منبع مقاله با موضوع کادر اداری دادگاه

......................................................63 گفتار سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد.............................................................................................65 بند اول: خارج نویس کردن سند...................................................................................................................65   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  بند دوم: رساندن سند موردادعای…

Continue Reading

منابع تحقیق با موضوع مبانی مشروعیت

..........................................752-2-5-1تعریف عقد اجاره.......................................................................................................................................75   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره.......................................................................................................................762-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی.......................................................................................................762-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح.............................................................................................................772-2-6-1تعریف صلح................................................................................................................................................782-2-6-2…

Continue Reading

پایان نامه حقوق در مورد : حقوق مالکیت فکری

ند چهارم-موافقتنامه تریپس 16 گفتار دوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات فضا 16بند اول-معاهدات 16 الف-معاهده فضا 16 ب-معاهده نجات فضانوردان 17 پ-کنوانسیون مسئولیت بین المللی 17 ت-کنوانسیون ثبت 18…

Continue Reading

پایان نامه ارشد حقوق : پدیده مجرمانه

..................................................... 57ب : اعلام جرم به پلیس 110 ..................................................................... 57بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود.................................................................. 58گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس.............................................................. 61   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل…

Continue Reading
Close Menu