ژانویه 15, 2021

بخش دولتی

1 min read

ابعاد فیزیکی مراجعان بخش دولتی به تاسیسات فیزیکی، ابزار، ماشین آلات، پرسنل، مواد و کانال های ارتباطی توجه دارند. اعتبار(قابلیت...

1 min read

Source :joseph,chapterv,total quality management,service quality sector.qualityHand book,jurans,1998.jaysonجدول (۲-۵). ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-میوری...