پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، حمایت کیفری، دیوان کیفری بین الملل

شه. حکم نامبرده در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و انجام دهنده مرد غیر مسلمان باشه هم جاریه. ولی اگه مجنی علیه، زن مسلمان و انجام دهنده، مرد غیر مسلمان باشه، انجام دهنده بی پرداخت نصف دیه، قصاص می شه.
ق.م.1. 1370: ماده 273- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به باعث مشکل عضو یا جرحیکه به زن وارد کنه به قصاص عضو مثل ان محکوم می شه مگه اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیشتر از ثلث دیه کامل باشه که در اون صورت زن هنگامی می میتونه قصاص کند که نصف دیه اون عضو رو به مرد بپردازد.
ق.م.ا. 1370: ماده 301- دیه زن و مرد یکسانه تا وتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در اون صورت دیه زن به نصف دیه مرد است85.
قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه که از یه سیاست کیفری افتراقی (ویژه) واسه حمایت از زنان پیروی نکردهه بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از اونا در برابر حملات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نمودهه. در جرایمی مانند قتل، قطع عضو و زخم در حقوق کیفری ایران طبق قانون مجازات اسلامی سابق (مواد 209، 210، 300، 273، 258 و بند 6 ماده 287) و قوانین جدید که در 1/2/1392 به تصویب رسیده (380، 382،374، 388، 426، 560، 550،) از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده.
این حمایت کیفری کم تر از زنان در برابر حملات جسمی علیه اونا ممکنه به عنوان دلیلی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی اونا مطرح شه. چون که هزینه ارتکاب جرایم بالا روی زنان در مقایسه با مردها خیلی پایین بوده و علاوه بر بیرون از خونه در محیط های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به خاطر بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در خیلی از موارد، ضریب بزه دیدگی اونا رو خیلی زیاد کنه.

فصل چهارم

1-4 مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

موضوع خشونت علیه زنان رو میشه به 3 دسته کلی تقسیم کرد. با این حال باید توجه داشت که مسایل نامبرده فقط در انحصار موضوع خشونت علیه زنان قرار نداشته و بر هرگونه جنسیتی مثل زن یا مرد قابل تسریه. اینجوری و با توجه به توضیح گفته شده، در این تحقیق فقطً مرکز توجه بر مسئله توانایی خاطر اون بر زنانه.
جنایات علیه تمامیت جسمی و روحی
جنایات علیه آزادیهای افراد
بقیه اعمال ضد بشری

1-1-4- جنایات علیه تمامیت جسمی و روحی
این جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ریشه کن نمودن)، شکنجه و آزار (دائمی) مثل جنسی یا جسمی این موضوع به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی به شکل مندرج در بند 3 یا به علل دیگه در مورد هر یه از اعمال نامبرده در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر دنیا به باعث حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده. در مورد قتل و قلع و قمع، از بین رفتن کامل تموم یا بخشی از زنان قربونی موضوع سخنه و در مورد شکنجه و آزار دائمی، قربانیان زن به طور کامل از بین نمی روش ولی متحمل رنج و عذاب می شوند86 .
با این حال باید در نظرداشت «نکته ای که در کنفرانس رم در این مورد بحث انگیز بوه، آزار از نگاه «جنسیت» بود. چون کلمه جنسیت به نظر می رسید کلیه حالات جنسی مثل همجنس بازان رو هم شامل می شه ولی در کنفرانس رم پس از بحثهایی آخرسر بند سوم ماده 7 اساسنامه کلمه جنسیت87 رو اینطور تعریف کرد: «جنسیت شامل دو جنس مذکر یا مؤنث، با توجه به مجموعه شرایط هر جامعه، می شه و معنای دیگری هم ندارد88. اینجوری، بند نامبرده میتواند مثل هرگونه جرم علیه تمامیت جنس فرد مثل زن و مرد دونست و فقطً نباید اون رو تفسیر به خشونت علیه زنان کرد.

1-1-1-4- قتل89
قتل عبارته از سلب ارادی زندگی افراد که همیشه مورد نفرت و انزجار بشر بوده و در قوانین داخلی همه کشورها ممنوع اعلام شده و سنگین ترین مجازاتها رو به دنبال داره. این جرم در کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولی تعریف نشده. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم از جرم نامبرده فقط نامبرده شده و تعریفی از اون ارائه نشده و حتی در پیشنهاداتی که قبل از تصویب اساسنامه دیوان مورد بحث بود تعریفی از این جنایت ارائه نشده. شاید مهمترین خاطر روشن و رو بودن اون باشه.

2-1-1-4- قلع و قمع (از میون برداشتن )90
ریشه کن کردن جنایتیه که علیه یه گروه از آدما صورت میگیره و یه جور از بین بردن جمعیه که شامل مجبور وضعیت خاصی از زندگیه مثل محروم کردن از غذا و دارو به خاطر ویرون کردن بخشی از یه جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی می شه. این جنایت خیلی نزدیک به جنایت نسل کشیه اما با توجه به بالا ماده 7 که گفته؛ عمل اجرایی باید به شکل گسترده یا منظم باشه، بنابراین اگه جنایت «ریشه کن کردن» در اندازه وسیع باشه در غالب جنایات علیه آدمی جای داره و در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده 6 اساسنامه یعنی در غالب جنایت نسل کشی جای میگیره. از اونجا که یکی از اشکال قلع و قمع می میتونه اذیت و آزار جنسی باشه؛ دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی واسه یوگوسلاوی سابق مواردی چون اذیت و آزار و تجاوز جنسی رو از مصادیق شدشد جسمی یا روحی دانسته ان که از مصادیق قلع
و قمعه. در تاریخ 2 سپتابر 1998 دیوان کیفری بین المللی واسه رواندا در محکوم کردن شهردار سابق تابا به روشنیً تجاوز جنسی رو از مصادیق نسل کشی دونست ، چون علیه زنان توتسی به عنوان بخشی از روش نابودسازی اونا انجام می شد. همین هدف در خشونتا جنسی صربها علیه زنان مسلمان و کروات در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین دنبال می شد، که علاوه بر ایراد صدمات شدید جسمی و روحی به زنان به هدف از بین بردن مسلمانان به عنوان یه گروه ارتکاب می پیدا.91

3-1-1-4- شکنجه92
شکنجه یعنی «مجبور عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که توقع یا تحت کنترل متهم به شکنجهه.».در طول تاریخ شکنجه همیشه جرم نبوده . در یونان قدیم خیلی عادی بود اما کم کم منع شکنجه وارد صحنه بین المللی شد و در کنفرانسیون های 1899 و 1907 لاهه و ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکلای 1977، اعمال شکنجه منع گردید و در غیر موارد چنگی هم عهد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و بقیه کنوانسیونها و معاهدات منطقه ای هم به همین ترتیب شکنجه رو منع کرده ان. بنابراین منع شکنجه الان از قوانین اساسی و مهم حقوق بشر صمیمی بین المللی است93.

4-1-1-4- آزار و اذیت94
به معنای ارتکاب اعمالیه که باعث ورود صدمات جسمی و روانی و ضررهای اجتماعی و اقتصادی به افراد می شه.
منظور از آزار و اذیتی که در ماده 7 مثل یکی از موارد خشونت علیه زنان و به دنبال اون جنایت علیه آدمی اومده، مواردی مانند آزار و ایت و تعقیب هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگره. که این اعمال بر خلاف اصول و قوانین حقوق بین الملل بشر صمیمی هست.

2-1-4- جنایات علیه آزادی های فردی
مهمترین موارد جنایت نامبرده عبارتند از به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمی یا نقض قوانین ریشه ای حقوق بین الملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگه خشونت جنسی شبیه اون، پنهون کردن اجباری افراد و آپارتاید. لازم به ذکره که جنایات این قست به طور کلی زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان هستن.

1-2-1-4 به بردگی گرفتن95
«منع بردگی نسبت به دیگه جنایات بین المللی از سابقه طولانی تری برخورداره، یعنی به قبل از کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه بر می شه. به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و اون رو مورد بهره کشی قرار دادن، می باشد96.
ولی خود اساسنامه به بردگی گرفتن رو اینطور تعریف نشون میده «اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمله بر اعمالی که مثل خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان».
لازم به ذکره که دادگاه رواندا و یوگسلاوی هیچ یه در این مورد رایی صادر ننمودهاند. با این حال از طرف دادگاه رواندا و با کیفرخواست موسوم به foca-case-IT-96-23، به بردگی گرفتن زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان شناخته شده است97 .
در رواندا دونوع بردگی جنسی صورت گرفته. 1.جمعی 2.فردی: در بردگی جنسی جمعی خیلی از زنان به وسیله گروهی از شبه نظامیان نگهداری شده و به دفعات مورد تجاوز قرار می گرفتن. حتی برخی از این زنان پس از فرار مجرمان به کشورهای همسایه به زور به اون کشورها برده شدن. در بردگی فردی هم بعضی زنان به وسیله افراد شبه نظامی در خونه ها نگهداری شده ومورد سؤ استفاده جنسی قرار می گرفتن. این زنان بی رضایت خود نگهداری می شدن و تموم اموالشان هم دزدی می شد.98
ضمنا در جنایاتی که به وسیله گروه داعش در عراق و سوریه در سال جاری اتفاق افتاده، و تا بحال در هیچ یه از دادگاهای بین المللی به اون رسیدگی نشده؛ تعدادی از 2 هزار زن ایزدی که در عراق به دست تکفیری های داعش به اسارت گرفته شده بودن، به سوریه و عربستان سعودی برده شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و می گیرند. این در حالیه که سرنوشت زنان باقی مونده در عراق هم بهتر از بردگی واسه سعودی ها نیس و به عنوان برده جنسی از اونا سوء استفاده می شه.99

2-2-1-4 تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
این جنایت، به معنی جابجا کردن اجباری افراد مورد نظر از راه بیرون روندن یا دیگه اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در اونجا حضو دارنده.
فرق تبعید و کوچ اجباری در اینه که «تبعید به معنی اعزام افراد از یه کشور به کشور دیگره ولی کوچ اجباری به معنی منتقل کردن اونا به طور اجباری از نقطه ای به نقطه دیگه در همون کشور می باشد100.

3-2-1-4- حبس کردن101
حبس کردن یعنی ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمی که برخلاف قوانین اساسی حقوق بین الملل هست. در این مورد ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجور تصریح می کنه.
«احدی رو نمی تون خود سرانه ضبط کرد یا حبس کرد.»
این مورد هم در اساسامه دیوان بین المللی کیفری تعریف نشده.

4-2-1-4 -حملات جنسی
حملات و خشونهای جنسی پدیده ایه که به طور کلی به دنبال بروز بحران در سرزمین یوگسلاوی سابق با شدت زیادتری نسبت به گذشته ظاهر شدن و توجه جامعه جهانی رو به خود جذب کردن.
ضمنا، طبق آمار سازمان ملل، در یه محاسبه: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوایل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *