ژانویه 17, 2021

پایان نامه ها و مقالات

1 min read

.......................................96بند اول ) حقوق مادی...................................................................................................... 97الف) حق افزایش.......................................................................................................................... 97ب) حق اقتباس.......................................................................................................................... 99ج) حق عرضه عمومی............................................................................................................. 101د) حق پخش.......................................................................................................................... 102بند دوم...