منابع و ماخذ مقاله سازمان جهانی تجارت

داخلی می‌توانند در طول دوره‌های رکود دادخواست آنتی‌دامپینگ تنظیم نموده و به این ترتیب زمینه‌ی کاهش حجم واردات در این دوره را فراهم نمایند. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ هزینه‌ی حفظ ظرفیت تولید…

ادامه خواندن
بستن منو