پایان نامه با واژگان کلیدی
جامعه اسلامی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر

پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر

4-2 :اهداف فرعی : 5
5)سؤالات تحقیق: 5
5-1 : سوال اصلی : 5
5-2 :سوالات فرعی : 5
6 ) فرضیه‏های تحقیق: 6
6-1 : فرضیه اصلی : 6
6-2 : فرضیه های فرعی : 6
7 ) روش شناسی تحقیق: 6
فصل اول : کلیات و مبانی تحقیق
مبحث اول : تعاریف ومفاهیم 9
گفتار اول: حق و اقسام اون 9
بند اول : تعریف حق 9
1-1- حق در کلمه 9
2-1- حق در اصطلاح فقه 9
3-1- حق در اصطلاح حقوق 10
بند دوم : حقوق و اقسام اون 11
1-2- تعریف حقوق 11
2-2- اقسام حقوق 11
گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر 12
بند اول : شهروند 12
بند دوم : حقوق شهروندی 15
1-2- تاریخچه حقوق شهروندی 17
2-2- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران 20
3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی 23
4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی 25
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی 27
بند اول : تعریف جامعه اسلامی 27
بند دوم : تعریف غیر مسلمان 29
1-2- معنی کلمه ای و اصطلاحی کفر و کافر 29
2-2- شروط تحقق کفر 30
3-2- اقسام کافر 30
بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی 32
1-3- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی 32
2-3-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی 34
بند چهارم : قرارداد ذمه 36
1-4 – تعریف قرار داد ذمه 36
2-4 – رابطه ذمه و تابعیت 38
3-4 – متن قرارداد ذمه 39
مبحث دوم: اصول روابط با اقلیتا در جامعه اسلامی 40
گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب 41
بند اول : تعریف اقلیت 41
بند دوم: اهل کتاب 42
1-1- تعریف اهل کتاب 42
2-1-دلایل انحصار اهل کتاب 43
گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان 45
بند اول : اصل نفی سلطه گری کفار (نفی سبیل) 45
بند دوم : اصل دعوت به اسلام 46
بند سوم : اصل تألیف قلوب 49
بند چهارم : اصل احسان و نیکوکاری 53
بند پنجم : عدالت و انصاف 58
بند ششم : اصل وفای به عقود 59
فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادی های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب 67
گفتار اول : به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب 67
گفتار دوم : آزادی عبادی 67
بند اول : آزادی در انجام عبادت 67
بند دوم : حق داشتن معبد 68
بند سوم : آزادی در تعمیر و تعمیر معابد 69
بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب 70
بند پنجم : اقامه نماز در معابد اهل کتاب 70
بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب 71
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب 72
گفتار سوم : ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان 72
بند اول : ورود کفار به مساجد 72
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و دور اون 73
مبحث دوم : حقوق و آزادی های سیاسی و قضایی اهل کتاب 74
گفتار اول : حقوق و آزادی های سیاسی اهل کتاب 74
بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده 75
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع 76
گفتار دوم : حقوق و آزادی های قضایی اهل کتاب 78
بند اول : حق مراجعه به دادگاه های اسلامی واسه ترافع 78
بند دوم : دادگاه صالح واسه رسیدگی به جرایم اهل کتاب 81
بند سوم : رسیدگی مساوی (برابر نگری قاضی به دو طرف دعوا) 82
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب 84
بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی 85
