مقاله با موضوع حقوق مالکیت فکری

.......................................96بند اول ) حقوق مادی...................................................................................................... 97الف) حق افزایش.......................................................................................................................... 97ب) حق اقتباس.......................................................................................................................... 99ج) حق عرضه عمومی............................................................................................................. 101د) حق پخش.......................................................................................................................... 102بند دوم ) حقوق معنوی................................................................................................. 105الف) حق افشاء و اعلان.......................................................................................................... 105عناوین صفحاتب)…

ادامه خواندن
بستن منو