ضمنی برای اعمال اقداماتی که به مراتب فراتر از مقررات الزامی، و صریح قطعنامه هاست می دهد. موارد متعددی بوده است که آنها در توجیه اقدامات یکجانبه خود علیه ایران به مقررات مبهم، و غیر الزامی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران استناد نموده اند.
در جولای 2010 نخست وزیر کانادا اعلام کرد در راستای “تعامل نزدیک با شرکای همفکر مثل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کانادا تحریم های بیشتری علیه ایران فراتر از الزامات قطعنامه 1929 اعمال می کند.”
اقدامات کانادا به موجب قانون اقدامات ویژه اقتصادی ویژه نسبتا گسترده هستند. طبق این قانون شرکت های کانادایی از صادرات کالا، خدمات، یا تجهیزات به بخش های انرژی و مخابراتی ایران و نیز انجام مبادلات مالی یا واردات نفت از ایران ممنوع می شوند. کانادا به در گزارشات خود به شورای شورای امنیت بیان کرده است که قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند تا علیه 3 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده در قطعنامه تحریم اعمال کنند. اما کانادا خود این مقرره را به خود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه داد به موجب آن اتباع کانادایی را از تامین هر گونه خدمات به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرد بدون در نظر گرفتن اینکه کشتی آنها مرتبط با برنامه هسته ای نیست.
رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی تصمیمات شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در این میان اعمال تحریم های هوشمند با انتقاداتی مواجه بوده است. نمونه بارز این انتقادات متوجه رویه شورای امنیت و کمیته های ویژه تحریم در مورد نحوه شناسایی و درج نام اشخاص در فهرست سیاه کمیته ها و چگونگی خارج کردن نام آنها از این فهرستها است که فاقد ساز و کارهای رسیدگی موثر و منصفانه به اعتراضات اشخاص هدف به ویژه راههای رسیدگی قضایی است.جان دوگارد که یک فصل از کتاب خود که در سال 2001 انتشار یافت را به تحریمها و بررسی قضایی اختصاص داده پیش بینی کرده که تقاضا برای بررسی قضایی تصمیمات شورای امنیت در سالهای پیش رو در حال گسترش است. شناخته ترین رسیدگی قضایی در این باره مربوط به دعوای کادی و بنیاد بین المللی البراکات نزد