پایان نامه رایگان درمورد وجود رابطه، وجود رابط

د که بالاتر باشد نمره رضایت زناشویی بالا رفته و برعکس. درنتیجه می توان گفت افرادی که دارای صمیمیت جنسی بالاتری هستند از رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند. لذا فرض صفر دال بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین صمیمیت جنسی با رضایت زناشویی تأیید می‌شود.
د) یافته های جانبی
سبکهای دلبستگی و صمیمیت جنسی قدرت پیش بینی رضایت زناشویی را دارند.
جدول 12 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش (stepwise)برای پیش بینی متغیر رضایت زناشویی از طریق سبک های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) و صمیمیت جنسی مدل کلی
متغیر ملاک
متغیر
پیش بین
همبستگی چند گانه
M R
R2?
F
P
ضرایب رگرسیون
رضایت زناشویی
1.صمیمیت جنسی
739/0
546/0
387/190= F
0001/0= P
48/0= B
53/0= Beta
091/8 = T
01/0 P< 2. سبک دلبستگی اجتنابی 767/0 042/0 576/112= F 0001/0= P 28/0- = B 26/0- = Beta 312/6- = T 01/0 P< 3. سبک دلبستگی اضطرابی 777/0 015/0 23/79= F 0001/0= P 16/0- =B 12/0- = Beta 312/6- = T 01/0 P< همانگونه که در جدول 12 مشاهده می کنیم مدل رگرسیون برای هر سه متغیر صمیمیت جنسی ، سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی از نظر آماری معنی دار است و با توجه به مقدار تغییرات R2 در جدول فوق می توان نتیجه گرفت که صمیمیت جنسی به تنهایی 6/54 درصد از تغییرات رضایت زناشویی ، سبک دلبستگی اجتنابی 2/4 درصد و سبک دلبستگی اضطرابی 5/1 درصد از تغییرات رضایت زناشویی را پیش بینی می کند بنابراین می توان گفت این سه متغیر با هم 3/60 درصد از تغییرات رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند. -میزان رضایت زناشویی افراد براساس نوع سبک دلبستگی آنان تفاوت دارد. نتایج مقایسه میزان رضایت زناشویی افراد براساس نوع سبک دلبستگی، با استفاده از آزمون t گروه های مستقل جدول 13 - داده های مربوط به نمرات کل گروه نمونه در مقیاس رضایت زناشویی به تفکیک نوع سبک دلبستگی تعداد کل نمونه مقیاس رضایت زناشویی میانگین انحراف معیار 160 سبک دلبستگی اضطرابی 137 N= 32/27 18/6 سبک دلبستگی اجتنابی 23 N= 04/21 76/7 جدول 14- آزمون t مستقل برای مقایسه رضایت زناشویی بین دو سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی متغیر آزمون لون آزمون t رضایت زناشویی F P T درجه آزادی سطح معنی داری 16/1 283/0 33/4 158 0/0001 در جدول فوق مشاهده می شود با توجه به آزمون لون مشاهده می شود فرض برابری واریانس ها تایید می گردد (05/0<283/0=p) بنابراین با فرض برابری واریانس ها آزمون t نشان می دهد آماره t از نظر آماری معنی دار است پس بین رضایت زناشویی در سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی تفاوت معنی داری وجود دارد و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو سبک دلبستگی از نظر رضایت زناشویی رد شده و فرضیه پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می گردد(33/4=t ، 158=df ، 0001/0>p). با توجه به آمار توصیفی می توان گفت رضایت زناشویی در افراد با سبک دلبستگی اضطرابی بیشتر از افراد با سبک دلبستگی اجتنابی می باشد.
نتایج مقایسه میزان صمیمیت جنسی افراد گروه براساس نوع سبک دلبستگی، با استفاده از آزمون t گروه های مستقل
جدول 15- داده های مربوط به نمرات کل گروه نمونه در مقیاس صمیمیت به تفکیک نوع سبک دلبستگی
تعداد کل نمونه
مقیاس صمیمیت جنسی
میانگین
انحراف معیار
160
سبک دلبستگی اضطرابی 137 N=
74/30
66/6
سبک دلبستگی اجتنابی 23 N=
61/23
33/9
جدول 16- آزمون t مستقل برای مقایسه صمیمت جنسی بین دو سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی
متغیر
آزمون لون
آزمون t
صمیمیت جنسی
F
P
T
درجه آزادی
سطح معنی داری
90/3
051/0
45/4
158
0/0001
در جدول فوق مشاهده می شود با توجه به آزمون لون مشاهده می شود فرض برابری واریانس ها تایید می گردد (05/0<051/0=p) بنابراین با فرض برابری واریانس ها آزمون t نشان می دهد آماره t از نظر آماری معنی دار است پس بین صمیمیت جنسی در سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی تفاوت معنی داری وجود دارد و فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو سبک دلبستگی از نظر رضایت زناشویی رد شده و فرضیه پژوهش با 95 درصد اطمینان تایید می گردد(45/4=t ، 158=df ، 0001/0>p). با توجه به آمار توصیفی می توان گفت صمیمیت جنسی در افراد با سبک دلبستگی اضطرابی بیشتر از افراد با سبک دلبستگی اجتنابی می باشد.
مقایسه میزان سبک های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) گروه نمونه به تفکیک جنسیت.
جدول 17- شاخصهای توصیفی دلبستگی اضطرابی و اجتنابی در بین زنان و مردان
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
دلبستگی اضطرابی
مرد
43/16
70/5
زن
10/18
12/5
دلبستگی اجتنابی
مرد
74/8
60/6
زن
85/7
09/6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *