ژانویه 15, 2021

سازمان های دولتی

1 min read

ابعاد فیزیکی مراجعان بخش دولتی به تاسیسات فیزیکی، ابزار، ماشین آلات، پرسنل، مواد و کانال های ارتباطی توجه دارند. اعتبار(قابلیت...

1 min read

کلیات طرح۱-۱ :مقدمهامروزه، مسائلی همچون محدودیت منابع، دشوار یهای کسب وکار، پیچیدگی تکنولوژی، افزایش هزینه‌ها، شتاب تحولات محیطی، فشارهای رقابتی،...