دسته: دانلود مقاله و پایان نامه ارشد

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

مقدمه ۶۸خلاصه فصل ۷۶فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیریمقدمه ۷۸خلاصه ونتیجه گیری ۷۸پیشنهاد کاربردی تحقیق ۷۹محدودیت های تحقیق ۸۰منابع وماخذ ۸۳نمودار۲-۱ ۲۶جدول ۲-۱ ۳۱جدول۳-۴ ۴۸جدول۴-۱ ۶۸جدول۴-۲ ۷۰جدول۴-۳ ۷۱جدول۴-۴ ۷۲جدول۴-۵ ۷۳جدول۴-۶ ۷۵فصل اولکلیات تحقیقتاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیدهنقش افشای …

بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در …

همبندی شبکهشبکه تحت بررسی شامل تعدادی گره حسگر و عملگر بیسیم است که در سطح محیط مورد نظر به صورت تصادفی یکنواخت پخش شدهاند. محیط تحت بررسی به صورت یک مربع a*a با ابعاد یک شبکه شخصی یا محلی در نظر گرفتهشده است و تعداد گرههای موجود در آن از …

فایل – بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه …

procedure handlePacket(dio) “dio” received from neighbor j:if (H( j) < H(i )) thenP(i ) = [j ];H(i ) ← dio.hopcount;else if (H( j ) = H(i )) thenP(i ) ← [P(i ); j ];broadcast(dio);end procedure بررسی اثر افزایش رنج مخابراتی یکی از نقاط قابل بهبود در الگوریتم UDDR برای دستیابی …

بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در …

تضمین قابلیت اطمینان در این الگوریتم از طریق کپیکردن بستههای حساس به قابلیت اطمینان روی لینکهای مختلف صورت میپذیرد. در این الگوریتم تخمین احتمال رسیدن بسته به مقصد از روی نرخ خطای لینکهای محلی مابین گره هدایتکننده و گرههای همسایه انجام میپذیرد. به عبارت دیگر به طور خوشبینانهای فرض میشود …

بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در …

شکل۱‑۱طبقه بندی مکانیزم های ذخیره سازی انرژی ۳شکل۲‑۱ معماری پیشنهادی ارتباطات سه لایه ۳۳شکل۴‑۱یک برش از شبکه ۵۶شکل ۴‑۲ برشی از شبکه بعد از افزایش رنج مخابراتی ۵۷شکل ۵‑۱ نمونهای از گراف مسیریابی الگوریتم PBTR 68شکل ۵‑۲ نمودار میزان طول عمر الگوریتمها در برابر با تعداد گره ها ۷۱شکل ۵‑۳ …

پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق …

وقتی که عباسیان به خلافت رسیدند، توجه به علوم، به ویژه علوم عقلی، اوج گرفت و از زمان منصور، خلیفه ی دوم عباسی، کار ترجمه ی علوم بیگانه آغاز شد.یکی از عواملی که موجب شکوفایی علم کلام در زمان امام صادق (ع) شده است، ترجمه کتب و آثار علمی حکما …

مقاله علمی با منبع : پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق …

سید حمیری در ابتدا از خوارج بود وقتی که بی اساس بودن این گروه برایش روشن شد به کیسانیه رو آورد و در این عقیده نیز نتوانست دوام بیاورد در نهایت نور حقیقت در دلش روشن شده و به حقانیت شیعه امامی پی برد و شیعه امامی شد و شرف …

مقاله علمی با منبع : پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق …

امام صادق (ع) از این فرصت مناسب استفاده کرد و به گسترش فرهنگ اسلامی که بخشی از پیام اسلامی بود، اقدام نمود .در واقع حوزه درس امام صادق (ع ) یک دانشگاه به شمار می رفت این دانشگاه میراث علمى عظیمى بر جاى نهاد و بسیاری از عالمان ، و برجسته‌ترین متفکران …

فایل – پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق (ع)۹۴- …

خدا، زید را رحمت کند او عالمی درست گفتار بود. آن حضرت در روایتى دیگر فرمود: خدارحمت کند عمویم زید را! او به برگزیده آل محمد دعوت مى‏نمود واگر پیروز مى‏شد به آن وفا مى‏کرد.اگرچه امام از شرکت در قیام زید خوددارى ورزید، اما هیچ مخالفتى هم بین این دو …