منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص سوم

irous Heidari
Dr. Mostafah Mandegar 3.

سپاسگزاری:

اینک که کار تهیه و نوشتن رساله به پایان رسیده، بر خود لازم می دانم که از همه استادان، سروران و عزیزانی که اینجانب رو در امر تحقیق و نوشتن رساله کمک نموده ان، به ویژه جناب آقای دکتر سید حکمت اله عسکری که رساله ی حاضر تحت راهنمایی ایشان نوشتن یافته و جناب آقایان دکتر مسعود رضا رنجبر و دکتر ایرج پورعرفان که به عنوان استادان مشاور بر روش تحقیق و نوشتن رساله نظارت دقیق داشته ان تشکر کنم.

تقدیم به:

پدر و مادر مهربانم
همسر فداکارم،
سروش عزیزم

«فهرست علائم و اختصارات»
ج. جلد
چ. چاپ
ش. شماره
س سال
ص صفحه
ق.آ.د.م. قانون آئین قضاوت مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ث. قانون ثبت
ق.ا.ا.م. قانون اجرای احکام مدنی
ق.م. قانون مدنی
م. میلادی
ه.ق. هجری قمری
ه.ش. هجری شمسی
چاپ Ed.
همون Ibid.
QB. Law Reports QuensBench division
شماره No.
قبلی Op.Cit.
صفحه P.
جلد Vol.
و &
WLR Weely Law Report

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: معنی ، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9
مبحث اول- معنی و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9
گفتار اول- معنی اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9
الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10
1 – اجبار پایبند به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10
2- انجام تعهد به هزینه پایبند به وسیله شخص سوم………………………………………………………………………..13
ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16
الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16
1- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-1- مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-پاره ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20
2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26
1-2- قانون اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………………………….. 26
1-1-2- قانون اجرای عین تعهد در مورد دو طرف معامله…………………………………………………………….26
2-1-2- قانون اجرای عین تعهد در مورد شخص سوم……………………………………………………………..34
2-2- استثنائات قانون……………………………………………………………………………………………………………….37
1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37
2-2-2- محال بودن پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39
3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41
4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42
5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43
6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45
7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46
3- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3- رد دلایل تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48
2-3- تخییر بین فسخ و زور …………………………………………………………………………………………………..49
ب- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *