پژوهش دانشگاهی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

از آنجا که فناوری های اطلاعاتی خصلت فرامرزی دارند و محدود به زمان و مکان نیستند لذا بحث مالکیت آنها و نحوه اداره و واگذاری یا عدم واگذاری آن به بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این بحث هنگامی آشکارتر می شود که نکات ذیل را در انتظام امور و فعالیت های اطلاع رسانی […]

Read More

سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- …

منابعتامین مالی مستقیما توسط نهادی که صاحب امتیاز آن است تامین می شود منابع مالی این خبرگزاری ها تماما توسط بخش خصوصی(حقیقی یا حقوقی) تامین می شود میزان بودجه ردیف بودجه مشخصی در سازمان متبوع خود دارند و ممکن است با توجه به تغییر سیاست ها و خط مشی ها سالانه درصد کمی تغییر کند […]

Read More

منابع مقالات علمی : سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت- قسمت …

ملزم به دریافت مجوز ویژه خبرگزاری از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند ملزم به دریافت مجوز ویژه سایت خبری از معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند میزان تولید خبر روزانه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ خبر تولید می کنند روزانه بین ۵ تا ۱۰ خبر […]

Read More

جستجوی مقالات فارسی – سایت های و خبرگزاری های غیر دولتی فرصت یا تهدید برای حاکمیت

رسانه ها ، گذشته از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ، نقش کنترل کننده و تنظیم کنندۀ اساسی را در حوزۀ توسعه می توانند بازی کنند . متأسفانه مدیریت توسعه در جامعه دچار آسیب های فراوانی شده است . تا مادامی که مشکلی در حوزۀ افکار عمومی طرح […]

Read More

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

خیرخیرآریشکل (۳-۱). چارچوب احتمال سنجی(Chang &Chin , 2009)۱۲٫۳٫ روش Fuzzy DEMATELدر سالهای اخیر تئوری گرافها به طرز فوق العادهای رشد یافته است تا حدی که از آن در مدلسازی برای محاسبات و بهینه سازی استفاده میشود.با توجه به اینکه گرافها نتایج ریاضی را به صورت بصری و بطرزی واضح و شفاف نمایش میدهند بسیار در حل […]

Read More

سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM …

Wu, W.-W., & Lee, Y.-T. (2007)گام۲. نرمال سازی ماتریس روابط اولیه. ماتریس روابط اولیه A=[aij] از طریق معادله (۱۷) محاسبه میشود. تمامی مولفههای ماتریس A بین ≤ aij ≤۱۰ و تمامی عناصر بر روی قطر اصلی برابر با ۰ میباشند.(۱۷)گام ۳. تشکیل ماتریسروابط نهایی با استفاده از معادله (۱۸). در این معادله I همان ماتریس واحد […]

Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM …

۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه: مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هرپژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد ( خاکی، ۱۳۸۴) وقتی […]

Read More

دسترسي به منابع مقالات : سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

نهایتاً با توجه به ادبیات نظری تحقیق و استفاده از منابع گسترده و وسیع در زمینه مدیریت دانش هشت عامل بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق در زمینه استقرار مدیریت دانش استخراج شد که شامل ویژگیهای کارکنان، استـراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، ارزیابی و انتقال دانش، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فنی و اقدامات انگیزشی بودند […]

Read More

پژوهش – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی …

۲۷ استفاده مجدد از اطلاعات و دانش Singh et.al.(2006) ۱۲٫۲٫ مدیریت دانش و رویکردهای مهم مدیریت۱٫۱۲٫۲ مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع[۲۵]ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﺷﻲازرﻗﺎﺑﺖﺟﻬﺎﻧﻲﺑﺎﻋﺚاﻓﺰاﻳﺶﻓﺸﺎرﺑﺮﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺑﺮایﺑﻬﺒﻮدﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎوﻛﻴﻔﻴﺖﻣﺤﺼﻮﻻتﺧﺪﻣﺎتﺷﺪهاﺳﺖ. اﺻﻮلﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﻴﻔﻴﺖﺟﺎﻣﻊ،ﺑﻪ ﺻﻮرتﮔﺴﺘﺮدهدرﺳﻄﺢﺟﻬﺎنﺑﻪﻋﻨﻮاناﺑﺰارﺑﻬﺒﻮدﻋﻤﻠﻜﺮدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺑﻬﺒﻮدﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎوﭼﮕﻮﻧﮕﻲروﻳﺎروﻳﻲﺑﺎﭼﺎﻟﺶﻫﺎیوﻳﮋهﺑﺎزارﻫﺎﻣﻮردﭘﺬﻳﺮشﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﻃﻲدﻫﻪ ۱۹۹۰ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﺑﻪﻣﻨﻈﻮراﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮیﺑﻴﺸﺘﺮورﻗﺎﺑﺘﻲﻣﺎﻧﺪندرﺑﺎزارﻫﺎیرﻗﺎﺑﺘﻲﺟﻬﺎﻧﻲﺑﻪﺳﻤﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﺠﺪدﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎوﻛﻮﭼﻚﺳﺎزیﺳﺎزﻣﺎﻧﻲرویآوردﻧﺪ. ﺑﻪﻫﺮﺗﺮﺗﻴﺐ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻣﺠﺪدوﻛﻮﭼﻚﺳﺎزیﺑﻪﺟﺎیآﻧﻜﻪﺑﻪﻋﻨﻮانﭼﺎﻟﺸﻲدرﺑﺮاﺑﺮروﻳﻜﺮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻛﻴﻔﻴﺖﺟﺎﻣﻊﻣﻄﺮحﺷﻮﻧﺪ،ﭘﻴﺎﻣﺪیﺟﺰازدﺳﺖرﻓﺘﻦ داﻧﺶوﺗﺨﺼﺺﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎدرﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎسدﻳﺪﮔﺎهﻫﺎیﻧﻮﻳﻦﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶﻳﻚﻣﻮﺿﻮعﺳﺎزﻣﺎﻧﻲاﺳﺖﻛﻪدرﺗﻼشﺑﺮایﺗﺤﺖﻛﻨﺘﺮلدرآوردن ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎیﻣﻌﻨﻮیوﻧﺎﻣﺸﻬﻮدوﺗﺠﺎربوﻣﻬﺎرتﻫﺎیﻛﺎرﻛﻨﺎناﺳﺖ. اﻣﺮوزهﺑﺮﺧﻲاز ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮانﺑﺮاﻳﻦﺑﺎورﻧﺪﻛﻪروﻳﻜﺮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶدرﺣﺎلﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖﺟﺎﻣﻊﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚاﺑﺰاراﻧﺪازهﮔﻴﺮیوﺳﻨﺠﺶدرروﻳﻜﺮدﻛیـفیت است(آدامسون،۲۰۰۵).فلسفهمدیریتکیفیتجامع،بهبودمستمراست . درواقع،TQMبرمبنایمفهومکایزنکهدربرگیرندهتحلیلمستمرفرایندهایسازمانیبرایحصولاطمینانازبهبودمستمرعملکردوکیفیتاستبناشدهاستومیتوانآنرابهصورتیکفلسفهجامعسازمانیکهبهبودمستمردرکلسازمانراترویجوتوسعهمیدهد‌،تعریفکرد . ویژگیهایاساسیرویکردTQMبهشرحزیرهستند: ﭘﻴﺶﮔﻴﺮیازﺧﻄﺎواﺷﺘﺒﺎهﭘﻴﺶازوﻗﻮعآﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖﻛﻴﻔﻴﺖﺟﺎﻣﻊدرﻃﺮاﺣﻲﻣﺤﺼﻮﻻت،ﺧﺪﻣﺎتوﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺوﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاﻫﻤﻴﺖﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﺑﺮایﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﻤﮕﺎﻧﻲدرﺑﻬﺒﻮدﻛﻴﻔﻴﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﺴﺐوﻛﺎرﺑﻪﺻــﻮرتﻓﺮاﻳﻨﺪیﻛﻪﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺑﻬﺒﻮددارد ازآنجاکهروندهایمدیریتی ( مانندمهندسیمجددفرایندهایکسبوکار،یادگیریسازمانومدیریتکیفیتجامع ) بهطورمستمردرحالتغییرهستند،مدیرانغالبابرایاتخاذاینرویههادرسازمانبامشکلاتیمواجهمیشوند.برای درک بیشتر موضوع […]

