ژانویه 20, 2021

قیمت تمام شده

1 min read

یافته‌های این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق به دوبخش یافته‌های اصلی و سایر یافته‌ها تقسیم می‌شود.۵-۳-۱- تحلیل یافته‌های اصلی۵-۳-۱-۱-...