دسته: فایل های دانشگاهی

مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی گلایکشنی جاسمونیک اسید و الاجیک اسید در بافت ریه موش سوری در شرایط INVITRO- قسمت ۶- قسمت 2

۱-۱۳-۱۲ فاکتور محرک رشد کلنی گرانولوسیت Granulocyte Colony – Stimulating Factor:   یکی از فاکتورهای محرک رشد کلنی که تحریک‌کننده تولید نوتروفیل است (نوتروفیل نوعی گلبول سفید خون می‌باشد). این فاکتور رشد یک سیتوکیتین است که نوعی عامل خون‌ساز (Hematopoietic) می‌باشد. از واژه G – Csf و Filgrastim هم می‌توان …

بررسی رابطه رهبر- عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی- قسمت ۷

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه‌ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفتهای متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در واقع جامعه آماری عبارتست از کلیه …

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران مطالعه موردی بانک پارسیان- قسمت ۱۱

-تجربه خرید اینترنتی قبلیسهولت استفاده درک شدهاعتمادرضایتمندی از :-شعب بانک های سنتی-دستگاه ATMشکل(۱-۱) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی۱-۸-روش تحقیقتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از …

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران۹۳- قسمت ۶

بند اول: محدودیت های اختیاری   تامل در اصول مرتبط با صلاحیت های مجلس در قانون اساسی بیانگر مواردی است که مجلس می تواند صلاحیت قاعده گذاری خویش را در مواردی خاص اختیارا محدود کند. این موارد یکی ارجاع تقنین به قوه بنیانگذار است و دیگری تفویض اختیار:     …

بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام۹۳- قسمت ۲

۳-۳- نیاز عقل به وحی در حوزه عقاید به ویژه در معرفت خدا ۴۴۳-۴- نهی از کلام و ذم متکلم و تأمّلی در آن ۴۹۳-۵- نتیجه گیری و طرح سوال ۵۳فصل چهارم. کارکرد وحی در معرفت خدا ۵۴۴-۱- مقدمه ۵۵۴-۲- وحی،متذکر وجود خالق ۵۵۴ـ۳ـ نفی تشبیه ۶۰۴-۳-۱- نفی توصیف، تحدید …

سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت صنعتی- قسمت ۱۳

۱٫ موانع انسانی :انسان ها ممکن است به هر علتی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و بخواهند از آن فقط برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند.زیرا ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که دانش قدرت است و بنابراین ، نباید آن را از دست داد.شاید بتوان گفت …

مطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به رویه قضایی- قسمت ۲

گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن ۴۳مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن ۴۵گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی ۴۶گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن ۴۹گفتار سوم: نظر مختار ۵۲گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی ۵۳گفتارپنجم: تأثیر …

تأثیر شناخت قرآن بر هدایت انسان- قسمت 13

30- مطهری، مرتضی، بیست گفتار، چاپ پنجم، انتشارات صدرا، قم، آبان 1379.31- مطهری مرتضی، مسئله شناخت، چاپ نوزدهم، انتشارات صدرا، تهران، 1385.32- معین، محمد، فرهنگ معین، جلد 2 و 4، چاپ اول، لیتوگرافی نوین، تهران، 1382.33- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 24 و 27، چاپ بیستم، دارالکتب اسلامیه،تهران، 1380.34- …

بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار- قسمت ۶- قسمت 2

۴۰     تحویل دو جلد (برای کتابخانه و استاد)                           جمع امتیازات به حروف :………………………………………                     فصل اولکلیات تحقیقپیش در آمد :انسان موجود ی است اجتماعی و ادامه …