مقاله درمورد دانلود درصد

دانشگاه

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 80 8 4.2 4.5 4.5
81 61 32.1 34.7 39.2
82 43 22.6 24.4 63.6
83 36 18.9 20.5 84.1
84 28 14.7 15.9 100.0
Total 176 92.6 100.0
Missing 99 12 6.3
System 2 1.1
Total 14 7.4
Total 190 100.0

توزیع پاسخگویان براساس سال ورود به دانشگاه به صورت زیر می‌باشد:
5/4 درصد ورودی 80 ، 7/34 درصد ورودی 81 ، 4/24 درصد ورودی 82 ، 5/20 درصد ورودی 83 ، 9/15 درصد ورودی 84 می‌باشند.

شغل پدر
Statistics

شغل پدر وضعیت تاهل شغل همسر میزان درامد

N Valid 183 188 23 32
Missing 7 2 167 158

شغل پدر

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کارمند 41 21.6 22.4 22.4
ازاد 73 38.4 39.9 62.3
معلم 25 13.2 13.7 76.0
فنی مهندسی 8 4.2 4.4 80.3
پزشکی 6 3.2 3.3 83.6
کشاورز دامدار 10 5.3 5.5 89.1

بازنشسته 18 9.5 9.8 98.9
سایر 2 1.1 1.1 100.0
Total 183 96.3 100.0
Missing 9 5 2.6
System 2 1.1
Total 7 3.7
Total 190 100.0

از میان مشاغل پدر پاسخگویان 4/22 کارمند، 9/39 درصد آزاد، 7/13 درصد معلم و فرهنگی، 4/4 درصد فنی مهندسی، 3/3 درصد پزشکی، 5/5 درصد کشاورز، 8/9 درصد بازنشسته بوده، 1/1 درصد نیز سایر مشاغل اشتغال داشته‌اند.
وضعیت تأهل
وضعیت تاهل

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid مجرد 161 84.7 85.6 85.6
متاهل 27 14.2 14.4 100.0
Total 188 98.9 100.0
Missing System 2 1.1
Total 190 100.0

6/85 درصد پاسخگویان مجرد و 4/14 درصد متأهل بوده‌اند.

شغل همسر
شغل همسر

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کارمند 5 2.6 21.7 21.7
ازاد 1 .5 4.3 26.1
فنی مهندسی 3 1.6 13.0 39.1
پزشکی 11 5.8 47.8 87.0
دانشجو 1 .5 4.3 91.3
سایر 2 1.1 8.7 100.0
Total 23 12.1 100.0
Missing 9 4 2.1
System 163 85.8
Total 167 87.9
Total 190 100.0

در میان متأهلین 7/21 درصد از همسران پاسخگویان کارمند، 3/4 درصد شغل آزاد، 13 درصد مهندس، 8/47 درصد پزشک، 3/4 درصد دانشجو بوده‌اند و 7/8 درصد نیز شامل سایر مشاغل بوده است.

میزان درآمد
Statistics

میزان درامد
N Valid 32
Missing 158
Median 400000.00

میزان درامد

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 200000 2 1.1 6.3 6.3
250000 2 1.1 6.3 12.5
300000 8 4.2 25.0 37.5
350000 1 .5 3.1 40.6
400000 9 4.7 28.1 68.8
500000 7 3.7 21.9 90.6
600000 1 .5 3.1 93.8
700000 1 .5 3.1 96.9
1000000 1 .5 3.1 100.0
Total 32 16.8 100.0
Missing 999 156 82.1
System 2 1.1

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Total 158 83.2
Total 190 100.0

158 پاسخگو به این سوال پاسخ نداده‌اند و از میان 32 پاسخگو 3/6 درصد 200 هزار، 3/6 درصد 250 هزار، 25 درصد 300 هزار ، 1/3 درصد 350 هزار، 1/28 درصد 400 هزار، 9/21 درصد 500 هزار، 1/3 درصد 600 هزار و 1/3 درصد 700 هزار و 1/3 درصد نیز 1 میلیون تومان درآمد داشته‌اند.

آیا خود را با حجاب می‌دانید؟

ایا خود را با حجاب میدانید؟
N Valid 188
Missing 2
Median 3.00

ایا خود را با حجاب میدانید؟

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid خیلی کم 1 .5 .5 .5
کم 5 2.6 2.7 3.2
متوسط 98 51.6 52.1 55.3
زیاد 57 30.0 30.3 85.6
بسیار زیاد 27 14.2 14.4 100.0
Total 188 98.9 100.0
Missing System 2 1.1
Total 190 100.0

در پاسخ به این پرسش 4/14 درصد پاسخگویان میزان باحجابی خود را بسیار زیاد، 3/30 درصد زیاد، 1/52 درصد متوسط، 7.2 درصد کم و 5/0 درصد بسیار کم ارزیابی کرده‌اند.
فرد باحجاب کسی است که صرفاً دارای چادر باشد.
فرد با حجاب کسی است که صرفا دارای چادر باشد.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کاملا موافق 8 4.2 4.3 4.3
موافق 4 2.1 2.1 6.4
بی نظر 8 4.2 4.3 10.6
مخالف 77 40.5 41.0 51.6
کاملا مخالف 91 47.9 48.4 100.0
Total 188 98.9 100.0
Missing System 2 1.1
Total 190 100.0

3/4 درصد پاسخگویان با این عبارت کاملاً موافق، 1/2 درصد موافق، 3/4 درصد بی‌نظر، 41 درصد مخالف و 4/48 درصد کاملاً مخالف بوده‌اند.

چادر ملاک نیست و پوشیدگی کامل به جز چهره و دستها تا مچ لازم است.
چادر ملاک نیست و پوشیدگی کامل به جز چهره و دستها تا مچ لازم است.

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کاملا مخالف 1 .5 .5 .5
مخالف 6 3.2 3.2 3.7
بی نظر 24 12.6 12.8 16.5
موافق 94 49.5 50.0 66.5
کاملا موافق 63 33.2 33.5 100.0
Total 188 98.9 100.0
Missing System 2 1.1

Total 190 100.0

5/33 درصد پاسخگویان با این عبارت کاملاً موافق، 50 درصد موافق، 8/12 درصد بی‌نظر، 2/3 درصد مخالف و 5/0 درصد کاملاً مخالف بوده‌اند.
اگر برجستگی‌های بدن فرد معلوم نباشد هرچند کمی از موی سر او مشخص باشد او را با حجاب می دانم.
اگر برجستگی های بدن فرد معلوم نباشد هرچند کمی از موی سر او مشخص باشد او را با حجاب می دانم

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کاملا مخالف 6 3.2 3.2 3.2
مخالف 51 26.8 27.1 30.3
بی نظر 29 15.3 15.4 45.7
موافق 76 40.0 40.4 86.2
کاملا موافق 26 13.7 13.8 100.0