پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

مقدمه 1
کلیات 4
بخش اول
بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک مقرره معاهده‌ای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن. 12
فصل اول : پیشینه شروط ملت کامله‌الوداد 13
فصل دوم : تعریف، مبنای حقوقی و منبع شروط ملت کامله‌الوداد 23
فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد 40
فصل چهارم. انواع شروط ملت کامله‌الوداد 53
فصل پنجم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 72
فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد 107
فصل هفتم. استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه‌هایی غیر از تجارت و سرمایه‌گذاری 112
جمع‌بندی : 117
بخش دوم
رفتار ملت کامله‌الوداد در نظام تجارت جهانی 119
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94 120
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس 212
فصل سوم.شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) 227
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا) 252
جمع بندی 257
بخش سوم
شرط ملت کامله‌الوداد در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 263
فصل اول: رشد و گسترش شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی (BITs) 264
جمع بندی : 300

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 302
جمع بندی 358
نتیجه گیری 361
فهرست منابع 373

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
کلیات 4
1. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم) 4
2. سؤال اصلی و محوری تحقیق 5
3. اهمیت تحقیق 5
4. ضرورت تحقیق 5
5. سوالات تحقیق 6
6. فرضیه تحقیق 6
(1-6). فرضیه اصلی 6
(2-6). سایر فرضیه‌ها 7
7. سوابق مربوطه 8
8. اهداف تحقیق: 9
9. روش تحقیق و جمعآوری دادهها 9
10. مشکلات و تنگناهای تحقیق 9
11. تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق 10
بخش اول
بررسی شرط ملت کامله‌الوداد به عنوان یک مقرره معاهده‌ای و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر اعمال آن. 12
فصل اول : پیشینه شروط ملت کامله‌الوداد 13
گفتار اول : از پیدایش تا زمان تشکیل جامعه ملل 13
گفتار دوم. تلاش‌ها و اقدامات نهادهای بین‌المللی در جهت تدوین قواعد حاکم بر شرط ملت کامله‌الوداد 16
مبحث اول. اقدامات آن جام شده در دوره جامعه ملل: 16
مبحث دوم. اقدامات آن جام شده در دوره سازمان ملل متحد 16
بند اول. اقدامات آن جام شده در کمیسیون حقوق بین‌الملل 17
1. قلمرو طرح 18
2. شکل و شمای طرح 19
بند دوم. عکس العمل مجمع عمومی 19
بند سوم. طرح مجدد موضوع در کمیسیون حقوق بین‌الملل 20
فصل دوم : تعریف، مبنای حقوقی و منبع شروط ملت کامله‌الوداد 23
گفتار اول : تعریف شرط ملت کامله‌الوداد 23
گفتار دوم: تفاوت میان شرط ملت کامله‌الوداد با تعهد حقوقی به نفع دولت ثالث در کنوانسیون حقوق معاهدات 24
گفتار سوم : مبنای حقوقی شرط ملت کامله‌الوداد 28
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد 37
فصل سوم : قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد 40
گفتار اول : قاعده وحدت موضوع (قلمرو شرط در رابطه با موضوع شرط) 40
گفتار دوم. اعمال این قاعده در رویه قضایی بین‌المللی 41
مبحث اول: قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس 41
مبحث دوم. قضیه حقوق اتباع آمریکایی در مراکش 42
گفتار سوم. اعمال این قاعده در رویه محاکم داخلی 44
مبحث اول: رای دادگاه پژوهشی فرانسه 44
مبحث دوم: قضیه بانک لوید علیه دوریکله و دوگیارد 44
گفتار پنجم: اعمال این قاعده در دکترین 47
مبحث اول. اعمال این قاعده در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل 48

مبحث دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در رابطه با اشخاص یا اشیا موضوع شرط 48
مبحث سوم. بررسی رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اشخاص یا اشیا موضوع شرط 49
گفتار ششم. زمینه‌های اعمال شرط 52
فصل چهارم. انواع شروط ملت کامله‌الوداد 53
گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط 53
گفتار دوم. تفسیر مشروط از شرط غیرمشروط 55
مبحث اول. وضعیت ایالات متحده 55
مبحث دوم. وضعیت بریتانیا و قاره اروپا 56
مبحث سوم. دیدگاه جامعه ملل 57
مبحث چهارم وضعیت شوروی و کشورهای سوسیالیست 58
مبحث پنجم. دکترین 59
گفتار سوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط: 60
مبحث اول. پیشینه شرط غیرمشروط 60
بند اول. اروپای غربی در دهه 1860 60
بند دوم. موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه ایالات متحده در دهه‌های 40-1930 63
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط از دیدگاه اسناد موضوعه بین‌المللی 64
مبحث سوم. محدود کردن شرط غیرمشروط از طریق وضع شرایط و قیود 65
گفتار چهارم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل 66
مبحث اول. مفهوم تقابل 66
مبحث دوم. شرط ملت کامله‌الوداد و رفتار متقابل در رویه دولت ها 68
مبحث سوم. شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل 70
فصل پنجم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 72
گفتار اول. نحوه عملکرد شرط کامله‌الوداد مشروط به جبران 72
گفتار دوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط 73
گفتار سوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل 73
گفتار چهارم. شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد 73
مبحث اول. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی 73
مبحث دوم. عدم تأثیر نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 78
مبحث سوم. عدم تأثیر محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 82
مبحث چهارم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر حسب نوع موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 85
بند اول. گات و دولت های غیر عضو 90
بند دوم. معاهدات چندجانبه دیگر و دولت های غیر عضو 91
بند سوم. رویه قضایی 93
بند چهارم. رویه دیپلماتیک 94
بند پنجم: دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس 95
مبحث پنجم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث مطابق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 96
مبحث ششم. عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد 99
گفتار پنجم. عطف به ما سبق شدن منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد 102
فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد 107
گفتار اول. رویه قضایی 107
گفتار دوم. دکترین 107
گفتار سوم. دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل 110
فصل هفتم. استثنائات وارده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه‌هایی غیر از تجارت و سرمایه‌گذاری 112
گفتار اول. تسهیل حمل و نقل مرزی 112
گفتار دوم. حقوق و تسهیلات اعطا شده به دولت های ثالث محصور در خشکی 114
جمع‌بندی : 117
بخش دوم
رفتار ملت کامله‌الوداد در نظام تجارت جهانی 119
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94 120
مقدمه 120
گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله‌الوداد 121
مبحث اول : قاعده منبع تبعیض و رابطه آن بااصل ملت کامله‌الوداد در گات 94 121
مبحث دوم. قاعده عدم تبعیض در گات 94 122
گفتار دوم. معضل استیفای بلاعوض 124
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد در گات 1994 127
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (1)1 گات 94 128
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994 130
بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است 130

بند دوم. ” تشابه محصولات مربوطه” 133
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی 136
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله‌الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی 137
مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994 139
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994 139
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994 141
بند سوم. استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994 142
بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20 150
بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94 150
مبحث دوم. استثنائات امنیتی 156
مبحث سوم. استثنائات ضرورت اقتصادی: 159
بند اول. موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی: 160
بند دوم. ویژگی‌های اقدامات حفاظتی 161
بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی 162
بند چهارم. اعمال غیر تبعیضی موازین حفاظتی 163
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی 165
بند ششم. شرایط استفاده از موازین حفاظتی 165
مبحث چهارم. استثنا راجع به اتحادیه‌های منطقه ای 171
بند اول. اتحادیه‌های گمرکی 174
بند دوم. مناطق تجارت آزاد 178
بند سوم. موافقتنامه‌های موقتی 179
بند چهارم. موضوعات شکلی 180
مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها 181
مبحث ششم. استثنائات راجع به توسعه اقتصادی 182
بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا 183
بند دوم. نظام عام ترجیحا ت(GSP) 184
1. ترجیحات کشورهای در حال توسعه 184
2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد 185
3. نظام عام ترجیحات در گات (1947) 192
4. عملکرد نظام عام ترجیحات 194
5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل 1978 199
6. نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله‌الوداد 201
7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه 205
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد درنظام گاتس 212
گفتار اول. شرط ملت کامله‌الوداد در نظام گاتس 212
مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده (2)1 گاتس 212
مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس 213
بند اول. اقدامات تحت شمول موافقتنامه گاتس 213
بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات 216
بند سوم. فوری و غیر مشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه 217
گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در گاتس 218
مقدمه 218
مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس 218
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس 220
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14گاتس 221
بند دوم. ارکان کلی ماده 14گاتس 222
مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14مکرر گاتس 222
مبحث چهارم. استثنا اتحادیه‌های منطقه ای: 223
بند اول. شرط پوشش گسترده منطقه ای 223
بند دوم. شرط “تمامی تبعیض‌های ماهوی” 224
بند سوم. شرط “موانع بر سر راه تجارت” 225
بند چهارم. موضوعات شکلی 226
بند پنجم. موافقتنامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری 226
فصل سوم.شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) 227
گفتار اول: مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس 227
گفتار دوم: استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس 229
گفتار سوم: استثناء بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چندجانبه 232
گفتار چهارم: غیر تبعیضی بودن ملت کامله الوداد؛ قاعده ای مطلق یا نسبی؟ 237
گفتار پنجم: قواعد اضافه بر تریپس 240
مبحث اول. موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چند جانبه 241
بند اول: تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی 243
بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری 247
بند دوم. در سطح موافقت‌نامه تریپس: 249
گفتار ششم: رویه قضایی 250
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا) 252
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی 252
گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی 253
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض 256
جمع بندی 257
بخش سوم
شرط ملت کامله‌الوداد در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 263
فصل اول: رشد و گسترش شرط ملت کامله‌الوداد در معاهدات دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی (BITs) 264
مقدمه: 264
گفتار اول. تعریف شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 265
گفتار دوم. قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 267
گفتار سوم. رفتار ملت کامله‌الوداد و برابری فرصت‌های رقابتی: 269
گفتار چهارم. موضوع استیفای بلاعوض 270
گفتار پنجم. موضوع تعیین هویت: 271
گفتار ششم. محتوای شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 272
مبحث اول. الگوی اعمال شرط به مرحله بعد از ورود سرمایه 272
گفتار هفتم. استثنائات وارده به شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه سرمایه‌گذاری. 274
مبحث اول. استثنائات عام 274
بند اول. نظم عمومی، سلامت، اخلاقیات 274
بند دوم. استثنا امنیت ملّی 275
مبحث دوم. استثنائات خاص مبتنی بر تقابل 277
مقدمه: 277
بند اول. مالیات: 277
بند دوم. مالکیت فکری: 278
بند سوم. اتحادیه اقتصادی منطقه ای 280
بند چهارم. شناسایی متقابل 282
بند پنجم. موضوعات دوجانبه دیگر: 284
مبحث سوم. استثنائات خاص کشوری 284
بند اول. روش گاتس: 285
بند دوم. روش نفتا: 288
بند سوم. رویه دولت ها 289
گفتار هشتم. مناسبات متقابل میان ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات 290
مبحث اول. مناسبات متقابل میان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد 290
مبحث دوم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و رفتار منصفانه و عادلانه 294
مبحث سوم. مناسبات متقابل میان تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با معیار ملت کامله‌الوداد 295
مبحث چهارم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و حداقل استانداردهای بین‌المللی 296
مبحث پنجم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و معیارهای عملکردی کشور میزبان 297
مبحث ششم. مناسبات میان معیار ملت کامله‌الوداد و ضبط و مصادره اموال 297
مبحث هفتم. مناسبات متقابل میان معیار ملت کامله‌الوداد و موضوع رقابت 297
گفتار نهم. استراتژی‌های توسعه و معیار ملت کامله‌الوداد 298
جمع بندی : 300
فصل دوم: رویه قضایی بین‌المللی در خصوص اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 302
گفتار اول: اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی 302
مبحث اول: اعمال شرط نسبت به معیارهای مسوولیت 302
مبحث دوم: اعمال شرط در رابطه با رفتار منصفانه و عادلانه 303
مبحث سوم : اعمال شرط در رابطه با معیار غرامت 307
گفتار دوم : اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات شکلی 307
مبحث اول : اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی 309
بند اول : شمول شرط به دلیل مطابقت با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه 309
1. قضیه مافزینی 309
2. قضیه زیمنس 314
3. قضیه کاموزی 319
4. قضیه گاز طبیعی 320
5. قضیه سوئز 321
6. قضیه نشنال گرید 327
بند دوم : شمول شرط نسبت به دعاوی ناشی از میزان غرامت و نه اصل مسئولیت 339
مبحث دوم : عدم شمول شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به روش‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی 343
بند اول : عدم شمول شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد 343
1. قضیه سالینی 343
2. قضیه ایمپرگیلو 346
بند دوم : عدم شمول شرط به دلیل استثناء موضوعات محوری از عملکرد شرط. 346
1. قضیه تکمد 347
2.قضیه برادران برچادر 347
بند سوم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه 348
1. قضیه یائونگ چی ئو 348
2. قضیه کنسرسیوم پلاما 348
بند چهارم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با چهارچوب موسع نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه 352
گفتار سوم: قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری از رهگذر رویه قضایی بین‌المللی 353
جمع بندی 358
نتیجه گیری 361
فهرست منابع 373
الف) منابع فارسی 373
ب) منابع انگلیسی 373
کتب 373
مقالات (Articles) 374
آرا