دانلود تحقیق در مورد پرولین، خشکی، سایکوسل، میانگین

آبیاری تا حد 30 %ظرفیت زراعی درزمان ده روز باعث کاهش توان پنهون آبی برگ از 5/0- تا 78/0- مگاپاسکال در گیاه Phaseoluys vulgaris)) گردیده (Ramos and Gordon, 1999).
جدول 4-1. جدا سازی واریانس اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر شامل نسبی آب برگ% روی گیاه گرنگ

میانگین مربعات
کل مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

0182/0**
164/0
2
نا آرومی

007/0ns
007/0
1
رقم

012/0ns
024/0
2
نا آرومی * رقم

0ns
0
1
محلول پاشی

001/0ns
002/0
2
نا آرومی * محلول پاشی

0ns
0
1
رقم * محلول پاشی

005/0ns
015/0
2
نا آرومی * رقم*محلول پاشی

006/0ns
142/0
22
خطا

385/0
35
کل

41/15
ضریب تغییرات CV%
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-2 . مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر شامل نسبی آب برگ%

تیمار
شامل نسبی رطوبت (%)
کم آبیاری
T1
a5977/0

T2
b4336/0

T3
a5329/0

حروف شبیه در هر ستون نشونه نبود وجود اختلاف معنیدار در اون ستونه

شکل 4-1 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف نا آرومی بر شامل رطوبت نسبی

4-2 اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن در گیاه گلرنگ
اثر سطوح مختلف نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن دانه گلرنگ در سطح احتمال یه درصد (p?0.01) معنیدار شد، اثر رقم بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود، اثرات دوطرفه بر درصد روغن دانه معنیدار نبود (جدول 4-3).
نتایج مقایسه میانگین نشون داد بیشترین درصد روغن در تیمار شاهد با میانگین (28/37 درصد) و بعد از اون تیمارهای نا آرومی در اول دانهبندی و نا آرومی در اول گلدهی به ترتیب با میانگین (33/34 و 72/30) در سطوح بعدی قرار گرفتن (شکل 2). رقم محلیاصفهان دارای درصد روغن بیشتری (172/35) بود. گیاهان محلولپاشی شده با سایکوسل درصد روغن بیشتری (9778/35) داشتن (جدول 4-4).
درصد روغن دانه با صفات رطوبت نسبی، تعداد غوزه، تعداد دانه، شاخه جانبی، وزن هزاردانه و ارتفاع گیاه در سطح احتمال 1 درصد اتحاد مثبت و معنیداری رو داشت (پیوست 1).
کارکرد روغن عمدهترین محصول اقتصادی حاصل از کشت و کار گلرنگه، در مطالعه حاضر درصد روغن این گیاه تحت نا آرومی خشکی کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد در شرایط مناسب محیطی گلرنگ توانایی بالایی در تولید روغن داره ولی در شرایط سخت محیطی هم تا حدودی این پتانسیل رو حفظ میکند. بررسیهای انجام شده هم نشون دهنده این مطلبه، (موحدیدهنوی و همکاران، 1389) گزارش کردن نا آرومی خشکی میزان روغن دانه رو در گیاه گلرنگ کاهش داده، ایشان گفتن که با افزایش نا آرومی، درصد روغن کاهش 12 درصدی داشته. در این رابطه نتایج متناقضی گزارش شده. در تحقیقی نا آرومی خشکی در سطوح مختلف میزان روغن دانه رو نسبت به شاهد کاهش داد، ولی بین سطوح مختلف نا آرومی فرق معنیداری از نظر میزان روغن دانه وجود نداشت. تحقیقات روی کلزا (et al.;2004 Naderi ؛ 2007 (Tavoosi و روی گلرنگ (Delkhosh, 2007) گزارش کردن که میزان روغن دانه در این گیاهان تحت اثر نا آرومی خشکی قرار نگرفتهه. به نظر میرسد این نتایج متفاوت نشون دهنده این مطلب باشه که میزان روغن دانه به عنوان یه ویژگی ژنتیکی تحت اثر عامل محیطی نا آرومی کمآبی قرار نگرفتهه اما در این آزمایش با شدت نا آرومی خشکی درصد روغن دانه کاهش پیدا کرده. سایکوسل در شرایط نا آرومی خشکی اثر معنیداری بر درصد روغن دانه داشته که این تحقیق با نتایج فاروقی و همکاران (2005) در گیاه بهلیمو برابری داره (Faroghi et al., 2005). مقایسه با هورمونهای تنظیم کننده رشد (آلار، پیکس و سایکوسل) بر کارکرد پنبهدانه، هورمون سایکوسل نسبت به دیگه هورمونها بهترین نتایج رو نشون داده، طوری که تیمار بوتههای پنبه با سایکوسل باعث افزایش درصد روغن استحصالی از پنبهدانه گردیده Sawan, 2008)).

جدول 4-3. جدا سازی واریانس اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن دانه روی گیاه گلرنگ

میانگین مربعات
کل مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

786/129**
572/459
2
نا آرومی

747/40*
747/40
1
رقم

179/1ns
357/2
2
نا آرومی * رقم

125/814**
814/125
1
محلول پاشی

22/3ns
441/6
2
نا آرومی * محلول پاشی

78/0ns
78/0
1
رقم * محلول پاشی

22/1ns
424/2
2
نا آرومی * رقم * محلول پاشی

836/5ns
382/128
22
خطا

807/587
35
کل

08/7
ضریب تغییرات CV%
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بردرصد روغن
تیمار روغن (%)
کم آبیاری
T1
T2
T3
a28/37
c72/30
b33/34
رقم
V1
V2
a172/35
a044/33
محلولپاشی
F1
F2
b2389/32
a9778/35

شکل 4-2 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف نا آرومی بر درصد روغن

شکل 4-3 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی بر درصد روغن

4-3 اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین در گیاه گلرنگ
اثر سطوح مختلف نا آرومی خشکی و محلول پاشی سایکوسل بر غلظت پرولین گلرنگ در سطح احتمال یه درصد (p?0.01) معنیدار شد، اثر دوطرفه رقم وتنش بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود، بقیه اثرات دوطرفه بر غلظت پرولین م
عنیدار نبود (جدول 4-5).
نتایج مقایسه میانگین نشون داد در تیمارهای تنشی بیشترین مقدار پرولین مربوط به تیمار نا آرومی در اول گلدهی با میانگین( 92/36 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) بوده و در تیمار محلولپاشی بیشترین غلظت این اسیدآمینه در تیمار بی محلولپاشی با میانگین (197/30 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) نگاه شده. در اثر دوطرفه نا آرومی و رقم بیشترین غلظت پرولین در تیمار (T2*V2) با میانگین (58/40 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) نگاه شده (جدول 4-6).
نتایج نشون داد غلظت پرولین با صفات رطوبت نسبی، تعداد غوزه، شاخه جانبی، ارتفاع گیاه و روغن در سطح احتمال 1 درصد اتحاد منفی و معنیداری رو داشتو با صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد اتحاد منفی و معنیداری داشت (پیوست 1).
در تحقیق حاضر نا آرومی خشکی باعث افزایش غلظت پرولین و سایکوسل باعث کاهش غلظت این اسید آمینه شده، تغییر شامل پرولین یکی از غالبترین پدیدههای گزارش شده است که به وسیله تنشهای شوری و خشکی در گیاهان القاء میشه و بیشتر به اثبات رسیده که در سازوکارهای تحمل به نا آرومی تاثیرگذار است. افزایش پرولین درزمان نا آرومی ممکنه نتیجه جدا سازی پروتئینها و ضمنا کاهش استفاده از اونا به خاطر کاهش رشد گیاه باشه (Ashraf and Foolad, 2007). کم آبیاری واقعا کاهش پتانسیل آب خاکه. در اینجور شرایطی گیاه به خاطر ادامه جذب آب، از راه تجمع ترکیبات اسمزی مثل کربوهیدرات های محلول و پرولین پتانسیل اسمزی خودشو کاهش می ده و یعنی تنظیم اسمزی صورت میگیره. در مراحل تنظیم اسمزی تورژسانس و فرایندهای وابسته به اون تحت شرایط کمبود آب ادامه می یابد، به خاطر این تنظیم اسمزی به پیشرفت سلولی و رشد گیاه در نا آرومی آبی کمک می کند (Ashraf and Foolad, 2007).
تجمع پرولین و کربوهیدرات های محلول در جهت تنظیم اسمزی در صورتی روی می ده که پتانسیل آب بیشتر از یه مگاپاسکال کاهش یابد Jinhe et al., 2006)). جین و همکاران (2006) دریافتند که تحت کم آبیاری و شوری محتوای ساکارز و اسیدهایآمینه در رز افزایش پیدا میکند. در رز تحت نا آرومی شوری گلایسین بتائین و ساکارز و در شرایط کم آبیاری پرولین و محلول های اسمزی غالب بودن. در مطالعه ای روی دو واریته حساس و مقاوم گندم دوروم نگاه شد که افزایش کربوهیدراتهای محلول در رقم مقاوم به خشکی در مقایسه با پرولین شاخص مناسب تری واسه نشون دادن پتانسیل مقاومت به خشکیه، چون پرولین تحت کم آبیاری کمتر افزایش پیدا و میزان افزایش اون در هر دو واریته حساس و مقاوم برابر بود (Kameli and Losel, 1993). گزارش شده که تحت کم آبیاری و شوری با اعمال محلولپاشی سایکوسل محتوای پرولین در رقم گندم مقاوم بیشتر از رقم حساس بود. در کل پذیرفته شده که کاهش در تورژسانس عامل ابتدایی تجمع پرولین تحت نا آرومی های شوری و کم آبیاری هست. کاهش تورژسانس باعث فعال شدن یه پشت سر هم پیچیده از فرآیندهای تطابقی مربوط به سطح تحمل گیاه به نا آرومی می شه. از اثرات ابتدایی سایکوسل اینه که بر بیوسنتز جیبرلین، استرولها و اسید آبسزیک اثر می گذارد. این مواد ثانویه غیر مستقیم بر درصد نشاسته اثر گذاشته و بدین باعث اسیدآمینه پرولین در شرایط نا آرومی افزایش می یابد (Sawan, 2008). بقیه محققان تجمع پرولین رو در گیاهان در اثر شدت نا آرومی گزارش کردهاند، (Zhu and Gong, 2005 ;Nayyar, 2002) تجمع این اسیدآمینه رو در گیاه کلزا گزارش کردن (Serraj and Sinclair, Ferreira and Lourens, 2002 ;2002). بررسی روی برگهای بالغ و نابالغ لیموترش تحت شرایط نا آرومی خشکی نشون داد که هر چند میزان پرولین در اندام هوایی در اثر نا آرومی بالا رفت ولی میزان اون در برگهای نابالغ بیشتر از میزان اون در برگ بالغ بود که این افزایش نشون می ده برگ جوون در این شرایط نسبت به برگ سن بالا دچار آسیب و آسیب بیشتری شده (پرز- پرز و همکاران، 2009). افزایش غلظت پرولین در گیاه (Saccharum officinarum L.) تحت نا آرومی خشکی گزارش شده (Suriyan and Chalermpol, 2009). خان (1991) گزارش کرد شامل پرولین در گیاهان خردل تحت نا آرومی آبی افزایش یافته. (Newto et al., 1987) نشون دادن که در کالوس گیاه Pinus taeda در هنگام نا آرومی شدید خشکی تجمع و تراکم پرولین 40 برابر افزایش مییابد. ضمنا، امام و ایلکا گزارش کردن که با افزایش غلظت سایکوسل تجمع این اسیدآمینه در برگهای گیاه کلزا افزایش پیدا کرده. در این مطالعه اثر دوطرفه نا آرومی آبی با رقم پدیده در گیاه گلرنگ دارای میزان پرولین بیشتری بود که خاطر اون رو میشه مقاومت بیشتر رقم پدیده به شرایط نا آرومی است (Imam and Ilkaee, 2002).

جدول 4-5 جدا سازی واریانس اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین

میانگین مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

23/1476**
2
نا آرومی

225/2ns
1
رقم

69/105*
2
نا آرومی * رقم

316/892**
1
محلول پاشی

58/23ns
2
نا آرومی * محلول پاشی

65/27ns
1
رقم * محلول پاشی

33/11ns
2
نا آرومی * رقم * محلول پاشی

853/31
22
خطا

35
کل

38/22
%ضریب تغییرات

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-6. مقایسه میانگین اثر نا آرومی خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین
تیمار
پرولین
(mgg-1 FW.wt)
کم آبیاری
T1
c86/14

T2
a92/36

T3
b87/23
محلولپاشی
F1
a197/30

F2
b24/20
کم آبیاری×رقم
T1V1
de63/16

T1V2
e1/13

T2V1
b27/33

T2V2
a58/40

T3V1
c01/2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *