تحقیق درمورد
فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

تحقیق درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

در این صورت جبران خسارات برعهده این افراد هستش.

باب ششم – متفرقه
ماده 79 – وزارت بازرگانی موظفه زمینه های مربوط به تجارت الکترونیکی رو که در اجرای این قانون مؤثر می باشن شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تهیه مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون به وسیله نهادهای ذی ربط شه. این آئین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند اومد. بقیه آئین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب زیر تهیه می شن:
الف – آئین نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – آئین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – آئین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 80 – وزارت بازرگانی موظفه به خاطر حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی رو در این وزارتخانه ایجاد کنه. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 81 – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسائی که« داده پیام» دراختیار دارن موظفند « داده پیام» ایی رو که تحت مسؤولیت خود دارن به طریقی نگهداری نموده و حمایت (Back up) تهیه کنه که در صورت بروز هرگونه خطری واسه یه نسخه، نسخه دیگه مصون بمونه.

پیوست شماره 2

آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی ایران پذیرفته شده 11/6/1386 هیأت وزیران

وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به خاطر ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده رو به توضیح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ پذیرفته شده 1382 ـ

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی کامل مربوط به کار می روش:
الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ پذیرفته شده 1382 ـ .
ب ـ شورا: شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین نامه.
پ ـ مرکز ریشه: مرکز ارسال گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (4) این
آیین نامه.
ت ـ مرکز میانی: مرکز ارسال گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (4) این
آیین نامهه.
ث ـ دفاتر ثبت نام: دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین نامه.
ج ـ گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی شامل اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ ارسال و انقضا، کلید عمومی مالک و یه شماره سریال که به وسیله مرکز میانی تولیدشده طوری که هر شخصی میتونه به صحت رابطه بین کلید عمومی و مالک اون اعتماد کند.
چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی: دادی انحصاری مانند رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده واسه ایجاد امضای الکترونیکی از اون استفاده می کند.
ح ـ داده بررسی امضای الکترونیکی: دادی مانند رمز یا کلید عمومی که واسه بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیره.
خ ـ زوج کلید یا داده های ایجاد و بررسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید عمومی مربوط به اون در یه رمزنگاری نا برابر.
د ـ طرف اعتمادکننده: شخصیه که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می کند.
ذ ـ مهر وقتی: اعلامیه ای شامل یه امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تأیید می کند که داده پیام مشخص در موقع خاصی به اون ارایه شده.
ر ـ مخزن: یه پایگاه داده ذخیره و پخش گواهیهای الکترونیکی و اطلاعات مربوط به اونا جهت بهره ورداری طرفهای اعتماد کنندهه.
ز ـ لوازم ایجاد و بررسی امضای الکترونیکی: نرم افزار و یا سخت افزاری که به خاطر اجرای داده های مربوط به ایجاد و بررسی امضای الکترونیکی استفاده می شه.
ژ ـ سیاستهای گواهی: مجموعه سیاستهای گواهی الکترونیکی شامل سیاستها، قوانین، مقررات و روشهای فنی، حقوقی و ساختاری که برابر با استانداردهای بین المللی آماده شده و کمه کم خواسته ها و چیزای مهم پیاده سازی مرکزها ارسال گواهی، دفاتر ثبت نام، صاحبان امضا و طرفهای اعتمادکننده رو مشخص می کند. تهیه این سیاستهای گواهی واسه مرکز ریـشه اجباری اسـت و مـی میتونه بـرای مـرکز مـیانی به طـور جداگونه تنظیم شه.
س ـ دستور العمل گواهی: مجموعه دستورالعملهایی که منطبق با سیاستهای گواهی جهت توضیح جزئیات کارکرد مدیریت گواهیهای الکترونیکی در مرکز ریش
ه و مرکزها میانی تهیه می شه.
ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعه ای از نرم افزارها، سخت افزارها، سیاستها، فرآیندها و روالهای مورد نیاز واسه مدیریت گواهیها و زوج کلیدها.
ماده2ـ به خاطر حفظ اتحاد و سیاستگذاری در بخش زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر ایجاد می شه:
الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی ربط او (رییس).
ب ـ معاون ذی ربط وزیر دادگستری.