Read More

متن کامل – سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک …

۲- مدیریتبرمبنایحقیقتدرTQM،آگاهیداشتنازسطحعملکردفعلیمحصولاتوخدماتیکهدردسترسمشتریانوکسبآگاهیازسطحعملکردکارکنانسازمان،نخستینگامدرجهتحرکتبهسمتبهبوداست. اگربدانیمکهازکجامیخواهیمآغازکنیم،قادر بهارزیابیمیزانپیشرفتوبهبودیحاصلشدهدرفرایندها،محصولاتوخدماتخودخواهیمبود. ارائهاطلاعاتصحیحبهافرادبهمنظوراتخاذتصمیماتمبتنیبرحقیقتنسبتبهتصمیمگیریبرمبنایاحساسات،ازاقداماتضروریدربهبودمستمراست .هرچندارزیابیدستاوردهایمدیریتدانشبرایحصولاطمینانازدست‌یابیبهاهدافآنوجلبحمایتمدیرانارشددررابطهباطرحهایمدیریتدانش‌،ضروریاست،مدیریتدانشچندانبرارزیابیبرمبنایحقایقتاکیدنمیکند. (لی و هونگ، ۲۰۰۲)۳- چرخهحیاتدرTQMتاکیدبرکیفیتیعنیآنچهکهمطابقبانیازهایمشتریانباشد،است. دربحثبهبودکیفیت،سازماندریکمسیرمستمرحرکتمیکندکهآغازوانجامیندارد . خواستههایمشتریانروزبهروزولحظهبهلحظهدرحالتغییراستوسازمانچارهایمگربهبودوتغییرکیفیتمحصولاتوخدماتخودندارد،گویاکیفیتمسیریبدونپایاناستکهسازماندرآنبهحرکتمستمرخودادامهمیدهد. حالآنکهدرمدیریتدانش،تاکیدبردانشیاستکهدارایچرخهحیاتاست. دانشسازمانیروزیخلقمیشود،دربرههایبهتکاملمیرسدوپسازچندیبهمرحلهاضمحلالونابودیمیرسدوچهبساسازماندرمرحلهاضمحلالوفرسودگیآنناچارباشد،آنچهراکهتاچندیپیشبهعنواناصلیمسلمپذیرفتهودرپایگاهدادهوذخایردانشیخودسازماندهیکردهاست،امروزمنهدموازردهخارجودانشنوینیراجایگزینآنکند .۴- ابزارهاازمیانمجموعهابزارهاییکهدرمدیریتکیفیتجامعمورداستفادهقرارمیگیرند،میتوانبهحلقههایکیفیت‌،استانداردهاوایزوهاوروشهایکنترلآماریاشارهکرد. حالآنکهابزارهایمدیریتدانششاملاجتماعاتدانشی،نقشهدانشیوداراییهایدانشیاست .حلقههایکیفیت،گروههایکوچکیمتشکلازکارکناناستکهبهمنظورشناساییمسائلکیفیتیوتلاشبرایصورتبندیراهکارهایبهبودکیفیتتشکیلمیشوند‌.اجتماعاتدانشهم،گروههایغیررسمیازافرادیهستندکهبه‌منظورانتقالوتسهیمدانشبایکدیگرتشکیلمی‌شوند‌.ایجادنقشهدانش،بهمعنییافتنجایگاههاومحلهایدانشمهمدرسازمانوانتشارنوعیفهرستیاتصویریاستکهآنهارانشاندهد. نقشهدانش،ضمناشارهبهدفاترومدارکحاویدانش،دانشگرانوصاحباندانشراهممعرفیمیکند . (داونپورت وپروساک،۱۹۹۹)داراییهایدانشیمستقلازافرادیهستندکهآنهاراخلقکردهاندومیتواندرسطحوسیعیازآنهابرایحلمسائلوارتقایعملکردبهرهبرداریکرد. اینهاشاملشایستگیهایکارکنان،تخصصهایموجوددرسازمان،نامونشانتجاری،پروانههایاختراع،روابطسازمانباذی‌نفعان،منابعانسانیو … هستند.نتیجهگیریازآنجاکهدردنیایامروز،مفاهیممدیریتیدرحالتغییروتکاملمستمرهستند،بهنظرمیرسد،درمواردیانجاممقایسهپیراموناینمفاهیممتفاوتبهمنظورروشنساختنهرچهبیشترذهنمدیران،خالیازفایدهنباشد. آشکاراستکهاگرچهمفاهیممدیریتیدرظاهرتفاوتهایبسیاریبایکدیگردارند،دربسیاریموارددرپایهواساسومفاهیمپایهوزیربناییآنها،مشابهت‌هاییوجودداردکهعاملپیوندآنهابه‌شمارمیرود.۲٫۱۲٫۲ مدیریت دانش و مهندسی مجدداکثر مشاوران تجاری و مشاوران سیستم نرمافزار اطلاعات، مدیریت دانش را باموضوعات بروز دیگر همچون فرایند”مهندسی مجدد[۲۶]“، “توانمند سازی[۲۷]” وشکلهای متنوعی ازتیمسازی مشابه […]

Read More