تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

“گوش شنوا وجود داره و افراد هم خیلی راحت میتونن پیشنهاد بدن، و افرادی رو که میان پیشنهاد میدن تشویق میکنیم” (۴/۹). “یه بحث اینه که به مدیر براحتی دسترسی داشته باشی و هر زمان بتونی بری و باهاش صحبت کنی که از این نظر در شرکت هیچ مشکلی نیست، در اتاقش بازه و هر …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت …

جدول ۲-۴) دستههای مفهومی تشکیلدهنده مقوله مربوط به مهارتها برای شایستگی رهبری موجود برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. مقوله مربوط به مهارتها مهارت ارتباطی {۱۳/۱۴}{۱۴/۱۰}{۱۴/۱۱}{۱۴/۳۲}{۱۴/۳۳}{۱۴/۳۴}{۲/۲۲}{۸/۵} {۱۰/۲۱}{۱۰/۲۲}{۱۰/۲۳}{۱۰/۲۵}{۳/۱۷}{۳/۱۹}{۱۰/۲۶}{۱۰/۲۷} {۱۰/۲۸}{۹/۴}{۹/۱۲}{۱۰/۲۴}{۱۴/۲۵} مهارت سازمانی {۲/۲۸}{۴/۱}{۸/۱۶}{۲/۲۹}{۴/۲}{۶/۹}{۸/۶}{۸/۹}{۱۰/۱۰}{۳/۳}{۲/۳۰}{۴/۴}{۶/۱۵}{۱۳/۱۶}{۲/۳۱}{۶/۴}{۶/۱۴}{۷/۲}{۱۳/۱۵} {۱۴/۱۸}{۲/۳۲}{۱۰/۳۱}{۶/۲}{۱۰/۳۲}{۱۰/۳۳}{۱۰/۳۴}{۱۱/۷}{۶/۲۴}{۷/۱}{۸/۱}{۸/۸} مهارت اجتماعی {۱/۶}{۲/۱۱}{۲/۱۲}{۲/۱۳}{۲/۱۹}{۲/۲۰}{۲/۲۱}{۶/۱۰}{۷/۱۲} {۷/۱۳}{۱۳/۱۱}{۱۳/۱۲}{۸/۱۲}{۹/۱۱}{۱/۲۲}{۳/۷}{۳/۸}{۳/۹} {۳/۲۰}{۳/۱۰}{۹/۱۳}{۱۴/۱}{۴/۱۱} نخستین دسته مفهومی مقوله مربوط به مهارتها که در جدول ۲-۴ مشاهده …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی …

مرحله ۱٫ آشنایی با دادهها: برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود لازم است که خود را در آنها تا اندازهای غوطهور سازد. غوطهور شدن در دادهها معمولاً شامل «بازخوانی مکرر دادهها» و خواندن دادهها به صورت فعال (یعنی جستجوی معانی و الگوها) است.در پژوهش کنونی، محقق قبل از اینکه کدگذاری …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت پالایش …

محقق در طرح سئوالاتی که در تحقیق کنونی برای دریافت اطلاعات و دادههای لازم مورد استفاده قرار گرفتهاند، ادبیات نظری و پرسشنامههای موجود در زمینه شایستگیهای رهبری و برنامه جانشینپروری را مد نظر قرار داده است. سئوالات مصاحبه کنونی به گونهای در جلسه مطرح شدهاند که از نظر پویایی به ارتقا یک تعامل مثبت و …

مقاله علمی با منبع : تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

تئوری مفهومسازی بنیادین با دیگر شیوههای انجام پژوهش کیفی شباهتهایی دارند ازجمله:منبع جمعآوری دادهها مشابهاند: مصاحبهها و مشاهدات میدانی، مستندات نظیر یاداشتهای روزانه، بیوگرافی، دست نوشتهها، گزارشهای تاریخی، مطالب روزنامهها و دیگر رسانهها و نوارهای ویدئویی.نظریه پردازان تئوری مفهومسازی بنیادین میتوانند مانندپژوهشگران کیفی از دادههای کمی یا ترکیب فنون تحلیل کمی و کیفی بهره برداری …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

۹۶ ۳۶ ۱۱ ۷۵% ۳ M11 ۶۰ ۲۷ ۶ ۹۰% کل ۲۲۹ ۹۴ ۲۶ ۸۲% همانطور که در جدول ۳-۱ مشاهده میشود تعداد کل کُدها در دو فاصله زمانی ۱۱ روزه برابر ۲۲۹، تعداد کل توافقات بین کُدها در این دوره زمانی برابر ۹۴، و تعداد کل عدم توافقات در این دوره زمانی برابر ۲۶ …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی …

ایجاد فرهنگ مربیگری که افراد را به چالش میکشد و معیاری را برای موفقیت از طریق مربیگری و توسعه فراهم میکند.برنامههای جانشینپروری و ویژگیهایشان در سازمانها متفاوت است، اما بیشتر رهیافتهای موفق شامل عناصر کلیدی میشوند که به عنوان ضرورتی برای برنامهریزی جانشینپروری اثربخش شناسایی شدهاند. اینها شامل: درگیرشدن و تعهد مدیریت و رهبری سطح …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت پالایش …

در استرالیا، بررسی که توسط کالج پادشاهی استرالیایی انجام شد، ارتباطات، مهارتهای رهبری شخصی، توانایی در بکارگماشتن کارکنان، تفکر استراتژیک و مهارتهای تحلیلی به عنوان شایستگیهای مهم برای مدیران پزشک شناسایی شد (Clark and Armit, 2010: 119-120).شایستگیهای رهبری که توسظ مینتزبرگ شناسایی شدند، مهارتهای هشتگانه را شامل میشود که عبارتند از؛ به دقت نگریستن، رهبری، …

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه …

 نمودار ۲-۱) مراحل مدل شایستگیمدلهای شایستگی به سازمان کمک میکند تا دانش، مهارتها و رفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف را مشخص کند. بر مبنای این اطلاعات سازمان میتواند پستهای مهم را به افراد شایستهای دهد که ویژگیهای مطلوب و مناسب را دارا هستند. همچنین با شناسایی نقاط قوت و ضعف سایر افراد، آنها را …

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه …

GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA مقدار به دست آمده ۰٫۸۸ ۰٫۹۳ ۰٫۹۹ ۰٫۹۸ ۰٫۹۷ ۲٫۰۸۶ ۰٫۰۷۳ مقدار مجاز >0.8 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 < 3 < 0.08 ۴-۷- آزمون فرضیات۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاریمدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری است که فنون دیگری مانند رگرسیون چند متغیره، تجزیه و تحلیل عاملی …