پایان نامه حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

فهرست تفصیلی مطالب
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………….(18-16)
طرح اجرایی رساله……………………………………………………………………………………………………………..(38-19)
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………22
سئوال اصلی و محوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..24
سئوالات محوری دیگر تحقیق………………………………………………………………………………………………..25
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….28
متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..28
اهمیّت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………29
ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………30
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………31

روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات و تفسیر داده ها…………………………………………………………..32
تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………….33
مشگلات و تنگناهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………36
سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….37
طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………37
بخش اوّل:
سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت…………………………………………………………..(136-39)
فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی…………………………………………………………………………….(55-40)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
گفتار اوّل: نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی…………………………………………………………………….. 40
بند اوّل- معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده………………………… 41
بند دوّم- تعارضات مالکیتی بر منابع نفت……………………………………………………………………………………………..46

بند سوّم- محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حوزه نفت…………………………………………………………………………….46
بند چهارم- فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی نفت……………………………………………………………………………….47
گفتار دوّم: نفت خام و مساله پیک نفتی………………………………………………………………………………………………..47
بند اوّل- شمای عرضه انواع انرژی در سال 2011……………………………………………………………………………………48
بند دوّم- چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت تا سال 2030 میلادی………………………………………………………50
گفتار سوّم- حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی(منابع نفت) ……………………………………………………………51
بند اوّل- حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفت…………………………………………………………………………………………..52
بند دوّم- دولتی بودن منابع نفت در کشورهای در کشورهای نفت خیز……………………………………………………………53
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………………..(70-56)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
گفتار اوّل: سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………………………………….59
ادوار تجاری گات……………………………………………………………………………………………………………………..62
گفتار دوّم: اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………………….63
گفتار سوّم: وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت……………………………………………………………………….64
گفتار چهارم: ساختار سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………………………………….65
بند اوّل- شمای کلی ساختار سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………………………..66
بند دوّم- روسای گات و مدیران کل سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………………….69
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………(119-71)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اوّل: موافقتنامه های ماهوی رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت…………………………………………….. 74
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت………………………………………………… 75
بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمی سازمان جهانی تجارت……………………………………………………………………… 76
گفتار دوّم: شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت……………………………………….. 82
بند اوّل- گات1994 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 82
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری…………………………………………………….. 95
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری……………………………………………………………………………. 97
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجارت حقوق اموال فکری………………………………………….. 103
1) سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری…………………………………………………………………….. 103
استانداردها(معیارها)………………………………………………………………………………………………………….. 103
حمایت و تقویت………………………………………………………………………………………………………………..104
حل و فصل اختلافات………………………………………………………………………………………………………….104
2) شرح اجمالی مقررات عام و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری……………………………………………… 104
معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو………………………………………………………………..107
کپی رایت(حق چاپ)………………………………………………………………………………………………………… 107
طرح های صنعتی………………………………………………………………………………………………………………. 108
حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده……………………………………………………………………………….. 109
کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی………………………………………………………………. 110
گفتار سوّم: شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت……………………………………………………… 111
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی…………………………………………………………………………….. 111
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک………………………………………………………………………………. 112
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل………………………………………………………. 112
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ………………………………………………………. 113
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ تامینی………………………………………………………………………… 113
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی(ارزش گزاری) عوارض گمرکی…………………………………………………… 114
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات……………………………………………………………………………. 115
گفتار چهارم: در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت…………………………. 116
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………………..(136-120)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120
گفتار اوّل: شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………. 121
بند اوّل- اصل عدم تبعیض……………………………………………………………………………………………………………… 121
اصل یا شرط ملل کامله الوداد……………………………………………………………………………………………………. 122
اصل رفتار ملّی……………………………………………………………………………………………………………………….. 125
بند دوّم- اصل ثبات و قابل پیش بینی بودن شرایط تجاری………………………………………………………………….. 128
بند سوّم- اصل شفّافیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 130
بند چهارم – اصل آزاد سازی تجاری و دسترسی به بازار……………………………………………………………………….. 131
بند پنجم – اصل رقابت منصفانه؛ عادلانه و برابر…………………………………………………………………………………… 132
بند ششم- اصل اصلاح و توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………………………. 132
گفتار دوّم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت و حوزه نفت……………………………………………………………….. 133
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوّم:
تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت…………………….(260-137)
فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت……………………….(152-138)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
گفتار اوّل: تعارض فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت و اوپک…………………………………………………………. 139
بند اوّل- فلسفه وجودی سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)……………………………………………………… 139
بند دوّم- فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………………………….. 142
گفتار دوّم: نارسایی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نسبت به عرضه جهانی نفت………………………………… 145
– اصل دسترسی به عرضه در مقابل اصل دسترسی به