پ ـ معاون ذی ربط وزیر اطلاعات.
ت ـ معاون ذی ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ث ـ معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج ـ معاون ذی ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
چ ـ معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ح ـ معاون ذی ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای.
ر ـ دبیر شورای عالی انفورماتیک.
ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
ژ ـ رییس مرکز پیشرفت تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بی حق
رأی).
س ـ یه تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت بقیه اعضای شورا.
ماده3 ـ وظایف شورا به توضیح زیر تعیین می شه:
الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه های مربوط به بخش زیرساخت کلید عمومی کشور و
ارایه اون به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب.
ب ـ ارسال مجوز ایجاد مرکز ریشه.
پ ـ تصویب و به روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکزها ریشه و میانی.
ت ـ تصویب استانداردها، روش ها و دستورالعملهای اجرایی گواهی الکترونیکی.
ث ـ اجرای نقش به عنوان منبع هماهنگ کننده در مورد فعالیت بخش های جورواجور اجرایی واسه ارایه خدمات رایانه ای ارسال گواهی بر اساس زیرساخت کلید عمومی و نحوه رفت و امد مرکزها ارسال گواهی داخلی با مرکز ارسال گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاستهای گواهی ریشه و میانی.
ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش کارکرد و تخلفات احتمالی مرکزها ریشه و میانی و در صورت ضرورت لغو مجوز اونا.
ماده4ـ سطوح دفاتر خدمات ارسال گواهی الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به توضیح زیر تعیین می شن:
الف ـ مرکز دولتی ارسال گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت نشون میده.
تبصره1ـ این مرکز وابسته به مرکز پیشرفت تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (80) قانون هست.
تبصره2ـ سیستم بانکی میتونه با اخذ مجوز شورا در بخش نظام بانکی مرکز ریشه
جداگونه ایجاد کنه که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز پیشرفت تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواد بود.
ب ـ مرکز ارسال گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یه مرکز ریشه، اقدام به ارسال گواهی الکترونیکی نموده و بقیه خدمات مربوط به امضای الکترونیکی رو انجام می ده.
پ ـ دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از کمه کم یه مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال خواسته خواهندگان درخصوص ارسال و لغو گواهیها و بقیه امور مربوط به اونا برابر با قوانین و دستورالعمل ارسال شده از طرف مرکزها میانی که تعهد همکاری با اونا رو امضا نمودهه، اقدام نشون میده.
ماده5 ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز ریشه به توضیح زیر تعیین می شن:
الف ـ پیشنهاد سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارایه به شورا جهت تصویب.
ب ـ اجرای سیاستها و دستورالعمل های شورا.
پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مرکزها میانی.
ت ـ بررسی و گرفتن شرایط لازم و صلاحیت خواهندگان ایجاد مرکزها میانی و ارسال مجوز واسه اونا.
ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهیها و نگهداری مدارک و دلایل مربوط به صحت این اطلاعات.
ج ـ حصول اطمینان از کارکرد درست مرکزها میانی.
چ ـ باطل شدن گواهی مرکزها میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده ان.
ح ـ آگاهی رسانی به صاحبان امضا و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در
کارکرد مرکز میانی.
خ ـ ایجاد و به روزرسانی یه مخزن بر خط و آگاهی رسانی خدمات اون.
ماده6 ـ مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و وقتی که فعالیت این مرکز به باعث حکم مراجع قضایی و یا خاطر دیگری متوقف شه و ضمنا در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهیهای باطل شده رو منتشر کنه.
تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت ضرر واسه ضرر و زیان به دلیل باطل شدن مرکز میـانی به صاحـبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقدشده بین دو طرف قید شده باشه.
ماده7ـ مرکزها میانی طبق مورد به وسیله دستگاههای دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد می شن و شرایط و قوانین تأسیس مرکزها میانی به توضیح زیر تعیین می شه:
الف ـ ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب ـ ارایه خواسته از طرف تقاضا کننده
پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی در ارتباط مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
1ـ سه نفرکارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ً دارای تجربه فعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *