دانلود تحقیق در مورد نقش برجسته

پاشی

033/11ns
2
نا آرومی * رقم * محلول پاشی

22
خطا

35
کل

35/21%
ضریب تغییرات CV%
Ns ، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-8. مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز
تیمار
آنزیم (unit .nmol/min)
کم آبیاری
T1
a33/16

T2
b3/12

T3
c649/9
رقم
V1
a5189/16

V2
b9
کم آبیاری×محلول پاشی
T1F1
c26/12

T1F2
a41/20

T2F1
b92/16

T2F2
d665/7

T3F1
d865/7

T3F2
c43/11
حروف شبیه در هر ستون نشونه نبود وجود اختلاف معنیدار در اون ستونه

شکل 4-7 مقایسه میانگین سطوح مختلف نا آرومی بر آنزیم

شکل 4-8 مقایسه میانگین سطوح مختلف ارقام بر آنزیم

شکل 4-9 مقایسه میانگین اثر دوطرفه سطوح مختلف نا آرومی ومحلولپاشی بر آنزیم

4-5 اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه در گیاه گلرنگ
هر سه تیمار نا آرومی خشکی، رقم و محلولپاشی سایکوسل در سطح احتمال 1 درصد (p?0.01) بر صفت تعداد غوزه اثر معنیداری داشته اما اثرات دوطرفه این تیمارها بر صفت نامبرده معنیدار نبوده (جدول 4-9).
نتایج مقایسه میانگین نشون داد بیشترین تعداد غوزه در تیمار (شاهد) بی نا آرومی خشکی با میانگین (2/24 عدد) و کمترین تعداد غوزه مربوط به تیمار نا آرومی در اول گلدهی با میانگین (72/16 عدد) بوده و در رقم پدیده تعداد غوزه بیشتری نگاه شده. در بین تیمارهای محلولپاشی بیشترین تعداد غوزه مربوط به تیمار محلولپاشی سایکوسل با میانگین (25/21 عدد) بود (جدول 4-10).
نتایج نشون داد صفت تعداد غوزه با درصد رطوبت نسبی گیاه در سطح احتمال 1 درصد اتحاد مثبت و معنیداری داشت. در مطالعه حاضر با افزایش نا آرومی آبی از تعداد غوزه کم شده و با محلولپاشی سایکوسل و رقم پدیده تعداد غوزه بیشتری نگاه شده. کا هش تعداد غوزه در بوته در شرایط نا آرومی گزارش شده (;Abel; 1976 Hayashi and Hanada; 1985 HashemiDezfuli ;1994، Singh et al., 1995). در آزمایشی مشخص شد که با افزایش شدت نا آرومی خشکی در گلرنگ، از تعداد طبق در بوته کم شد (HaghighatNia; 2011). مندهام و اسکوت (1975( نشون دادن که نا آرومی خشکی تحت شرایط مزرعه در طول دوره ایجاد، رشد و پیشرفت خورجینها رو در کلزا تحت اثر قرار داده و با ایجاد محدود کردن در فتوسنتز، تعداد خورجین واقعی رو کاهش می ده (Mendham and Scott; 1975). تعداد طبق در بوته در بین اجزای کارکرد بیشترین سهم رو در میزان کارکرد گیاه ایفاء میکند و بنابراین مهمترین جزء میتواند حساب شه (امیدی تبریزی و همکاران، 1379).
طبق نتایج افزایش کارکرد دانه در تیمار سایکوسل در رقم کلزای پاییزه آریانا، از راه افزایش تعداد خورجین در بوته صورت گرفته (Armstrong and Nicol; 1991). برخی تحقیقات نشون دادن که کند کنندههای رشد با کم شدن ارتفاع بوته و کاهش اندازه گلبرگ و کاسبرگ گله ها و ضمنا، عمودیتر کردن شاخهها و افزایش قطر ساقه باعث افزایش لیاقت فتوسنتزی و افزایش تعداد شاخههای جانبی در بوتهها میگردند و از این راه، بر تعداد خورجین در بوته میافزایند (Starner et al, 1996; Fray et al; 1996).

جدول 4- 9 جدا سازی واریانس اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات

487/168**
2
نا آرومی

834/11**
1
رقم

989/0ns
2
نا آرومی * رقم

808/27**
1
محلول پاشی

977/0ns
2
نا آرومی * محلول پاشی

194/0ns
1
رقم * محلول پاشی

846/0ns
2
نا آرومی * رقم * محلول پاشی

394/0
22
خطا

35
کل

08/3%
ضریب تغییرات CV

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-10. مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد غوزه
تیمار
تعداد غوزه
کم آبیاری
T1
a2083/24

T2
c72/16

T3
b83/20
رقم
V1
b8056/19

V2
a9522/20
محلولپاشی
F1
b5/19

F2
a2578/21
حروف شبیه در هر ستون نشونه نبود وجود اختلاف معنیدار در اون ستونه

شکل 4-10 مقایسه میانگین سطوح مختلف نا آرومی تعداد غوزه

شکل 4-11 مقایسه میانگین رقم درتعداد غوزه

شکل 4-12 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی در تعداد غوزه

4-6 اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه در گیاه گلرنگ
نتایج جدا سازی واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشون دهنده این مطلبه که اثر نا آرومی خشکی، رقم و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه در گیاه گلرنگ در سطح احتمال 1 درصد (p?0.01) معنیدار بوده و اثرات دوطرفه این تیمارها بر صفت نامبرده اثر معنیداری نداشتهه (جدول 4-11).
نتایج مقایسه میانگین نشون داد در بین تیمارهای تنشی بیشترین تعداد دانه در تیمار بی تنشآبی با میانگین (068/37 عدد) و کمترین تعداد دانه در تیمار نا آرومی در اول گلدهی با میانگین (892/19 عدد) بوده. در رقم پدیده در مقایسه با اصفهان تعداد دانه بیشتری نگاه شد و در بین تیمارهای محلولپاشی هم تیمار محلولپاشی سایکوسل دارای تعداد دانه بیشتری (5372/29 عدد) بود (جدول 4-12).
نتایج نشون داد صفت تعداد دانه با رطوبت نسبی و تعداد غوزه در سطح احتمال 1 درصد اتحاد مثبت و معنی دار داشت. کاهش تعداد دانه در غوزه بر اثر قطع آبیاری و بروز نا آرومی خشکی گز
ارش شده (Abel; 1976 (Haydari and Assad, 1998. بنابراین، با نبود تامین آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشد و بروز نا آرومی خشکی در گلرنگ تعداد دانه در غوزه کاهش مییابد (Patel and Pate; 1993). به اثر شدید نا آرومی خشکی در مرحله شروع گلدهی روی اجزای کارکرد، تاکید داشتهاند. اینجور به نظر میرسد که کارکرد روغن تابعی از دو عامل کارکرد دانه و درصد روغن باشه. در این بین سهم کارکرد دانه در افزایش کارکرد روغن، بیشتر بوده. امیدی تبریزی و همکاران (1379) هم به این موضوع اقرار داشتهاند. نتایج تحقیقات امیدی (2009) شده مثل قطع آبیاری در مراحل غنچهدهی و گلدهی باعث کاهش کارکرد دانه میشه که در این آزمایش هم نتیجه مشابهی به دست اومد (Omidi; 2009). در بررسی صفات زراعی ژنوتیپهای گلرنگ در دو رژیم رطوبتی، گزارش شده که کارکرد دانه گلرنگ در شرایط نا آرومی رطوبتی به میزان 20 درصد دچار افت میشه (Abolhasani, Saeidi; 2006).
با بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارکرد دانه گلرنگ نشون دادن که آبیاری در مراحل پایانی رشد اثر زیادی بر کارکرد نداشتهه، با این حال آزمایشهای انجام شده به وسیله بیشتر محققین نشون دهنده اینه که قطع آبیاری در مراحل غنچهدهی و گلدهی باعث کاهش کارکرد دانه میشه که در این آزمایش هم نتیجه مشابهی به دست اومد ( ;Abdemishani; 1973 ;Singh et al., 1995; .(Abel; 1976 کوچیکی و همکاران (1380) گزارش کردن اثر نا آرومی آبی بر کارکرد گیاهان به نوع گیاه، محصول مورد برداشت، دور آبیاری و زمان اتفاق نا آرومی بستگی داره. نا آرومی خشکی درزمان پر شدن دانه کارکرد دانه رو تا 50 درصد کاهش می ده .رقم پدیده در تحقیق حاضر دارای تعداد بیشتری دانه بود که به عنوان رقم مقاومتر معرفی میشه Mahalakshmi, Biddinger; 1985)).
در مورد محلولپاشی تنظیم کنندههای رشد هم برابر با کارکرد علوفه خشک تنظیم کنندههای رشد یونیکونازول و سایکوسل به خاطر ایجاد افزایش خاصیت مقاومت به خشکی در گیاه ارزن از راه افزایش مقاومت روزنهای این گیاه در اثر کاربرد سایکوسل باعث افزایش کارکرد دانه شده (De et al., 1982). از طرفی سایکوسل با افزایش تعداد و باقی موندن پنجهها و ضمنا سطح برگ، باعث فتوسنتز بیشتر شده و مواد پرورده بیشتری به طرف دانهها انتقال مییابد و افزایش کارکرد دانه بیشتری رو باعث میشه (Sharif et al; 2007) نتایج حاصل از این آزمایش با تحقیق (Imam et al.; 1995) برابری داره.

جدول 4-11. جدا سازی واریانس اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت تعداد دانه

میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات

77/889**
2
نا آرومی

056/52**
1
رقم

972/0ns
2
نا آرومی * رقم

278/72**
1
محلول پاشی

683/1ns
2
نا آرومی * محلول پاشی

319/0ns
1
رقم * محلول پاشی

108/0ns
2
نا آرومی * رقم * محلول پاشی

648/2
22
خطا

35
کل

79/5%
ضریب تغییرات CV

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-11. مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل در صفت تعداد دانه

تیمار
تعداد دانه

کم آبیاری
T1
a068/37

T2
c892/19

T3
b401/27
رقم
V1
b9178/26

V2
a3228/29
محلولپاشی
F1
b7033/26

F2
a5372/29
حروف شبیه در هر ستون نشونه نبود وجود اختلاف معنیدار در اون ستونه

شکل 4-13 مقایسه میانگین سطوح مختلف نا آرومی تعداد دانه در بوته

شکل 4-14 مقایسه میانگین رقم در تعداددانه در بوته

شکل 4-15 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی تعداد دانه در بوته

4-7 اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر صفت شاخه جانبی در گیاه گلرنگ
نتایج جدا سازی واریانس نشون داد اثر نا آرومی، رقم و محلولپاشی بر صفت تعداد شاخه جانبی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده اما اثرات دوطرفه بر صفت نامبرده اثر معنیداری رو نداشتهاند (جدول 4-13).
نتایج مقایسه میانگین نشون داد در بین تیمارهای تنشی بیشترین تعداد شاخه جانبی در تیمار بی نا آرومی آبی با میانگین (805/12 عدد) و کمترین تعداد شاخه جانبی در تیمار نا آرومی در اول گلدهی با میانگین (955/9 عدد) بوده. در رقم پدیده در مقایسه با اصفهان تعداد شاخه جانبی بیشتری نگاه شد و در بین تیمارهای محلولپاشی هم تیمار محلولپاشی سایکوسل دارای تعداد شاخه جانبی بیشتری (6561/11 عدد) بود (جدول 4-14).
صفت شاخه جانبی با رطوبت نسبی،تعداد غوزه و تعداد دانه در سطح احتمال 1 درصد اتحاد مثبت و معنیداری رو نشون داد. صفت تعداد شاخه فرعی در بوته از نظر ایجاد تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و کارکرد دانه نقش مهمی داره. اعمال قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی میتواند مانع رشد جوانههای جانبی شده و تعداد شاخه فرعی رو کاهش داده، پس باعث کاهش تعداد طبق در بوته شه (Hayashi, Hanada; 1985). بیشتر محققان در مورد ژنتیکی بودن صفت تعداد شاخه جانبی اتفاق نظر دارن و اون رو متأثر از ژنوتیپ میدونن. کلا تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد طبق در بوته پس ترکیب ساختار ژنتیکی و شرایط محیطیه که نقش برجستهای در کارکرد پایانی دانه بازی میکند (Esendal et al; 2008).
در این تحقیق تیمار محلولپاشی سایکوسل باعث افزایش تعداد شاخههای جانبی شده که با آزامایشات (Sharif et al; 2007) برابری داره، ایشان اعلام کردن تیمار سایکوسل باعث افزایش تعداد شاخههای جانبی در گیاه ارزن شده. تعداد انشعاب گل جعفری با تیمار سایکوسل افزایش پیدا، ممکنه افزایش مقدار سایتوکنین در اثر کاربرد کند کنندهها، خاطر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *