منبع پایان نامه ارشد درمورد افزایش، کاری، سایش

راندمان بالاتر در سم‌پاش‌ها امری ضروری است. کاربران و کشاورزان اطلاعات کافی در زمینه آفت‌کش‌ها و روش‌های صحیح استفاده از آن‌ها را ندارند، نازل‌های معیوب تعویض نمی‌شوند. در کشورهائی نظیر پاکستان، هند، تایلند ، ویتنام، اندونزی، برزیل و کلمبیا آفت‌کش‌ها به هدر می‌روند. یکی از دلایل آن کمبود کشاورزان آموزش دیده، قوانین مناسب، وجود سم‌پاشهای نامناسب و کمبود لباس‌های محافظ است. به هر حال بایستی به ظرفیت‌های فنی، زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور نیز توجه نمود (ترداوی و همکاران، 2004) .
نازل‌ها مهم‌ترین و انتهایی‌ترین قسمت یک سم‌پاش هستند که برای پخش مایع سم به صورت یکنواخت در روی هدف مورد نظر بکار می‌روند. برای انجام این کار، نازل باید مایع را به قطرات کوچکتر خرد کرده و سپس این قطرات سم در یک دبی مشخص در سطح مزرعه سم‌پاشی می‌شوند. نگاهی به نحوه خردشدن و اصابت مواد شیمیائی به هدف مورد نظر، نشان می‌دهد که قطرات سم در اثر بادبردگی، تبخیر، بدی کاربرد، انعکاس و بازگشت از هدف مورد نظر به علت بزرگ بودن اندازه قطرات و … نه تنها در مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی موثر واقع نمی‌شوند، بلکه باعث تکرار عملیات سم‌پاشی، افزایش هزینه عملیات داشت و آلودگی محیط‌زیست می‌گردد. در بریتانیا اهمیت بیشتری به طراحی کنترل‌کننده‌های مهندسی برای کاهش آلودگی می‌دهند و در این راستا با انتخاب نازل‌های مناسب، استاندارد کاربرد بهبود یافته است. افزایش بازده نشست قطرات سم بر روی هدف، امروزه مدنظر جدی محققان و سازندگان قرار دارد (ولف، 1998).
در دنیای نوین علم استفاده از سم‌پاش‌ها مطرح بوده ولی اکثر کشورهای جهان سوم از این علم بی بهره می‌باشند. علی‌رغم افزایش نگرانی‌های عمومی در مورد اثر سموم شیمیایی بر محیط‌زیست، متخصصین امر کاربرد منطقی با حداقل مصرف سم را توصیه می‌کنند (دهلوی، 1376).
روزنه نازل در اثر استفاده مداوم، تأثیر شیمیائی سموم، خاصیت خورندگی و خراشیده شدن، سائیده شده و گشادتر می‌شوند. در اثر این عمل، دبی نازل و قطر قطرات افزایش یافته و غیریکنواختی در پخش محلول حاصل می‌شود. افزایش در میزان مصرف موجب افزایش هزینه مبارزه و زیاد شدن مصرف سم مخصوصاً در مزارع بزرگ می‌شود، بنابراین نازل مرتباً باید تحت آزمایش و کنترل قرار گرفته و در صورت فرسایش بیش از حد استاندارد باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود (ماتیوس، 1922).
اوزکان و همکارانش تحقیقاتی در مورد سه نوع نازل پلاستیکی، فولاد ضد‌زنگ و برنجی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نازل‌های برنجی با سرعت بیشتری ساییده می‌شوند، همچنین افزایش دبی در اثر سایش در نازل پلاستیکی بیشتر است (اوزکان و همکاران، 1922).
“آزمون‌های آزمایشگاهی سایش نازل‌ها در گروه مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات کشاورزی در مهندسی کشاورزی لوبلین لهستان انجام شد. هدف از این بررسی تعیین تأثیرات تغییرات شرایط فنی نازل‌های کشاورزی بر روی اندازه آهنگ قطرات بود که نازل‌های نو پلاستیکی 110-03 LECHLER با میزان جریان اسمی 17/1 لیتر در دقیقه با فشار3 بار مورد تخریب قرار گرفتند آزمایش با بوم سم‌پاشی در حال حرکت با سرعت‌های 5 و 7 و 9 کیلومتر بر ساعت برای قرار دادن قطره بر روی سطح مدل انجام شد و اندازه‌گیری‌ها در فشارهای 1 و 3 و 5 بار ثبت و آزمایش‌ها با پنج تکرار انجام شد و نتایج زیر به دست آمدند.
شکل (2-10) تغییر در درجه پوشش به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و 5 % و10% میزان سایش نازل LECHLER 110-03(plastic)
جدول (2-4) مقادیر متوسط برای درجه سطح پوشش و تعداد قطرات از فشار کاری، درجه ساییدگی نازل‌ها و سرعت کاری با انحراف استانداردهای موجود در داخل پرانتزها
فشار کاری (بار)
درجه پوشش (درصد)
تعداد قطرات
(قطره در سانتی‌متر مربع)
فشار کاری (بار)
1
(17/2) 59/49
(61/1) 27/28
3
(06/4) 76/51
(86/2) 87/29
5
(89/1) 65/53
(25/1) 12/31
درجه سایش نازل (درصد)
0 (نو)
(42/3) 73/47
(40/1) 05/31
5
(40/8) 15/51
(48/2) 65/29
10
(98/4) 13/56
(08/1) 57/28
سرعت کاری(کیلومتربرساعت)
5
(68/1) 55/53
(35/1) 51/28
7
(98/3) 87/51
(38/2) 86/29
9
(30/2) 58/49
(03/1) 89/30
شکل (2-11) تغییر در تعداد قطرات به ازای 1 سانتی متر مربع به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری به ترتیب برای نازل‌های نو و 5% و 10% میزان سایش
نمودارهای بالا تفسیر واضحی از نتایج مربوط به درجه پوشش به عنوان تابعی از تغییرات در فشار کاری و سرعت کاری را نشان می‌دهند. افزایش در فشار کاری باعث افزایش در سطح پوشش می‌شود و توضیح این واقعیت که فشار بالای کاری باعث تولید قطرات کوچکتر به وسیله نازل، به رغم سایش آن‌ها خواهد کرد. به عنوان یک نتیجه نازل‌های فرسوده باعث افزایش مقدار حجم خروجی مایع و نیز باعث افزایش درجه سطح پوشش خواهند شد.
با توجه به جدول(2-4) افزایش در درجه پوشش مشاهده شده از 59/49% در فشار 1 بار به 65/53% در فشار 5 بار نشان می‌دهد که با افزایش فشار، درجه سطح پوشش نیز افزایش می‌یابد هم چنین میزان ساییدگی نازل نیز بر درجه سطح پوشش موثر خواهد بود به طوری که برای یک نازل نو درجه پوشش از محدوده 73/47% به 13/56% افزایش خواهد یافت زمانی که نازل نو به میزان 10% ساییده شده باشد.
هم چنین با توجه به جدول (2-4) افزایش سرعت از 5 به 7 کیلومتر بر ساعت باعث کاهش سطح پوشش از 55/53% به 58/49% شده است.
تجزیه و تحلیل آماری جدول (2-4) نشان داد که افزایش در درجه سطح پوشش ، سطح سم‌پاشی شده عمدتاً تحت تأثیر عوامل فشار کاری، میزان سایش نازل‌ها و سرعت کاری بستگی دارد.
نتایج مشابه برای درجه پوشش توسط گجکووسکی در سال 2000 به دست آمده است بررسی نازل‌های نو ساخته شده از پلاستیک در فشار کاری 3 بار و سرعت کاری 7 کیلومتر در ساعت، درجه پوشش 40% را نشان داد.
درجه پوشش همچنین توسط واچوویک و کیرزک در سال 2000 به وسیله نازل های Teejet XR 110-03 مورد بررسی قرار گرفت که درجه پوشش 42% بدست آمد.
فشار کاری بیش از حد کم یا سرعت کاری پایین باعث ادغام قطره‌ها خواهد شد و این کار زمانی خطرناک خواهد بود که سم‌پاشی کردن گیاهان با نازل‌هایی با ساییدگی بالا انجام شود. شکل (2-11) تفسیر واضحی از نتایج مربوط به تعداد قطرات به ازای یک سانتی‌متر مربع، به عنوان تابعی از تغییر در فشار کاری و سرعت کاری را نشان می‌دهد.
طبق جدول (2-4) تعداد قطرات از میانگین 27/28 قطره در سانتی‌متر مربع در فشار 1 بار به 12/31 قطره در سانتی‌متر مربع در فشار 5 بار افزایش یافته بود. با نازل‌های نو که تعداد قطرات 05/31 قطره در سانتی‌متر مربع بود با نازل‌هایی با 10% میزان سایش به 57/28 قطره در سانتی‌متر مربع کاهش یافته است. با این حال برای سرعت کاری 5 کیلومتر در ساعت تعداد قطرات به طور متوسط 51/28 قطره در سانتی‌متر مربع بوده و در سرعت کاری 9 کیلومتر در ساعت به 89/30 قطره در سانتی‌متر مربع افزایش یافته بود.
پارامتر تعداد قطرات به ازای یک سانتی‌متر مربع همچنین توسط گجکووسکی در سال 2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. او با آزمایش نازل‌های ساخته شده از پلاستیک در فشار 3 بار و سرعت کاری 7 کیلومتر در ساعت تعداد قطرات را 35 قطره به ازای هر سانتی‌متر مربع بدست آورده است
تجزیه و تحلیل آماری جدول (2-4) نشان داد که تعداد قطرات تولید شده تحت تأثیر عواملی چون فشار کاری، میزان سایش نازل‌ها و سرعت کاری می‌باشد” (M. Koszel, 2009).
