دسته: پروژه و پایان نامه سری دوازدهم

جستجوی مقالات فارسی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از …

۱۱_۸۰۲ MACلایه CBR (UDP) نوع ترافیک ۵۰ بسته اندازه بافر تصادفی موقعیت قرار گیری نودها ۳ و۶ تعداد نود سیاه چاله ۵-۳ تو ضیح مختصر سناریوهای شبیه سازیبرای تحلیل دقیقتر نتایج، باید تنظیمات پایهای شبیهسازی را به منظور ارزیابی دقیق تر بر پایه محیط واقعی انجام دهیم. پارامترهای مورد نیاز …

دسته بندي علمی – پژوهشی : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم …

مدل ایمنی شبکه که توسط جرن[۵۹] (جرن،۱۹۷۴) پیشنهاد شد. سیستم ایمنی، سیستمی پویاتر در نظر گرفته شده است. مدل ایمنی شبکه پیشنهاد میکند که سیستم ایمنی حتی در غیاب محرک دارای رفتاری پویا است.شکل۲-۱۳: آناتومی یک آنتی بادی بر اساس نظریه شبکه‌ی ایمنی جرندر این شکل آنتی بادی B با اتصال …

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با …

لی و (هان،۲۰۰۲). با استفاده از درخواست تأییدیه مسیر (CREQ) و پاسخ تأیید مسیر (CREP) برای جلوگیری از حملات سیاه‌چاله یک روشی را پیشنهاد داده‌اند که در این روش وقتی گره میانی RREP ها را به طرف گره مبدأ میفرستد بلکه به گام بعدی گره خود نیز که گره مقصد …

پژوهش دانشگاهی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

۱۲: end۱۳: endشکل۴-۷: الگوریتم آموزش تشخیص دهندهتطبیق: در این مرحله بعد از اینکه تمامی RREP ها را از نظر برازندگی انتخاب کردیم، یعنی RREP هایی که توانسته با شرایط اعمال شده تطبیق داشته باشد طبق شکل ۴-۷ در جدول RREP ها ذخیره می کنیم مثلا در جدول RREP ها چهار تا مسیر وجود …

سامانه پژوهشی – دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم …

پروتکل DSR از دو نوع بسته خطای مسیر و تصدیق برای نگهداری و ترمیم مسیر استفاده می‌کند. زمانی که یک گره با یک مشکل انتقال در لایه پیوند داده خود مواجه می‌شود، یک خطای مسیر تولید میکند. زمانی که یک گره یک بسته خطای مسیر دریافت کند HOP خطا دار …

مقاله علمی با منبع : دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

سیستم ایمنی مصنوعی ۲-۲-۱ مقدمهسیستم ایمنی مصنوعی، سیستمی مقاوم و پیچیده است که بدن را در برابر عوامل بیگانه محافظت مینماید. همچنین این سیستم توانایی شناسایی و دستهبندی سلولها را در دو گروه، خودی و غیرخودی را دارد. سیستم ایمنی به دو دسته تقسیم می‌شوند. سیستم ایمنی درونی و سیستم …

دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده …

بدن بتوان به عنوان الگویی برای ایجاد امنیت و جلوگیری از حملات سیاهچاله در شبکههای موردی سیار استفاده نمود. سیستم ایمنی بدن انسان دارای قابلیت یادگیری قوی است که باعث می‌شود به مرور زمان سیستم یادگیری قویتر داشته باشد. همچنین این سیستم میتواند رفتار مناسب را با سلولهای مهاجم در …

علمی : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت ۶

مسئله حضور رسانه‌هایی که در مالکیت خود هیچ‌گونه وابستگی به حکومت و یا وابستگان به آن ندارند از مسائلی است که دغدغه حکومت‌ها و تلاش برای رسیدن به یک توافق بر سر آن هیچ‌گاه مشمول یک جریان، ایدئولوژی و یا تفکر حزبی غالب و مشخص نخواهد شد. حتی در جوامعی …

مقاله علمی با منبع : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت ۷

p: وجود صفت مورد نظر=۰٫۵q: عدم وجود صفت مورد نظر=۰٫۵ ۳-۵ روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه یکی از رایج ترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات است. در این پرسشنامه از دو نوع سوال باز و بسته استفاده شده است. …