بند ششم : دیه اهل کتاب 86
بند هفتم : عاقله ی اهل کتاب 89
بند هشتم : وکالت اهل کتاب 90
مبحث سوم : حقوق و آزادی های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب 90
گفتار اول : حقوق و آزادی های اقتصادی اهل کتاب 90
بند اول : حق مالکیت اهل کتاب 92
بند دوم : مالک شراب 94
بند سوم : معاملات ممنوع 96
بند چهارم : حق شفعه اهل کتاب 96
گفتار دوم : حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی 97
بند اول : رفتار حاکم با اهل کتاب 97
بند دوم : احوال شخصیه اهل کتاب 99
فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی
مبحث اول : حقوق و آزادیای قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 102
گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب 102
بند اول : حق دادخواهی 103
بند دوم : مبنای رسیدگی قضایی 104
بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی 105
بند چهارم : وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر 106
بند پنجم : حق رسیدگی مساوی 107
گفتار دوم : حقوق و آزادی های سیاسی غیر اهل کتاب 107
گفتار سوم : آزادی فکر و باور (اندیشه) 108
مبحث دوم : حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی 109
گفتار اول : حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب 109
گفتار دوم : حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب 110
بند اول : امنیت جانی و پولی 110
بند دوم : حقوق اجتماعی دیگه 110
گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی 112
گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران 114
نتیجه گیری و پیشنهادات : 114
الف ) نتبجه گیری : 114
ب) پیشنهادات : 116
منابع و مآخذ 117
الف) کتب فارسی: 117
ب ) کتب عربی : 119
ج ) مقالات و مجلات
: 122
د ) پایان نامها: 123

چکیده :
ادیان اهل کتاب از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده ان و پیروان اون ادیان در کشور اسلامی می میتونن به دستورهای دین خود تا جایی که منافی با اسلام و زندگی اجتماعی مسلمانان نباشه عمل کنن و در برخی موارد حتی دادگاه ها مجبور به رعایت احکام دین اونا هستن، حقوق شهروندان غیر مسلمانان غیر اهل کتاب رسماً موردقبول جامعه اسلامی نیس بنابر این نسبت به اهل کتاب از محدود کردن بیشتری در انجام شعائر دینی و اعمال علنی خود و … بهره مند می باشن
د.البته این به این معنی نیس که حقوق اونا به وسیله جامعه مورد تجاوز بگیره. غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حقوقی هم بر عهده ی حکومت دارن که در ابعاد مختلف قابل بررسیه. این حقوق در بیشتر موارد عیناً همون حقوق اهل کتابه، چون که اینان هم شهروند کشور اسلامی بوده و اصطلاح تبعه بر اونا صادقه؛ البته برخی از حقوق اهل کتاب که به دنبال به رسمیت شناختن دین اونا به وسیله حکومت از اون حقوق بهره مند می شن ویژه خود آنانه و ذمیان غیرکتابی از اون حقوق محرومند؛ البته این امتیازات بیشتر در حقوق مذهبی و بعضی وقتا در حقوق قضاییه و در مواردی مثل حقوق اجتماعی یا اقتصادی بین کلیه ذمیان، مثل اهل کتاب و غیر اونا، فرقی به چشم نمی خورد و بدین علته در جامعه اسلامی طبق اصل چهاردهم قانون اساسی ایران، به حکم ایه شریفه: « لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلا حسنه و قسط و عدل اسلامی بهره مند کنه و حقوق انسانی رو رعایت کنن. این اصل در حق کسائی اعتبار داره که علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنن.
کلید واژه : حقوق شهروندی ، غیر مسلمانان اهل کتاب ، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب ، جامعه اسلامی .

مقدمه :
1)بیان مسأله :
در پهنا دنیا کمتر کشوری رو میشه پیدا که همه افراد و ساکنانش از یه نژاد و قومیت بوده و دارای آداب ، رسوم ،زبون ،آیین ، دین و مذهب برابر و مشترک باشن و همه از مشخصات ملی مورد نظر شخص و یا افراد حاکم بهره مند باشن . در خیلی از کشورها اکثریتی هست که دین و آیین و زبون و نژاد مشترکی دارن؛ اما در کنار اینا گروه های دیگری هم با زبون و آیین و نژاد مختلف در هر جامعه زندگی می کنن که جزء اقلیت اون جامعه حساب می شن . در هر کشور هیئت حاکمه از یه سیاست نژادی یا مذهبی یا ملی بودن و تابعیت خاصی پیروی می کنن و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون رو به شرط برابری افراد با سیستم تابعیت اون کشور می داند . در بیشتر اوقات اجرای این سیاست باعث محرومیت گروه هایی که مشمول نظام نیستن می شه . به خاطر این مسأله اقلیتا تأمین حقوق قانونی اونا از زمانای قدیم در تاریخ سیاسی دنیا به شکل یه مشکل بین المللی مطرح بوده. طبق گواهی قرآن وقتی پادشاه خودکامه مصر ـ فرعون ـ بر موسی منت نهاده و امکاناتی رو که در اختیارش قرار داده بود، به رخ اون میکشید، موسی در جواب به اون مسئله سلب آزادی مردم به وسیله فرعون و به بندگی گرفتن بنیاسرائیل رو مورد تقبیح قرار داده و میگوید: «وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ» ‏(شعراء، 22)؛ « این منّتیه که تو بر من میگذاری اینکه بنیاسرائیل رو بنده و برده خود ساختهای؟!» این نوع بیان خوب نشون می ده که سلب آزادی فردی بقیه، عملی بیریخت و غیر انسانی بوده که هیچ عمل نیکی گرچه تربیت و تکفل پیامبر خدا باشه، نمیتواند قبح اون رو بزداید. علیبنابیطالب در این مورد میفرماید: «همه مردم آزاد آفریده شدهاند، مگه کسائی که از روی اختیار بردگی رو واسه خود پذیرفتهاند» و در قسمتی از وصیت خود به فرزندش امام حسن میفرماید: «خودشو بنده بقیه مساز؛ چون خداوند تو رو آزاد آفریدهه» . بر این پایه هر فرد با هر نوع باور های از حقوق فردی بهره مند است. غیر مسلمانان هم در جامعه اسلامی دارای حقوق ویژهای بوده که به شکل قراردادی دوجانبه منعقد میشه. غیر مسلمانان در صورت رعایت مفاد قرارداد ذمه، میتوانند با امنیت کامل و در سایه عدالت اجتماعی به زندگی خود ادامه دهند. در کتب فقه، تنها راه تبعه و شهروند دائمی شدنِ غیر مسلمان در جامعه اسلامی، پذیرش عقد ذمهه. غیر مسلمان با اختیار و آزادی کامل میتواند ساکن سرزمین اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهرهمند شه، اما قبل از اون باید شروط قرارداد ذمه رو قبول کنه که بر اساس پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلامیه. اصطلاح شهروندان غیر مسلمان نمودی از همون اصطلاح اهلذمه در کتب فقه است که اینطور شهروندان با رعایت قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، دارای حقوقی معیّن شده که نگهداری اون حقوق بر مسلمانان جنبه تکلیفی به خود گرفته. با اینحال نظریاتی تندرو و خالی از هرگونه خاطر علمی و بعضی وقتاً مغرضانه از طرف شرق شناسان مطرح شده مبنی بر اینکه اسلام شهروندان خودشو در دایره طبقاتی قرار داده و حقوق افراد غیر مسلمان رو ندیده گرفته و به اونا فرصت حضور و مشارکت در امور جامعه ندادهه . ً در یه جامعه اسلامی هم همه افراد اون مسلمان و پیرو قوانین اسلام نیستن بلکه گروه های غیر مسلمان هم در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنن ،معمولاً این اقلیتا در سه گروه جای میگیرند:الف: پیروان دین های الهی غیر از اسلام مثل یهودیان ،مسیحیان و زرتشتیان که به اهل کتاب معروف هستن. ب: افرادی که به هیچ دین الهی پایبند نیستن مثل کفار،بت پرستان و … ج: افرادی که قبلا مسلمان بوده ان و از دین اسلام برگشته ان ،احکام این گروه با عنوان مرتدین در محل خود بررسی شده.با اتفاق انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ،بابای جدیدی واسه طرح تعالیم و قوانین همه جانبه اسلام در دنیا باز شد.به دنبال اون ،تهدیدها و هجمهای ، ادعای ناتوانی و جست و خیز این مکتب تعالی بخش شروع شد . یکی از هجمها ،اادعای ضعیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *