منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، حقوق انگلیس

ی قرارداد………………………………………………………………………………………154
ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155
م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick ……………………………………………………………..157
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160
الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160
ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164
اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164
الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167
ج) رسالها، فرهنگها و بقیه منابع……………………………………………………………………………………………168
دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169
سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173
الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173
ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176
ج) روش قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177

چکیده
اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی اونکه هیچی دیگری جانشین اون شه. ً هر تعهدی با اجرای اون ملازمه داره و بنابر این در مقابل اون مسئولیت هست تا بشه از پایبند بازخواست کرد. حقوق واسه کلیه تعهدات ضمانت اجرایی رو در نظر گرفته. یه دسته از تعهدات، در گروه تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتای اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیس. در حقوق انگلیس، زور بعنوان یه اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد موردقبول واقع نشده. این ضمانت اجرا تنها طبق قوانین انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت ضرر نتونه به راه کاملی زیانهای خواهان رو جبران کند قابل دستیابیه و مهمترین قانون واسه توسل و تمسک به اون «لایق نبودن ضرر» است. اما در حقوق ایران با نبود اجرای مفاد قرارداد، متعهدله اول باید اجبار پایبند رو خواسته نموده و فقط با تعذّر اجباره که می میتونه عقد رو فسخ کند بعبارت دیگه فسخ قرارداد در طول اجبار و متأخر بر اینه.
اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این مورد مناسب نمی باشه اول اینکهً طولانی بودن دادرسیا و مشکلات عملی به دلیل اجبار متعهدله جهت مراجعه به دادگاه و خواسته زور ، خود یه حکم ضرریه و باعث عسر و حرج متعهدله می شه. دوم اینکهً فرآیند قضاوت اجبار به ایفاء عین تعهد این فرصت رو واسه پایبند فراهم می کند تا اموال خودشو از دسترس متعهدله خارج کنه. سوم اینکهً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات رو داره و بنابر این بیشتر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن ضرر و اجرای عین تعهد رو در عرض و به موازی هم پذیرفته ان. اینجوری واسه هماهنگی با بقیه نظامهای حقوقی و به خاطر در نظر گرفتن حقوق دو طرف قراردادی و کم کردن از شمار پروندهای دادگستری، در حقوق ایران هم بهتره موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ رو قبول کنه.
واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- ضرورت قرارداد

مقدمه
حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیس که بپنداریم، قوانین اون خودبخود و بمونن زبون و عادات تغییر پیدا می کند؛ بلکه وضع و ایجاد اون عملیه ارادی و مناسب و واسه رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از باور مردمان اون و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمیه، نمیشه، اون طور که برخی انگاشته ان، اونو در ردیف پدیده های اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف مشخص تراوش کرده و طبیعت اون رو خودبخود بوجود نیاوردهه. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشه که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف رو تأمین نموده، نظامی مناسب و قابل قبول برپا داره.
تا اونجا که به دانشمندا و محققان حقوق مربوط می شه، یکی از اموریکه به تحقق این آرزو کمک می کنه، پرداختن به جنبهای کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر دور و بر موضوعهاییه که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن نمونه یابد و دیگری بررسی مقارنه ای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقیه. آشنایی با حقوق دیگه کشورها، علاوه بر اونکه به خاطر گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امریه لازم و رد نشدنی، می میتونه به عنوان ابزاری مناسب، واسه امتحان میزان مطلوبیت قوانین حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگه، غیر از اونکه واسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *