بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۱۹

با عنایت به تنوع آثار تاریخی و طبیعی در شهرستان قزوین هرساله تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی از جاذبه های تاریخی و طبیعی قزوین بازدید می نمایند و فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین از طریق استقرار پاس ثابت، اعزام واحدهای گشتی،کنترل نامحسوس گردشگران بخصوص گردشگران خارجی و اجرای طرح های پاکسازی تفرج گاه ها […]

Read More

مقاله – بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۱۸

%۸۶،۱۳ ۱۱۵ ۹۴۵ ۱۳۸۴ %۷۶،۴۴ ۴۲۳ ۱۳۶۸ ۱۳۸۵ ۲-۶-۱) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران صاحب نظران معتقدند مفاهیم امنیت و احساس امنیت متفاوتند. ممکن است در جامعه ای امنیت باشد ولی این امنیت احساس نشود. بنابراین، لازم است بدانیم که آیا گردشگران در کشورمان امنیت دارند و به همراه آن آیا احساس امنیت می […]

Read More

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۶

اگرچه برنامه های پیشبرد بیانگر برنامه های توسعه است نه امکانات فیزیکی گردشگری، اما یکی از عناصر محسوب می شود. پیشبرد فروش عامل قطعی در توسعه گردشگری است و همه فعالیت های بازاریابی، تبلیغ و فروش را به استثنای سیمای گردشگری در بر می گیرد، یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد فروش گردشگری، ابداعات و […]

Read More

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۷

نمودار ۲-۱۳: روند ورود توریست های خارجی به ایران طی سالهای ٨۵- ۱۳۴۸ (وزارت بازرگانی، ۱۳۸۸: ۱۲-۱) از سویی پس از واقعه ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و پیامدهای ناشی از آن و شروع تبلیغات منفی علیه اسلام و اعراب، تمایل اعراب که از همسایگان نزدیک ایران هستند به گردشگری در اروپا و آمریکا رو به کاهش […]

Read More

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۲

گردشگری ابعاد مختلف جغرافیایی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی دارد. گردشگری یک صنعت واحد نیست، بلکه همانند تجارت از عناصر مختلف تشکیل شده است. از آنجا که گردشگری فعالیتی میان بخشی و چند وجهی است هر نظاره گری از دیدگاه خود به آن نگریسته و تحلیل و تفسیر خاصی بدست داده است.گان معتقد است که […]

Read More

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۳

نمودار ۲-۳: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان (گان، ۲۰۰۲: ۵) گان اهمیت این مولفه را اینگونه توضیح داده است: از آنجا که گردشگری یک صنعت پویا است، نیازمند کارآفرینانی است که فرصت های توسعه جدید و روش های خلاق مدیریت توسعه موجود را کشف نمایند. توانایی کشف فرصت ها، تأمین منابع مالی مورد نیاز ، […]

Read More

دسترسي به منابع مقالات : بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۴

نمودار ۲-۶: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری (الوانی و پیروزبخت ۱۱۲:۱۳۸۵) ۲-۴-۵-۵) مدل لیپر لیپر (۱۹۷۹) مدل خود را در به عنوان یک چارچوب سازماندهی شده در بسیاری از مسائل گردشگری پیشنهاد کرده است. وی بسیاری از مسائل گردشگری را با توجه به فعالیتهای آن در نظر گرفته و بخش های صنعت را مجاز به […]

Read More

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۵

۲-۴-۵-۷) مدل بریونز، تجیدا و مورالس آنها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال ۲۰۰۹ به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و […]

Read More

بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

امنیت یکی از موضوعاتی است که ذهن بشر را در اعصار مختلف به نوعی به خود مشغول داشته و موجبات نگرانی انسان را فراهم آورده، اما پیوندهای چند جانبه این مفهوم با مسائل حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ اجتماعی، عملاً توجیه و تفسیر و درک و شناخت این واژه را دشوارتر ساخته، بطوریکه مرز و […]

Read More