ژانویه 23, 2021

دانلود تحقیق در مورد طول فصل رشد

digital dna

1378)..تحقیقات مختلف تفاوتهای بین ارقام گلرنگ رو از نظر طول دوره ی روزت جوانهزنی(Ghanavti and...

1378).
.تحقیقات مختلف تفاوتهای بین ارقام گلرنگ رو از نظر طول دوره ی روزت جوانهزنی
(Ghanavti and Knowels, 1997 ;Knowels, 1980)، و سرعت رشد دانه (Hashim and Schinter, 1988)، نیاز سرمایی(Cholacky et al., 1993;Dajue, 1989) ، طول دوره و سرعت پر شدن دانه (Urie et al., 1967)، وزن هزار دانه و درصد روغن، کارکرد دانه، مقاومت به مریضی و بقیه صفات یادآور شدهاند (ناصری، 1370). با توجه به زیادی ارقام اینجا نام و مشخصات تعدادی از مهمترین ارقام داخلی و خارجی موجود در کشور رو اشاره میشه.

1-4-1 مشخصات ژنوتیپای گلرنگ پاییزه و بهاره
رقم محلیاصفهان (2819): رقمی بهاره ،تقریبا دیرس ،پرمحصول، کمی خاردار،دارای 33-31 درصد رو غن و تا حدودی مقاوم به فیتوفتراه (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
طول دورهی رویش این رقم از کاشت تا رسیدن 138 روزه (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
گلدشت: این رقم پاییزه و رنگ اون قرمز بوده و بی خاره (رجبنسب، 1377).
رقم پدیده: این رقم پاییزهه و رنگ اون زرد بوده و خارداره (رجبنسب، 1377).
1-5 طول فصل رشد
طول دورهی رشد واسه تکمیل چرخهی زندگی گلرنگ بستگی به اینکه کشت در پاییز یا بهار انجام میشه. ضمنا به تاریخ کاشت، شرایط محیطی منطقه در طول فصل رویش،نوع رقم و تغییرات طول روش درزمان فصل رشد خیلی متغیره کمه کم فصل رشد لازم واسه زراعت بهاره گلرنگ 110 تا 120 روزه. در کشت پاییزه معمولاً دوره رشد گلرنگ بیشتر از 200 روز طول میکشد (باغخانی، 1385).
1-6نیاز اکولوژیکی
گیاهی روز بلنده و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور مناسب نیاز داره. بذرها معمولاً در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد رویش میکنند. ولی دمای مطلوب واسه جوانهزنی ، 18 تا 20 درجه سانتیگراده (امیدبیگی، 1386).

1-7کشت
کشت گلرنگ به وسیله بذرکار غلات و به شکل ردیفی انجام میگیرد. تراکم 150 الی 160 هزار بوته در هکتار مناسبه (امیدبیگی، 1386).
1-8 بیماریها و آفات
از آفات و بیماریهای که گلرنگ با اون روبرو شدن میشه به زنگ گلرنگ، پوسیدگی ریشه گلرنگ مریضی بوتهمیری، ساقهخوار اروپایی، کرم غوزه در گلرنگ اشاره کرد که تحت نا آرومی خشکی در این گیاه افزایش مییابد; muntean, 1993) .Faure et al., 2003). یکی از آفات مهم گلرنگ مگس گلرنگ (Acanthinophilus helianthi Rossi) است (زینعلی، 1378.، حاتمی و همکاران، 1387).
1-8 مراقبت ونگهداری
بذر در شرایط مناسب پس از 6 تا 7 روز سبز میشوند. پس از بارندگی، سلهشکنی چیزی ضروریه، این عامل در طول رویش تقریباً 1 یا 2 بارانجام میگیرد. اگر تراکم بوتهها در ردیف زیاد باشه، باید اونا رو رو تنک کرد (امیدبیگی، 1386).
1-9 کود
گلرنگ در طول رویش، از مواد وعناصر غذایی خاک خوب بهره میبرد. گیاهان واسه تولید قبل از کاشت به هنگام آماده درست کردن زمین در فصل پاییز ، اضافه کردن 35 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسیدفسفر و 50 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسیدپتاس در خاکهایی که گلرنگ در اونا کشت میشه، مفیده (Launert, 1984).
1-10 برداشت محصول
در کشت بهاره وپاییزه گلرنگ به ترتیب 150، 200 روز پس از کاشت، آمادهی برداشت هستش (پاساری، 1389). گلدهی در گلرنگ 5/1 تا 2 ماه به طول میانجامد. بنابراین زمان کافی واسه برداشت اونا هست. برداشت گل با دست صورت میگیرد (محبی، 1379). رسیدگی بذر وقتیه که بذر خیلی آسون از طبق جدا شه (پاساری، 1389).
1-11 ترکیب شیمیایی
گله های لولهای این گیاه دارای دو ماده، قرمز رنگ به نام کارتامین و زرد رنگی به نام کارتامیدین است، که کارتامین به خاطر رنگ زیبایی که داره در رنگرزی به کار میرود (سیفی و همکاران، 1390).
1-12 موارد مصرف وخواص طبی
گله ها و روغن این گیاه شامل ماده موثرهه. در گذشته کشت گلرنگ بیشتر به خاطر تهیه رنگ و استفاده از اون در رنگرزی بوده. ولی الان علاوه بر استفاده از گلچههای اون در رنگرزی از دانه اون هم واسه تهیهی روغن و در صنایع غذایی استفاده میشه (آلیاری و شکاری، 1379).
از گله ها به عنوان مادهی خلطآور وتسکین دهندهی سرفه، یبوست، مشکل قاعدگی در مخلوطهای چای استفاده میشه (پاساری، 1389). و از روغن اشباع نشده دانهی این گیاه واسه مداوای تصلب شرایین،ضماد زخمها و … استفاده میشه (امیدبیگی، 1386).
از طرف دیگه گلرنگ به عنوان یه گیاه دارویی شناخته شده که در طب سنتی واسه درمان مریضی های قلبی، روماتیسم و دیابت استفاده می شه (Ibrahim et al., 2005 Zhu et al., 2003;).
1-1-11 مصارف دیگه گلرنگ
مصارف عمدهی روغن گلرنگ در کشورهای صنعتی تا سالهای گذشته به ارزش اون به عنوان یه روغن خشک واسه نقاشی، روغنهای جلا ومصارف مربوطه بستگی داره و در برخی موارد به عنوان علوفه واسه دام استفاده میشه و ضمنا در تولید پلاستیک تجزیهپذیر در محیط مورد استفاده قرار میگیرد (وایس، 1370).

بررسی منابع

اهداف این طرح شامل بررسی واکنشهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه و مقایسه رقمهای گلرنگ تحت شرایط خشکی و محلولپاشی با کلرومکواتکلراید است.
2-1 تعریف نا آرومی
نا آرومی یا استرس واژهایه که اولین بار به وسیله دانشمندا علوم بیولوژیک در مورد موجودات زنده به کار برده شد. بعدا این واژه از علم فیزیک گرفته شد و اون رو به عنوان هر دلیلی که امکان پنهون وارد آوردن آسیب به موجودات زنده رو داره تعریف نمودندEitzinger et al., 2003)). نا آرومی نتیجه روش غیرعادی فرآیندهای فیزیولوژیکیه که از اثر یه یا ترکیبی از ع
وامل زیستی و محیطی حاصل میشه. همانطوریکه در تعریف اومده نا آرومی دارای توان آسیب رسانی است که به شکل نتیجه یه متابولیسم غیرعادی روی داده و ممکنه به شکل افت رشد، مرگ گیاه و یا مرگ بخشی از گیاه بروز کند Eitzinger et al.,2003)).
نا آرومی به عنوان یه عامل خارجی که اثرات سوء بر گیاهان میگذارد، تعریف شده. از اونجا که نا آرومی به تنهایی برحسب عکسالعمل گیاه بیان میشه، بعضی مواقع فشار یا کرنش هم نامیده میشه که با اصطلاحات فیزیکی برابری داره (کافی و دامغانی، 1379).
دستگاه فتوسنتزی و پارامترهای رشدی: رشد، تولید و پراکندگی گیاهان به وسیله استرس های محیطی محدود می شه Paul, 1996)).
نا آرومی رو نتیجه روش غیرعادی فرآیندهای فیزیولوژیکی که از اثر یه یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی به وجود میآید هم تعریف کردهاند. در این تعریف به طور ضمنی به توان آسیب رسانی نا آرومی، که پس یه متابولیسم غیرعادی روی داده و ممکنه به شکل افت رشد، بازده یا مرگ بخشی از گیاه باشه اشاره شده (حکمت شعار، 1372).
هر گونه انحراف از شرایط بهینه محیطی میتواند باعث نا آرومی شه. شرایط بهینه برابر صفر تنشی در نظر گرفته شده و به معنی قرار گرفتن گیاه تحت اثر یه عامل محیطیه، که باعث افت نمو و یا بازده اون نمیشه (حکمت شعار، 1372). طبق درجاتی از نا آرومی بین صفر تا ملایم و شدید میتونه وجود داشته باشه. شدت نا آرومی با مقدار انرژی که در تغییر فرایندها در سیستم زیستی وارد عمل میشه، رابطه داره. هر چند که در محیطهای کشاورزی صفر خیلی کم اتفاق میافتد، ولی این معنی از دید نظری خیلی با اهمیته (حکمت شعار، 1372).
نا آرومی محدود کردن آب بر کلیه جنبه های رشد و نمو گیاه به یه میزان اثر نمی گذارد. بعضی از فرایندها نسبت به افزایش نا آرومی خشکی خیلی حساس هستن. در حالی که بقیه فرآیندها کمتر تحت اثر نا آرومی کمبود آب قرار می گیرند1997) Kocheki,).
2-1-1 نا آرومی فیزیولوژیکی
نا آرومی فیزیولوژیکی به مجموعه شرایطی گفته میشه که باعث تغییر در فرآیندهای فیزیولوژی گیاه شده و آخرسر به اون آسیب وارد میسازد. این تعریف در همه موارد صادق نیس، چون تغییر فرایندهای فیزیولوژیکی ممکنه واسه گیاه زیان آور نباشه (علیزاده، 1388). بدین باعث متخصصان فیزیولوژی، بین ساختار های موافقت و اثرات تخریب کننده فیزیولوژیکی فرق قائل شده و علاوه بر واژه نا آرومی از اصطلاح کرنش هم استفاده نمودهاند. کرنش رو میشه تغییرات فیزیولوژیکی دونست که در جواب به تنشهای محیطی اتفاق می افته، این تغییرات حتما باعث کاهش رشد یا تولید نمیشوند (علیزاده، 1388).
کلا اثرات بد فیزیولوژیکی کمبود آب در بیشتر گیاهان وقتی رو میشه که پتانسیل آب گیاه به حدود 8- بار کاهش یابد. اگه پتانسیل آب به 14- تا 15- بار کاهش یابد، بیشتر مراحل فیزیولوژیکی مثل رشد و بزرگ شدن برگها و فتوسنتز سرعت شون کاهش و یا متوقف میشوند (لاهوتی و همکاران، 1389).
برخی متخصصان نا آرومی رو تغییرات فیزیولوژی عنوان کردهاند که در صورت روبرو شدن گیاه با شرایط نامساعد اتفاق می افته(علیزاده، 1388). بدیهیه شرایط نامساعد به اون گونه نیس که باعث از بینرفتن گیاه شه بلکه فقط یه جور اخطار از طرف گیاهه. پاسخها، هشداری یا دفاعی هستن یا از نوع موافقت هستن. نا آرومی وقتی اتفاق میافتد که عامل ایجاد اون بتونه تغییرات فیزیولوژیک زیادی رو بر رشد یا تولید محصول، باعث شه (علیزاده، 1388).
2-1-2 عوامل نا آرومی زا
گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی به طور پیوسته روبروی عوامل تنشزا هستن. بعضی عوامل محیطی مثل دمای هوا در مدت چند دقیقه میتوانند تنشزا شن، در صورتی که اثر بقیه عوامل محیطی ممکنه روزها تا هفتهها (مثل رطوبت خاک) و یا ماه ها (مثل مواد معدنی) به طول انجامد (کافی و شکاری، 1379).
تنشهای محیطی معمولا تنشهای زیستی و غیرزیستی و یا فیزیوشیمیاییه. نا آرومی های زیستی شامل حمله آفات و بیماریها به گیاهان و عواملی مثل رقابت، دگرآزاری (آللوپاتی) می باشن (سرمدنیا، 1372). تنشهای غیرزیستی به پنج گروه کلی شامل دما (درجه گرما بالا و پایین)، آب (زیادی و یا کمبود آب)، تشعشع (انواع تشعشعهای مرئی و غیرمرئی)، شیمیایی (نا آرومی عناصر غذایی، نمکها، مواد آللوشیمیایی و گازها) و فیزیکی (باد، مغناطیس، صدا، الکتریکی) تقسیم میشوند. از بین پنج نا آرومی موجود، ضرر وارده به گیاهان در اثر تنشهای کمبود آب، شوری و دما گستردهتر است (سرمدنیا، 1372).
2-1-3 اثرات هم موافقت و ناهم موافقت عوامل تنشزا
هنگامی که عوامل تنشزا بطور با هم بوقوع میپیوندند اثرات پیچیدهای از نظر فیزیولوژی بر گیاه وارد می بیارن، بطوریکه این عوامل میتوانند اثرات همدیگه رو خنثی و یا افزایش دهند. اثرات تشدیدکنندگی عوامل تنشزا، اثر همسازگاری گفته میشه (علیزاده، 1388). نمونه های از این وضعیت د
ر محیطهای خشک که افزایش درجه گرما محیط با کمبود آب توامه اتفاق میافتد، در این شرایط اثر افزایشی نا آرومی بیشتر از کل هر یه از عوامل تنشزاه (علیزاده، 1388).
در برخی موارد اثر با هم عوامل تنشزا بصورت ناهم موافقت نمایان شده و این عوامل اثرات همدیگه رو تا اندازه های خنثی مینمایند. واسه مثال دورههای کمآبی، قادره گیاه رو در مقابل یخزدگی محافظت کنه (علیزاده، 1388).
2-1-4 مقاومت به نا آرومی
عکسالعمل گیاه در برابر نا آرومی آب با فعالیت متابولیکی، مرفولوژیکی، مرحله رشد و کارکرد پنهون گیاه در رابطه است) سرمدینا و کوچیکی، 1369