پایان نامه حقوق

متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

مقدمه 1
1- بیان مسئله 1
2- سوالات اصلی 5
3- سوالات فرعی 6
4- فرضیه های تحقیق 6
5- اهداف تحقیق 8
6- روش و مراحل انجام تحقیق 8
7- سوابق و موانع انجام تحقیق 10
بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری 13
درآمد 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: سرمایه‌گذاری 15
گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری 17
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم 17
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم 18
گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری 18
بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری 19
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری 20
بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری 21
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری 22
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری 22
گفتار اول) تراست 23
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان 25
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران 29
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری 32
گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33
گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری 37
گفتار سوم) شرکت هلدینگ 39
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان 42
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها 44
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان 44
گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه 46
گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل 48
گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست 50
گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57
گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920 57
گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940 58
گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد 59
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران 61
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384 61
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384 63
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388 64
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی 66
گفتاراول- مالزی 66
گفتاردوم- بحرین 69
گفتارسوم- ترکیه 70
گفتارچهارم- پاکستان 71
فصل سوم: مبانی و کارکردها 72
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی 72
گفتار اول- مبانی اقتصادی 74
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی 74
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد 76
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع 77
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی 79
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ 80
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد 80
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی 81
گفتار دوم- مبانی مالی 81
بنداول) مدیریت حرفه‌ای 82
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری 84
بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری 86
بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات 87
بندپنجم) معافیت معاملاتی 89
بندششم) شفافیت و سهولت 89
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع 92
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد 93
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران 94
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی 96
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی 97
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی 97
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی 99
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101

بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان 102
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی 104
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط 107
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی 108
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی 109
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی 110
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی 111
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت 112
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی 115
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری 116
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری 119
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان 119
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه 119
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری 122
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی 123
بند اول- صندوق های سهام 123
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه 124
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران 125
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی 127
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام 127
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت 128
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط 128
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین 129
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی 129
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری 129
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله 130
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت 133
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان 133
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 135
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی 137
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139
بند پنجم- صندوق شاخصی 141
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 144
بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری 146
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری 148
مبحث اول: منابع حقوقی 149
گفتار اول) قوانین و مقررات 149
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل 150
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس 151
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان 152
الف) اساسنامه و امیدنامه 152
ب) دستورالعمل 154
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی 156
مبحث دوم: ارکان صندوق 159
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159
بند اول- شیوه تشکیل 160
بند دوم- نحوه اداره مجمع 162
بند سوم- صاحبان حق رأی 164
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری 167
بند پنجم- وظایف مجمع 169
گفتار دوم) ارکان اجرایی 170
بند اول- مدیر صندوق 171
الف) شیوه و شرایط انتخاب 174
ب) وظایف واختیارات مدیر 181
1- وظایف اجرایی (مادی) 181
2- وظایف اداری 182
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری 184
الف) شرایط انتخاب 185
ب) وظایف و اختیارات 187
ج) حدود اختیارات 188
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری 189
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق 192
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران 195
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی 198
بند چهارم- ضامن 200
بند پنجم- مدیر ثبت 203
بند ششم- کارگزار صندوق 204
گفتار سوم) رکن نظارتی 205
بنداول- متولی صندوق 206
بند دوم- حسابرس 212
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت 216
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق 216
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان 217
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه 217
بند اول- مراحل پذیره نویسی 219
بند دوم- دوره پذیره نویسی 220
بند سوم- پذیره نویسان 220
بند چهارم- میزان پذیره نویسی 221
بند پنجم- پایان پذیره نویسی 221
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت 222
مبحث دوم: فعالیت صندوق 223
گفتار اول) موضوع فعالیت 223
گفتار دوم) مدت فعالیت 225
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن 225
بند دوم- پایان دوره فعالیت 226
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق 227
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی 228
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری 229

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 230
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری 230
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری 231
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری 233
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری 234
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 235
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری 235
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق 238
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع 238
بند اول- هزینه های ارکان 238
بند دوم- هزینه های دوره ای 239
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال 240
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت 240
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت 243
فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری 248
مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری 249
گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی 249
بند اول- وکالت 250
بنددوم- نمایندگی قانونی 252
بند سوم- نظریه رکن بودن 254
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن 259
گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق 263
بنداول)مضاربه 264
بند دوم) بیع 268
الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار 269
ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار 274
ج- عین بودن اوراق بهادار 275
مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری 279
گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی 280
گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی 284
گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 288
فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها 292
مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی 292
گفتاراول) جرائم 293
گفتاردوم) تخلفات 297
گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی 300
مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی 302
گفتاراول) اختلافات 303
گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی 304
بند اول- هیات داوری 307
بند دوم- آئین دادرسی 309
نتیجه گیری و پیشنهادات 313
منابع 335
الف) کتاب ها 335

ب) مقالات 339
ج) منابع لاتین 345
د) منابع اینترنتی 349
مقدمه
1- بیان مسئله
صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.
از آنجا که در بازارهای مالی نوپایی همچون بازار سرمایه ایران، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای هستند و حتی طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه نیز هنوز با ادبیات بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری، آشنایی کافی ندارند بویژه با کمبود نهادهای مالی ومتخصصین حرفه ای و با پایین بودن عمق و کارآیی بازار و تغییرات نسبتاً غیرقابل پیش بینی قیمت ها ، اهمیت و ضرورت گسترش سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق این نهادهای مالی بیش از بازارهای مالی پیشرفته ضرورت می یابد. از جهتی دیگر نارسایی قوانین و مقررات اقتصادی وتوسعه نیافتگی دانش حقوق مالی که متکفل تبیین جامع حقوق وتکالیف فعالان این بازار پیچیده است، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را با اضطراب و بی میلی روبرو می کند از این رو، در قانون جدید بازار اوراق بهادار ،نهادهای واسطه مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی و از سوی متولیان بازار مقدمات و شرایط لازم برای راه اندازی آنها فراهم گردید تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر وارد بازار سهام شوند و از فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه به نحو مطلوبتر و با امنیت خاطر افزونتری دنبال کنند.
این در حالی است که با وجود تاسیس وتوسعه روزافزون صندوق ها هنوز مبانی، ماهیت وساختار حقوقی آنها با ابهاماتی روبروست. قانون تجارت ایران بر اساس آخرین اصلاحیه خود در سال1347 و رویه های قضایی موجود هیچ گونه اشاره ای به این نهادها ی مالی و سرمایه گذاری نکرده و قالبهای حقوقی مشارکتی آن نیز که عمدتا بصورت شرکتهای تجاری است به جهت ماهیت انعطاف پذیر سرمایه صندوق های سرمایه گذاری که دارای سرمایه متغیر هستند و همواره امکان ابطال واسترداد واحدهای سرمایه گذاری آن برقرار است، عملاً امکان انطباق آنها با شرکت ها و یا سایر نهادهای سنتی قانون تجارت را دشوار ساخته است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نیز هر چند برای اولین بار به موضوع صندوق ها پرداخته اما از تعریف جامع و مانع آن در می گذرد و بی آنکه به ماهیت حقوقی و ساختار این نهاد مالی از حیث آثار و نتایج حقوقی مترتب بر آن بپردازد با تفویض اختیار تصویب اساسنامه به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفا زمینه تاسیس وراه اندازی آنها را فراهم کرد اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388 گام هایی در جهت رفع برخی موانع و مشکلات حقوقی صندوق ها برداشته شد. و به مواردی همچون الزام سازمان ثبت اسناد به ثبت صندوق های سرمایه گذاری ،حدود مسئولیت سرمایه گذاران ،فرایند تأسیس ،فعالیت انحلال آنها ،حدود اختیارات و وظایف هر یک از ارکان و مراجع رسیدگی به اختلافات احتمالی پرداخته شد که بر همین اساس، صندوق ها از ارکانی نظیر مجمع،مدیر،متولی ،حسابرس، ضامن تشکیل می شوند که حسب اساسنامه، شرح وظایف و اختیارات هر یک بیان گردیده است اما تأسیس نهاد مزبور با چنین اهمیت مالی و اقتصادی و نتایج و کارکردهای توسعه ای تأثیر گذار آن از مبنا و هویت حقوقی منسجم و شفافی برخوردار نیست و اساساً فاقد پشتوانه نظری حقوقی روشن در روابط حاکم برارکان وآثارخود است که باید با تحلیل حقوقی روابط و سازواره های آن در سایه انطباق سنجی نهادها وابزارهای رایج حقوق تجارت همچون شرکت های تجاری ، که از پشتوانه بیش از نیم قرن تقنین وتجربه قضایی برخوردارند در تعمیم مبانی و راه حل های حقوقی این تأسیسات حقوقی تجاری به نهادهای مزبور به تدوین مبانی ،ماهیت و ساختار حقوقی شفاف و مبتنی بر کارویژه های اساسی آنها همت گماشت. در بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق، بر پایه مبانی نظری متعارفی نظیر رابطه وکالت ، نمایندگی قانونی قرارداد… قابل طرح است اما با