پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق (ع)۹۴- قسمت ۱۵

برخی از مخالفان شیعه، آغاز تشیع را مربوط به اعصار و مقاطع تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)دانسته اند؛ در حالی که نام شیعه نخستین بار در احادیث نبوی بر پیروان و دوستداران علی(ع ) اطلاق می شد. از جمله این که: «علی و شیعیانش رستگاران روز قیامت هستند. (ابن الجوزی، ۱۳۸۳، ص […]

Read More

سامانه پژوهشی – پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق (ع)۹۴- قسمت ۱۶

١  – «توحید» یعنى ایمان به یگانگى خداوند در ذات، صفات و انحصار عبادت و اطاعت در وى.٢  – «عدل» و آن عبارت است از ایمان به این‌که خداوند در احکامش عادل و در افعالش حکیم است؛ بر کسى ستم نمى‌کند و هرگز کار زشتى انجام نمى‌دهد.٣  – «وعد وعید» که همان بشارت و انذار […]

Read More

مقاله – پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق (ع)۹۴- …

ابراهیم سیزدهمین خلیفه اموی بود که به حکومت رسید و خلافت وی مقارن با نابسامانی ها و آغاز فروپاشی امویان بود .خلافت وی از سوی مورخان چندان با اهمیت تلقی نشده است؛ به طوری که حتی برخی از مورخان مستقلاً از او به عنوان خلیفه نامی نبرده اند.مروان حمار بر او شورید، ابراهیم ترسید و […]

Read More

پایگاه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شیعه در عصر امام صادق …

۴-۴-۸ سیره نگاری ۱۱۷۴-۴-۹ ادبیات شیعه ۱۱۸۴-۴-۹-۱ شعر در زمان امویان ۱۱۹۴-۴-۹-۲ عصر اول عباسی و شعرای اهل بیت ۱۱۹۴-۴-۹-۳ برخی از شعرای شیعه در عصر امام صادق ۱۲۰۴-۴-۹-۳-۱ سید اسماعیل حِمیَری ( ۱۷۸-۱۰۵ قمری) ۱۲۰۴-۴-۹-۳-۲ ابو المستهل کُمیت بن زید اسدی (م ۱۲۶ قمری) ۱۲۱۴-۴-۹-۳-۳ سفیان بن مصعب عبدى کوفى ۱۲۳۴-۵ عالمان و اندیشمندان […]

Read More

پژوهش دانشگاهی – نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۵۴

مهرانی،کاوه،۱۳۸۹،”ارزشیابی سهام”،تهران،مؤسسه کتاب مهربان نشر.نمازی،محمد،زراعت گری،رامین،”بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،پیشرفت های حسابداری،۱۳۸۸،شماره اول،ص ص ۲۶۲-۲۳۱ .نیکومرام،هاشم و رهنمای رودپشتی،فریدون،۱۳۸۹،”مبانی مدیریت مالی،تهران،انتشارات ترمه .ولی پور،هاشم،الماسی،محمد رضا،”ساختار مالکیت،میانگین موزون هزینه سرمایه و روند تغییرات آنها”،حسابداری مالی و حسابرسی،۱۳۹۰،سال […]

Read More

دسترسی به منابع مقالات : نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۵۱

۳۳۵ ۵-۳) نتایج آمار استنباطیبر اساس مدل رگرسیونی که قبلا ذکر گردیده است اثر متغیرهای مستقل و کنترل را بر روی ارزش شرکت ها آزمون گردید . نتایج معناداری آزمون هاسمن نشان داد که مدل اثرات ثابت برتر از مدل اثرات تصادفی بوده است و بر این اساس فرضیه های تحقیق آزمون گردید . نتایج […]

Read More

نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۳۳

مرحله اول : وجود اثرات در مقابل مدل بدون اثرات آزمون می گردد ( آزمون لیمر یا چاو).مرحله دوم : مدل با اثرات تصادفی در مقابل مدل با اثرات ثابت آزمون می گردد ( آزمون هاسمن).در نهایت از بین سه مدل بدون اثرات ، مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی مناسب ترین […]

Read More

دسترسی متن کامل – نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۱۴

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده هاتجزیه و تحلیل داده ها ، فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری ، فراهم آمده اند ، خلاصه و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها […]

Read More

جستجوی مقالات فارسی – نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۱۵

برای آن که بتوان بین مدل های اثرات ثابت و اثرات تصادفی از نظر قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم ، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می گردد . از آن جا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفیαi و رگرسورها را مورد آزمون […]

Read More

پژوهش – نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها- قسمت ۵

  ارزشیابی سهام عادیبرای محاسبه ارزش سهام عادی ، روش های مختلفی پیشنهاد شده است . در برخی از الگوها ، برای محاسبه فقط سود سهام را در نظر می گیرند و در برخی دیگر سود سهام و قیمت فروش سهام مدنظر قرار می گیرد اما بهترین الگو ، الگویی است که به بهترین نحو منعکس […]

Read More