کیفیت کار ماشین سم‌پاش تحت تأثیر عوامل فنی و فاکتورهای آب و هوایی می‌باشد مهم‌ترین آن‌ها شامل نوع ماشین، انتخاب نازل‌ها، پارامترهای پاشش مناسب، دما، رطوبت و نیز پایبندی به دستورالعمل‌های تولیدکنندگان حفظ نباتات می‌باشند (ساوا و همکاران 2003).
وومک در سال 2000 نازل‌ها را با سنجش اندازه طیف قطره و ضریب توزیع مایع افشانده شده مورد ارزیابی قرار داد. نتایج تحقیقات نشان داد که درجه سایش نازل‌ها تحت تأثیر دقت تولید آنها در کارخانه می‌باشد.
وارگوسکی در سال 1995 بر روی رابطه بین سایش روزنه نازل‌ها و موادی که نازل‌ها از آن ساخته شده‌اند تحقیقاتی انجام داد و گزارش کرد که ارتباط روشنی بین اندازه روزنه نازل‌ها و سایش نازل‌ها وجود دارد. در نازل‌هایی با روزنه کوچکتر افزایش در میزان جریان مایع بالاتر است. لازم به ذکر است که میزان سایش نازل ها تأثیر تعیین کننده‌ای بر کیفیت پاشش دارد. سرعت سایش نازل‌ها به اندازه روزنه نازل‌ها ، مواد و مدت زمان کارکرد بستگی دارد.
آزمایش نازل‌های تخت بادبزنی ساخته شده از مواد متفاوت (برنج، پلاستیک، فولاد ضدزنگ) و اندازه‌های متفاوت نشان داد که کوچک‌ترین روزنه نازل کوتاه‌ترین زمان سایش را دارد (ریچارد و همکاران 1991).
تأثیر بهتر مواد شیمیایی برای حفاظت از گیاه به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن شامل تهیه مقدار و زمان مناسب کاربرد، شرایط جوی و به خصوص پارامترهای فنی سم‌پاش (نوع نازل استفاده شده، فشار کاری، سرعت کاری) می‌باشد. اندازه مناسب قطره تولید شده تحت تأثیر کیفیت سم‌پاشی است. کیفیت انجام سم‌پاشی برای حفاظت از گیاهان معمولاً به وسیله اندازه‌گیری‌های زیر مشخص می‌شود.
* تعداد قطرات به ازای یک سانتی‌متر مربع هر برگ.
* درجه پوشش قطرات بر روی سطح” (M. Koszel, 2009).
علاوه بر این گجکووسکی در سال 2000 نشان داد که آن باید شامل جرم مناسب به ازای یک سانتی‌متر مربع بر روی برگ در میان فاکتورهای ذکر شده در بالا باشد. علاوه بر این درجه بادبردگی قطرات در ناحیه سم پاشی باید به عنوان یک مهم در نظر گرفته شوند. دستیابی به کیفیت خوب سم‌پاشی نیاز به استفاده فنی مناسب از تجهیزات حفاظت از گیاه دارد مخصوصاً نازل‌هایی که درجه سایش بیش از حد از خود نشان نمی‌دهند. درجه سایش نازل‌ها بر اساس درصدی از افزایش میزان جریان مایع نسبت به میزان جریان اسمی آن مشخص می‌شود (گجکووسکی، 2000).
در طول زمان کار نازل جریان مایع محافظت کننده گیاه (آب + عوامل شیمیایی) به عبارت دیگر ماده شیمیایی تخریب کننده موجب گشادشدگی دریچه نازل می‌شود هم چنین میزان جریان مایع خروجی افزایش می‌یابد.
اوزکان و همکاران در سال 1992 و زوو و همکاران در سال 1995 اندازه طیف قطرات از نازل‌های بادبزنی تخت سایش یافته و صاف را که در اندازه‌های متفاوت و با جنس‌های متفاوت ساخته شده بودند مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها گزارش دادند که طیف قطرات نازل‌های نو، هر چند که از مواد متفاوت ساخته شده باشند تقریباً یکسان هستند. آن‌ها همچنین ثابت کردند که میزان سایش نازل اندازه قطره تولید شده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این اندازه قطرات به صورت خطی با افزایش اندازه نازل افزایش خواهد یافت صرف نظر از اینکه نازل‌ها از چه نوع موادی ساخته شده باشند (اوزکان و همکاران 1992).
“در سیستم‌های پاشش نازل‌ها مایع را شکسته و آن‌ها را تبدیل به قطره کرده و به شکل الگوی پاشش در آورده و میزان حجم به کار برده شده را در سرعت حرکت، مساحت و فشار عملیات معین می‌کنند.
انتخاب نازل‌هایی که تولید قطراتی با اندازه بزرگتر می‌کنند در صورتی که پوشش مناسب را در فشار و سرعت در نظر گرفته شده فراهم آورند می‌توانند میزان باد بردگی قطرات را به حداقل برسانند.
اندازه قطرات پاشش مهم است زیرا اندازه قطرات تحت تأثیر فشار و سرعت کاری بوده (برای فشار و سرعت کاری مشخصه، باید قطرات تولید شده از نازل دارای اندازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *