ژانویه 20, 2021

ارزیابی عملکرد

1 min read

CSoT: Critical Social Theory نظریه انتقادی اجتماعی ETHICS پیاده‌سازی فنی-انسانی موثر سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر نمودار ۷-۷ رویکردهای متفاوت در...

1 min read

۵-تحقیقی توسط دکترعلی دیواندری استادیاردانشگاه تهران.دکترمحمد ابراهیم پورزرندی استادیار دانشگاه تهران انجام گردید: نتیجه مدل کارت امتیازی متوازن بانک ها را...