منابع مقاله درمورد اعلان سود، عملکرد شرکت، بازده سهام

بودن سود و بر محتوای اطلاعاتی سود
فاطمه طباطبایی
بین به موقع بودن سود و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.
رابطه بین ویژگی های کیفی و هزینه سرمایه
کردستانی و مجدی
رابطه بین به موقع بودن سود و بازده های غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام، منفی می باشد.
تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام
وحید محمدرضاخانی
اخبار خوب و بد به طور یکسان بر نوسانات شرطی بازدهی تاثیر دارد.
بررسی نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازده سهام
مهرآرا وعبدلی
ربطه بین به موقع بودن سود و تورم، رابطه منفی و معناداری می باشد.
تاثیر تورم بر به موقع بودن سود
حمید رضا رضایی
رابطه منفی و معناداری بین به موقع بودن افشای شرکتی با مدیریت سود وجود دارد.
رابطه بین کیفیت افشا( قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود
نوروش و حسینی
بین به موقع بودن سود و بازده دارایی ها و Q توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت
وحید قیومی
بین بازده سهام و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.
اندازه گیری معیارهای کیفیت سود و بازده سهام
ایزدی نیا و نظر زاده
بین خبر بد و میزان تاخیر در اعلام سود رابطه مثبت وجود دارد.
رابطه میزان تاخیر در اعلام سود پیش بینی فعلی با نوع خبر سود و دقت پیش بینی
سید سعید مهرداد آیسک
هرچه اندازه شرکت و سودآوری آن بیشتر باشد،گزارشگری مالی آن به موقع تر خواهد بود.
رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی
جواد کامرانی
2-5- 2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– فرانسیس 5 و همکارانش در تحقیقی (2004) تأثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق مؤید این است که شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است در مقایسه با شرکتهایی که ویژگی کیفی سودآنها از مطلوبیت بالاتری برخوردار است هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
– مری چای و ساموئل تانگ(2002) در تحقیقی به عنوان تاثیر زمان اعلان سود بر مدیریت سود به بررسی این فرضیه می پردازند که شرکتهایی که دیرتر از زمان مورد انتظار سود خود را گزارش می کنند در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را به طور غیر طبیعی منفی نشان می دهد.
– دغان4 و همکاران در خصوص به موقع بودن گزارشگری مالی، نمونه خود را از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغیر مستقل؛ اخبار خوب و بد(سود یا زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارشگری مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تاثیر توان سودآوری شرکت است. شرکتهایی که دارای اخبار خوب ( نرخ بازده سرمایه گذاری و یا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکتهای دارای اخبار نامساعد ، صورتهای مالی خود را منتشر نموده اند. نتایج هم چنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمان بندی مربوط به گزارشگری به موقع سالهای گذشته، در گزارشگری مالی به موقع شرکتها موثر بوده اند.
– آقای رادزیا محمود و همکارانش( 2009 )، به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا کیفیت سود شرکت ها پذیرفته شده در بورس مالزی با عملکرد آنها وابستگی دارد یا خیر؟ در این تحقیق سه ویژگی کیفی سود یعنی قابلیت پیش بینی سود، ارزش بازخوردی سود، به موقع بودن سود و هم چنین دو معیار عملکرد مالی شرکتها یعنی بازده دارایی ها و q توبین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که از شرکت استفاده شد رابطه مثبت و معناداری بین ارزش بازخوردی سود هم چنین به موقع بودن و عملکرد شرکت ها وجود داشت. و از طرف دیگر قابلیت پیش بینی سود و به موقع بودن رابطه مستقیم ولی بی معنی با عملکرد شرکت ها داشتند از این رو بعد از کنترل تأثیر متغیرهای کنترلی یعنی اندازه، اهرم و رشد شرکت بر عملکرد شرکت نتایج مطالعه نشان می دهد که کیفیت سود رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد.
– آباربانل وکیم5 (2010) در پژوهشی، به بررسی بازده در روز اعلان سود پرداختند. نتیجه پژوهش آنها، بیانگر آن است که در روز اعلام سود، بازده سطح بالاتری از آگاهی دهندگی دارد.
– چمبرز و پنمان (1984) رابطه بین زمان بندی اعلان سود و بازده سهام را بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان دادند که اعلان های زود هنگام، شامل اخبار بهتر و موجب بازده غیر عادی بزرگتر می شود.
– ماریا ریزبرگ (2006 ) در پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت سود و تصمیمات سرمایه گذاری، برای هشت کشور اروپایی پرداخته، نمونه نشان می دهد که تفاوت های قابل توجهی در حاشیه q بین شرکت های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد وجود دارد. نتیجه نشان می دهد که بهنگام بودن سود با کارایی قرارداد در ارتباط است. و بهنگام بودن کمتر رابطه ای مقعر با بهره وری سرمایه گذاری دارد.
– بنز6 و رینگانوم7 به بررسی اثر ارزش بازار شرکت بر بازده پرداختند و دریافتند که ارزش بازار شرکت اثری قابل ملاحظه بر بازده سهام دارد؛ شرکت ها با اندازه کوچکتر، بازده بیشتری نسبت به شرکت های بزرگتر بدست می دهند.
– هاواوینی و دیگران (1983) مطالعات خود را در بازار فرانسه بسط دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند متوسط بازده سرمایه گذاران متناسب با ریسک سیستماتیک اوراق بهادار آنها است. آنها دریافتند که رابطه ریسک و بازده منفی است و رابطه معکوس ریسک و بازده به خاطر عملکرد ضعیف بازار سهام فرانسه است. (صمیمی، 1382)
– گوردن تانگ و وای جونگ شوم (2004) ارتباط ریسک و بازده را در بازار سهام سنگاپور برای دوره زمانی 1986-1998 بررسی کردند. آنها معتقدند که اگر چه ارتباط مثبت بین ریسک و بازده بدون شرط است اما قدرت توضیحی خیلی ضعیف است.
– ونگ در پژوهشی به بررسی اثر اعلان به موقع بودن سود بر حقوق صاحبان سهام پرداختند. نتایج نشان می دهد که گزارشگری مالی به موقع می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کند.
– محمد السهالی و ناصر اسپیر در تحقیق به بررسی رابطه بین تصمیم گیری و به موقع بودن سود حسابداری در عربستان پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که انتشار سود حسابداری، تجدید نظر قابل توجهی به ارزیابی بازار جریانات آینده شرکت های عربستان ایجاد نمی کند. یا منجر می شود که سرمایه گذاران فردی به تجدید نظر در منافع امنیتی خود شوند.
– جاینز و اورینز و لایبرت در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین کیفیت افشا و به موقع بودن سود پرداختند. نتایج نشان داد شرکت های با کیفیت افشاء کمتر، نشان دهنده عدم تقارن در روند به رسمیت شناختن خبر بد در گزارشهای مالی خود نسبت به شرکت های با کیفیت افشاء بالا، هستند.
– کراس و شرودر در پژوهشی رابطه بین بازده سهام و زمان بندی اعلام سود میان دوره ای را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که بازده غیر عادی شرکت هایی که زود اعلام سود می کنند، بسیار بالاتر از بازده شرکت هایی است که دیر اعلام سود می کنند.
– الوی8و کنداری9و مدصالح در تحقیقی به بررسی به موقع بودن شناخت سود حسابداری در مالزی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در دولت شرکت های مرتبط، بالاتر و بهتر از در دولت شرکتهای غیر مرتبط است.
– محمودی و همکاران به بررسی چگونگی واکنش سرمایه گذاران به اعلان سود پرداختند. آنان واکنش سرمایه گذاران را به واکنش کمتر از حد و واکنش بیش از اندازه در زمان اعلان سود مثبت و سود منفی تقسیم کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران در زمان تغییرات اعلان سود مثبت و در زمان تغییرات اعلان سود منفی واکنش کمتر از حد نشان دادند.
– بیکس و پتر پوپ و یانگ در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره پرداخت. نتایج نشان داد که شرکت هایی که با نسبت بالا اعضای هیئت مدیره برخور داشتند، بیشتر احتمال دارند خبر بد در سود را درصورت به موقع بودن، تشخیص دهند.
– شاوی (2003) در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات و به موقع بودن سود پرداخت ، نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در زمانی که اخبار بد وجود داشته باشد (سودآور نباشد)؛ با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس وجود دارد.
جدول 2-2 خلاصه پیشینه خارجی
نتایج تحقیق
موضوع تحقیق
نام محقق
شرکتهایی که ویژگی کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است، هزینه سرمایه عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی
فرانسیس وهمکاران
شرکت هایی که دیرتر زمان مورد انتظار سود خود را اعلام می کنند،اقلام تعهدی اختیاری را به طور غیر طبیعی منفی نشان می دهد.
تاثیر زمان اعلام سود بر مدیریت سود
چای و تانگ
شرکتهایی که دارای اخبار خوب بوده اند زودتر از شرکت هایی که دارای اخبار بد بوده اند، صورتهای مالی خود را منتشر نموده اند.
رابطه بین اخبار خوب و بد با به موقع بودن گزارشگری مالی
دغان و همکاران
رابطه مثبت و معناداری بین به موقع بودن سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد.
رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکتها
رادزیار و همکاران
در روز اعلام سود، بازده سطح بالاتری از آگاهی دهندگی دارد.
بررس بازده در روز اعلان سود
آباربانل و همکاران
اعلان های زودهنگام( شامل اخبار خوب)، موجب بازده غیر عادی بزرگتر می شود.
رابطه بین زمان بندی اعلان یود و بازده
چمبرز و پنمان
به موقع بودن سود با کارایی قرارداد ارتباط دارد. و به موقه بودن کمتر رابطه ای مقعر با بهروی سرمایه کذاران دارد.
ارتباط بین به موقع بودن سود با تصمیمات سرمایهگذاری
ریزبرگ
شرکت های با اندازه کوچکتر، بازده بیشتری نسبت به شرکت های با اندازه بزرگتر، می دهند.
اثر ارزش شرکت بر بازده
بنز و رینگانوم
رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده منفی است.
ارتباط بین ریسک و بازده
هاواوینی و دیگران
ارتباط بین ریسک و بازده بدون شرط است ولی قدرت توضیحی خیلی ضعیف است.
ارتباط بین ریسک و بازده
تانگ و وای جونگ شوم
گزارشگری مالی به مقع، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات می شئد
اثر اعلان به موقع بودن سود بر حقوق صاحبان سهام
ونگ
انتشار سود حسابداری منجر می شود که سرمایه گذاران به تجدید نظر در منافع امنیتی خود شوند.
رابطه تصمیم گیری و به موقع بودن سود در عربستان
محمدالسهالی و ناصر اسپیر
شرکت های با کیفیت افشا کمتر، نشان دهنده عم تقارن در روند به رسمیت شناختن خبر بد نسبت به شرکتهای با کیفیت افشا بالا، هستند.
رابطه کیفیت افشا و به موقع بودن سود
جاینز، اورینز و لایبرت
بازده غیر عادی شرکت هایی که زود اعلام سود می کنند بیشتر از آنهایی است که دیر اعلام سود می کنند.
رابطه بین بازده سهام و زمان بندی اعلام سود
کراس و شرودر
به موقع بودن در شرکتهای دولت مرتبط بیشتر از شرکتهای غیر دولت مرتبط هست.
به موقه بودن سود در مالزی
الوی و کنداری و مد صالح
سرمایه گذاران در زمان تغییرات اعلان سود مثبت و در زمان تغییرات اعلان سود منفی واکنش کمتر از حد نشان دادند
به بررسی چگونگی واکنش سرمایه گذاران به اعلان سود پرداختند.
محمودی و همکاران
شرکت هایی که با نسبت بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *