پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : عدالت مالیاتی

فهرست
بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات 1
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت 2
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت 2
بند اول: تعریف لغوی عدالت 3
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی 5
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون 5
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور 5
الف: تمایز از مفهوم انصاف 6
ب: تمایز از مفهوم برابری 8
بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت 10
گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونههای عدالت 12
بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت 12
الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب 12
ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی 14
بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت 15
الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی 16
ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی 16
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی 16
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت 17
الف: عدالت اجتماعی 18
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن 19
1: عدالت توزیعی 20
2. عدالت معاوضی 22
ج: عدالت قضایی 23
1: عدالت کیفری (مکافاتی) 23
2: عدالت رویهای 24
فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات 26
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن 26
بند اول: تعریف مالیات 26
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات 28
بند سوم: تاریخچه مالیات 30
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه 31
الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت 31
ب) تفکیک مالیات از عوارض 34
ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیاتهای دینی (شرعی) 35
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات 37
بند اول: مالیات و وظایف دولت 38
الف: دولت حداقلی 38
ب: دولت حداکثری 39
ج: دولت مقررات گذار 40
بند دوم: مالیات و حق مالکیت 41
الف: حق مالکیت خصوصی 42
ب: حدود حق مالکیت خصوصی 43
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی 45
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی 46
بند اول: تعریف لغوی 47
بند دوم: تعریف اصطلاحی 48
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی 50
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی 50
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری 50
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی 51
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی 53
1: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی 53
2: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی 54
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی 55
1: اصل بهای خدمات 56
2: اصل توانایی پرداخت 58
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی 58
گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی 60
بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) 60
الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین 60
1: اصل برابری در پرداخت هزینههای عمومی 61
2: اصل تناسب مالیات با خدمات 61
3: اصل عمومیت و گستردگی پایههای مالیاتی 62

4: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات 62
5: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی 63
6: اصل تبعیض مثبت 64
7: اصل شخصی بودن مالیات 65
8: اصل مطلوبیت درآمد 66
9: اصل شفافیت 68
10: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی 69
11: اصل مصرف موضوعی مالیات 71
ب: در مرحله تشخیص و وصول 72
1: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیاتها 72
2: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات 74
3: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول 75
4: مرور زمان مالیاتی 76
بند دوم: اصول شکلی(قضائی) 78
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی 80
1: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 85
2: اصل تناسب جرم و مجازات 86
3: اصل شخصی بودن مجازات 89
ب: اصول عدالت رویهای مالیاتی 90
1: اصل حاکمیت قانون 91
2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 92
3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی 94
4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی 95
5: اصل استماع دفاعیات 99
6: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی 100
7: اصل مستند و مستدل بودن آراء 101
8: اصل تجدیدنظرخواهی 102
بخش دوم : بررسی مؤلفههای عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن 104
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیاتهای مستقیم 106
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات 106
بند اول: اشخاص مشمول مالیات 106
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات 108
الف: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی 109
ب: دستگاههایی که بودجه آنها بهوسیله دولت تأمین میشود. 111
ج: شهرداریها 114
د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند 116
گفتار دوم: مالیات بر دارایی 118
بند اول: مالیات سالانه املاک 119
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی 121
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر 122
بند چهارم: مالیات بر ارث 124
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث 128
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث 130
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث 133

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند پنجم: حق تمبر 135
گفتار سوم: مالیات بر درآمد 138
بند اول: مالیات بر درآمد املاک 139
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) 139
ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک 141
1: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز 144
2: معافیتهای مالیاتی نقل و انتقال املاک 146
3: معافیت اعضای شرکتهای تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال 147
ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل 149
بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی 149
بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق 150
1: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی 151
2: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی 155
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل 156
بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 163
1: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 163
2: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی 166
3: مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی 173
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی 176
گفتار چهارم : در مقررات متفرقه 179
بند اول: مالیات مضاعف 179
بند دوم: معافیت مالیاتی 181
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی 181
1: قانونی بودن معافیتها 182
2: اصل برابری و عدم تبعیض 182
3: تعیین گستره معافیتها 183
4: ذکر هدف و شرایط معافیتها 184
5: موقتی بودن معافیتها 186
ب: معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم 187
1: معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی 188
2: معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق 190
3: معافیتهای مالیاتی بخش گردشگری 195
4: معافیتهای مالیاتی شرکتهای تعاونی 197
5: معافیتهای مالیاتی بخش صادرات 201

6: معافیتهای صنایع دستی 202
7: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید 203
8: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم 205
9: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 206
10: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا 208
11: معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری 211
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم 216
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیاتهای مستقیم 216
بند اول: جرایم مالیاتی 218
الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی 220
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات 222
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی 227
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی 230
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر 231
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد 233
ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی 236
بند دوم: تخلف مالیاتی 239
الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع 239
ب: عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی 241
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات 245
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر 247
و: عدم بهرهبرداری شرکتهای خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت 247
ز: عدم بکارگیری روشها، صورتحسابها و فرمهایی که سازمان مالیاتی تعیین میکند. 249
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویهای در قانون مالیاتهای مستقیم 252
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی 253
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی 256
ج: اصل تجدید نظرخواهی 261
د: اصل شفافیت 265
ه: حق داشتن وکیل و مشاور 267
نتیجهگیری 269

چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفههای آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسبترین تعریف آن است. تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشتهای مختلف از یک مفهوم نمیباشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاههای طرح ویژهای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویتهای جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار میرود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیشبینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیاتستانی اعم از مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری، تشخیص، وصول و رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژهای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیاتستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
بخش اول:
مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت
عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” میباشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیاتها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسیهای عادلانه در رسیدگیهای قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.
برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفههای آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.
آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری مینماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت میبایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت
عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزههای فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق میتوان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد. به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبههای مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.
ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزههای اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی، سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.
به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب میشود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب میآید.
جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی میباشد که در شرایط یکسان قرار دارند. این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزهها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوههای رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد.
در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار میگیرد که در اینجا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.
بند اول: تعریف لغوی عدالت
عدالت از مشتقات واژه عدل میباشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.
واژه عدل را میتوان به معنای میانهروی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی میشود که به مروت و جوانمردی آسیب میرساند.
زبان عربی برای برخی واژه‌ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.
یکی از مترادفهای واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط میباشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حقدار میکند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.
معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.
مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود میباشد.
برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کردهاند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار میگیرد، واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.
همچنین تعریف عدالت به انتقام یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار میرود که میتوان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.
همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمیگیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دستهبندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بیطرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.
بطور کلی میتوان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره میشود:
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی
عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است. راغب اصفهانی عدالت را لفظی میداند که معنای مساوات را اقتضا میکند. همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای متساوی،