ژانویه 20, 2021

منابع سازمان

1 min read

در استرالیا، بررسی که توسط کالج پادشاهی استرالیایی انجام شد، ارتباطات، مهارتهای رهبری شخصی، توانایی در بکارگماشتن کارکنان، تفکر استراتژیک...