تحقیق رایگان درباره
قانون مجازات اسلامی

تحقیق رایگان درباره قانون مجازات اسلامی

فنی معماری رو بتونه ثابت کنه معمار پایبند و مسئول جبران ضرر هستش وگرنه نمیشه از معمار به خاطر عامل خارج از اراده اون و یا عوامل دیگری که باعث خرابی خونه شده مطالبه ضرر کرد. بعضی وقتا وقتا امکان داره رابطه سببیّت به خاطر دخالت اجنبی، قوه قاهره و یا تقصیر زیان دیده قطع شه.
و مثال دیگه اینکه اتومبیلی با دره های باز و کلید در معبر عام متوقف شده اتومبیل نامبرده به سرقت رفته و دزد در اثر تصادم به دیگری ضرر وارد می کند در این مثال نمیشه مالک خودرو رو مقصر دونست چون بین باز بودن درب اتومبیل و بودن کلید روی ماشین و تصادم و ورود ضرر هیچ رابطه ی سببیّت و ملازمه شرعی وجود نداره.
رابطه سببیّت مبنای اصلی مسئولیت مدنیه و نمیشه بی گرفتن رابطه علی و معلولی بین ضرر و فعل کسی، او رو ضامن و مسئول ضرر دونست و مجبور به جبران ضرر کرد. در جامعه باعث و مباشر بیشتر فقهای امامیه بی توجه به این بخش اصلی، مباشر رو مقصر دانسته ان مگه اینکه باعث اقوی از مباشر باشه.در صورتی که مباشر و باعث هردو در ورود ضرر نقش داشته ان خواه مباشر اقوی باشه خواه تقصیر هردو برابر و مساوی بوده باشه. هردو در کنار هم ضرر رو ایجاد کرده ان و هردو سهیم و مقصرند و به همون اندازه در برابر زیان دیده باید جوابگو باشن. در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 526 بیان داشته ” هروقت دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در اتفاق جنایتی اثر داشته باشن دلیلی که جنایت مستند به اوست ضامنه و اگر جنایت مستند به تموم عوامل باشه به طور مساوی ضامن می باشن مگه اثر رفتار مرتکبان فرق داشته باشه که در این صورت به میزان اثر رفتارشان مسئول هستن. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مثل اونا باشه فقط باعث ضامنه” واقعا قانونگذار در این ماده تشخیص و پیوند ضرر و ضرر به عامل یا عاملین رو به عرف واگذار کرده و بی توجه به اینکه دراجتماع باعث و مباشر کی باعث و کی مباشره حکم کلی رو مطرح کرده.

اثبات رابطه سببیّت هنگامی که فعل و باعث واحدی در بین باشه کار سختی نخواد بود اما در صورت جامعه عوامل زیاد خواه جامعه باعث و مباشر،خواه جامعه اسباب زیاد در اتفاق نتیجه واحد و اثبات رابطه با سختی بیشتر روبرو شدن و تعیین عامل اصلی ضرر و قطعی شدن رابطه سببیّت امر خیلی پیچیده و مشکلی هستش که خُب واسه حل این مشکل نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان مطرح شده و ضمنا در رابطه بین دکتر و مریض اثبات رابطه ی علیّت، این سختی دوبرابر می شه چون در جریان درمان مریض عوامل ناشناخته و نامعلوم و محتمل خیلی دخالت داشته و تعیین عامل اصلی ورود ضرر چیزی مهمه. قانون مجازات اسلامی جدید در مورد دکتر نظریه خیال تقصیر رو پذیرفتهه بدین معنا که دکتر در صورت ورود ضرر مقصر شناخته شده و این اماره قانونی در رابطه ی سببیّت هم انتقال کرده.اما قانونگذار در غالب موارد مثل تبصره 1 ماده 522 در مورد مالک حیوان یا ماده 504 در مورد راننده اتومبیل و یا ماده 498 حمل کننده جنس نظریه بر اساس تقصیر رو مطرح کرده.
در مواردی که تقصیر مفروض باشه رابطه سببیّت هم فرض والا خیال تقصیر و حمایت قانونگذار از زیان دیده بیهوده و لغو می شه. حقوق فرانسه هم در جهت حمایت از زیان دیده خیال سببیّت رو پذیرفتهه و بیان می داره که یا وجود رابطه ی سببیّت محتمله و یا اثبات رابطه ی سببیّت سخته. برخی از نویسندگان اماره مفروض رابطه سببیّت رو قبول ندارن و فکر می کنند حتی با وجود خیال تقصیر باز باید رابطه ی سببیّت اثبات شه. اما وقتی که قانونگذار اماره تقصیر پایبند رو خیال کرده در همون اماره، خیال و اماره ی رابطه ی سببیّت رو پذیرفتهه و احتیاجی به اثبات رابطه ی سببیّت نیس مگه خلاف اون ثابت شه اما در جایی که ضامن دانستن فرد بر اساس ارتکاب تقصیر شده وارد کننده زیان رو در صورتی میشه مجبور به جبران ضرر دونست که تقصیر کرده و بین تقصیر و خطای او و ضرر وارد شده رابطه سببیّت محقق باشه.
مبحث سوم: کارا مسئولیت وارد کننده زیان
همونجوریکه قبلاً بیان گردید با جمع شدن ارکان مسئولیت مدنی یعنی ضرر،فعل مضر و رابطه سببیّت بین اونا مسئولیت مدنی محقق می شه و زیان دیده می میتونه واسه مطالبه ضرر به دادگاه مراجعه کنه. دادگاه هم برابر با ماده3 قانون مسئولیت مدنی طبق شرایط و شرایط و احوال حاکم بر قضیه میزان ضرر و نحوه جبران اون رو مشخص می کند و زیان زننده رو مکلف به جبران اون می کنه. واسه جبران ضرر روشایی ارائه شده که مهم ترین اونا عبارتند از 1- جبران عینی 2- دادن برابر.
گفتار اول: کارا مسئولیت حقوقی
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی)
از بین روش های جبران ضرر بهترین روش اینه که ضرر به نحوی جبران شه که زیان دیده در موقعیتی شبیه موقعیت قبل از اتفاق ضرر قرار بگیره. طوری که انگار هیچ حادثه ی واقع نشده. این روش از جبران ضرر که بعضی وقتا اعاده وضع قبلی و بعضی وقتا بازسازی جنسی نامیده می شه، هم در مسئولیت قهری و هم قراردادی مقدم بر بقیه طرق جبران ضرر پذیرفته شده.
هروقت بی احتیاطی، بی مبالاتی یا نبود مهارت در رانندگی منتهی به مشکل عضو شخصی شه اولین روش جبران ضرر بازگرداندن وضع به حالت سابقه. و ضمنا در صورتی که در اثر بی احتیاطی دکتر مریض زیبایی خودشو از دست بده بازگشت مریض به وضعیت قبل از فعل مضر مناسب ترین روش واسه جبران خسارته گرچه که در این صورت دکتر باید حق الزحمه یی رو که به طور قهری یا قراردادی بدست آورده هم به مریض برگرداند.
در حقوق ایران ماده329 قانون مدنی در مورد اتلاف به جبران عینی ضرر اشاره کرده. به باعث این ماده «اگه کسی خونه یا بنای کسی رو خراب کند باید اون رو به مثل صورت اول بنا کند و اگه ممکن نباشه باید از عهده قیمت برآید». این ماده ناظر بر خراب کردن بنا و خانه اما نباید اون رو محدود به همین امور دونست بلکه میشه در هر موردی که شخص مستقیماً یا به طور غیر مستقیم ثروث نقل شده یا غیرمنقول دیگری رو معیوب یا ناقص می کند هم همین ماده رو اجرا کرد.
این روش کامل ترین و مقدم ترین روش جبران خسارته چون در این روش ضرر به طور کامل از بین رفته و ً جبران می شه بنابراین اگه شخصی در ملک خود دیواری رو بسازه که مانع رسیدن نور یا هوا به همسایه شه با خراب کردن دیوار، همسایه در وضعیت سابق قرار می گیرد.از طرف دیگه در این روش، هم زیانای مادی و هم زیانای معنوی و هم مخارج به دلیل گسترش زیان جبران می شه اما با وجود تموم امتیازاتی که بر این روش میشه شمرد معمولاً جبران ضرر طبق این روش خیلی سخته و در خیلی از زیانا به ویژهً زیانای جسمی اعمال این روش غیرقابل فکر و غیرممکنه و تنها راه عملی و مناسب واسه جبران ضرر جبران پولی و نقدی اینه. ضمنا جبران ضرر از راه اعاده وضع سابق فقط خسارتای آینده رو جبران می کنه و تأثیری در جبران ضررهای گذشته نداره.گرچه که این راه از جبران ضرر مانع مطالبه خسارتای گذشته نمی شه بنابر این در صورتی که دادگاه طبق جبران عینی ضرر حکم به اعاده وضع سابق بده زیان دیده می میتونه خسارتایی رو که از زمان اتفاق فعل مضر تا زمان اجرای حکم بر اون مجبور شده رو هم بخواد. مثلاً حکم به خراب کردن ساختمانی که برخلاف مقررات و بی مجوز مالک زمین ساخته شده ادامه ضرر رو در آینده قطع می کند اما نمی توا
ند خسارتای گذشته رو جبران کنه واسه همین واسه جبران ضررهای گذشته باید
به شخص زیاندیده غرامت پرداخت شه.
بند دوم: جبران ضرر از راه دادن برابر
درصورتی که امکان جبران ضرر به شکل ی بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی وجود نداشته باشه باید برابر و قیمت اون به زیاندیده پرداخت شه که ماده 329 قانون مدنی به همین موضوع اشاره کرده. بدین معنا که اگه به خاطر ورود ضرر دارایی کسی کم شده و به دارایی دیگری وارد شه باید برابر ارزش اون جبران شه.
الف) روش های جبران ضرر پولی
جبران ضرر پولی به شکل دادن مثل یا قیمت اون انجام می گیرد که قانون مدنی ایران در مواد 328 و 329 به اون پرداخته. در تعریف “مثل” باید گفت که مثل پولی ست که قیمت اجزاء اون مساوی باشه و قانونگذار هم در قانون مدنی در ماده 950 مثل رو تعریف نمودهه ،مصادیق ثروث مثلی از طرف فقها و قانونگذار قانون مدنی بیان نشده و تشخیص اون رو به عرف واگذار کرده چون معنی ثروث مثلی یه معنی عرفیه و طبق تعریف بالا هروقت پولی اشباه و نظایر اون ً زیاد و زیاد نباشه قیمی همثل انگشتری که با دست ساخته شده باشه.در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا پولی خسارتیه که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شه که بعضی وقتا به شکل از بین رفتن ثروث و بعضی وقتا به شکل کاهش قیمت اینه.
در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هم اشاره شده که اگه ضرر قابل تقویم به پول باشه اصل پرداخت نقدیه که به باعث نظر قاضی میشه به شکل یکجا و یا به شکل مستمری پرداخت شه. در خسارات پولی بهترین راه واسه اعاده وضع به حالت سابق پرداخت مثله مثل انجام دادن کاری که به طور ناقص و یا نادرست صورت گرفته اما در صورتی که جبران مثل غیرممکن باشه و یا طبق صلاحدید دادرس پرداخت قیمت شایسته تر باشه قیمت پرداخت می شه مثل زیانایی که به روح و روان کسی وارد می شه و یا جریحه دار شدن احساسات خونواده بازمانده.
از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده به زیاندیدهه باید گفت پرداخت قیمت می میتونه به سود اون باشه چون سریع تر به هدف خود می رسد و از طرف دیگه قانونگذار باید از زیان زننده ای که بطور غیرعمدی به دیگری ضرر وارد می کنه هم حمایت کرده و به منافع اون هم بیاندیشد چون پرداخت قیمت به مراتب آسون تر از اعاده وضع سابقه که خُب روش قضایی هم به این موضوع تمایل بیشتری نشون داده و هم بیشترً در اتلاف و تسبیب امکان جبران ضرر به شکل اعاده وضع قبلی وجود نداره و باید قیمت اون به زیاندیده پرداخت شه چون هدف برگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت سابقش هکه تدارکِ ضرر به شکلِ دادن برابر بهترین راه.
پس اگه ثروث مثلی تلف شده باید زیان زننده مثل اون رو پرداخت کنه چون وضعیت زیان دیده رو به حالت سابق بر می گرداند اما اگه ثروث قیمی تلف شده باشه میشه از روش جبران ضرر از راه دادن برابر و قیمت اون استفاده کرد.
درماده 313 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر شده بود که : “دیه عمد و شبه عمد بر جانیه لکن اگه فرار کند از ثروث اون گرفته می شه و اگه ثروث نداشته باشه از بستگان نزدیک …گرفته می شه اگه بستگانی نداشت یا تمکن نداشتن دیه از بیت المال داده می شه” و در ماده 474 قانون مجازات جدید اومده” در جنایت شبه عمدی در صورتی که به خاطر مرگ یا فرار به انجام دهنده دسترسی نباشه دیه از ثروث اون گرفته می شه و در صورتی که ثروث اون کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شه” قانونگذار تکلیف زیاندیده رو در مواردی که زیان زنندهِ مقصر فوت کند و یا فرار کرده و در دسترس نباشه رو مشخص کرده.
درکتب فقهی قانون هدر نرفتن خون مسلمان به خاطر آیات قرآن و روایات بیان شده و منظور این ست که اگه مسلمان محقون الدم کشته شه و قاتل قصاص نشه خون او نباید هدر رود و دیه نفس باید پرداخت شه این قانون از بزه دیده حمایت کرده که به تمامیت جسمی و زندگی او تجاوز شده و دولت موظف به پرداخت ضرر از بیت الماله.
سؤال این ست که در مواردی که خاطر حادثه معلوم نیس می میتونه جبران ضرر از راه بیت المال صورت گیرد؟ و اینکه پرداخت از راه بیت المال یه اصل و قانون ست یا استثناء؟ با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت المال نیاز به اشاره اون در قانون مجازات داره زیان دیده می میتونه بازم به خاطر ماده 474قانون مجازات اسلامی جبران ضرر رو از بیت المال بخواد در صورتی که قانونگذار اشاره ای به اون نکردهه یا نه؟
می دونید که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر زیان دیده و هیچ ضرر و زیانی نباید بی جبران بمونه.پس نباید به خاطر ورود ضرر (عمد یا غیر عمد) و یا به خاطرِ جبران نشدن ضرر و اینکه زیاندیده کی ست توجه کرد و پرداخت از راه بیت المال رو یه اصل و پایه بدونیم. قانونگذار در جایی که زیان زننده مقصر بوده تکلیف زیان دیده رو مشخص کرده اما در جایی که او مقصر نیس و یا خاطر حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف رو مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده در قانون مجازات جدید همخوانی وهماهنگی نداره.
پس با توجه به اینکه هدف قانون” لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بشه گفت که مواردی مثل کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام ً جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشه و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تموم مواردی که فرد مسلمانی جون خودشو از دست
میده هم می شه.
واسه جبران ضرر بدنی شاید بشه گفت که
در کنار ماده 474 قانون مجازات اسلامی، به باعث ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مواردی که راننده بیمه بوده اما بیمه نامه منقضی و یا باطل شده و یا در صورت فرار و یا فوت او و یا واسه جبران خسارات جدا شده در بیمه نامها به تاسیس صندوق تأمین خسارتای بدنی پرداخت و این ابتکار به بقیه موارد مثل بیمه نامه پزشکان و …هم تسری داده شه بدین معنا که تأسیس صندوق بالا در مورد تموم مرتکبین اتفاق ضرر اجباری شه تا بدین صورت هیچ خسارتی بی جبران باقی نماند مثلاً ایجاد صندوق ملی با مشارکت مؤسسات بیمه گر می میتونه روونه واسه پرداخت خسارات بدنی باشه.
ب) روش جبران ضرر معنوی
بحث ضرر معنوی در مواردی مطرح می شه که پس ارتکاب عملِ خلافِ قانون و یا تقصیر عامل ورود زیان به یه نفر صدمات روحی جبران ناپذیری وارد شه و یا اینکه به اعتبار و آبرو و آبرو یه شخص ضرر وارد آید. اما در مورد اینکه اینجور خسارتایی قابل جبران هستن یا نه اختلاف نظر هست در فقه اسلامی ضرر معنوی با خاطر به قانون لاضرر، بنای عقلا و عرف به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه چون در دین روشن کننده اسلام هیچکی حق نداره به دیگری آسیبی وارد کند که باعث ورود ضرر به جون یا ثروث اون شه بنابراین به راه اولی ورود ضرر به اعتبار و آبرو و آبرو و صدمه روحی هم منع شده و انجام دهنده اینجور عملی باید مجازات شه و ضرر پرداخت کنه.

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *