ژانویه 18, 2021

دانلود تحقیق در مورد بهداشت و سلامت

Virtual reality man with symbol neurons in brain / creative idea.Concept of idea and innovation

……………………………………………………………………………….منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..Abstrac…………………………………………………………………………………………………………………….. * چکیدهمیزان و نوع اسیدهای چرب غیر اشباع اهمیت زیادی در کیفیت تغذیه ای...

……………………………………………………………………………….
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..
Abstrac……………………………………………………………………………………………………………………..

* چکیده
میزان و نوع اسیدهای چرب غیر اشباع اهمیت زیادی در کیفیت تغذیه ای روغنهای خوراکی دارن، روغن گلرنگ با بیشتر از 80% اسید چرب غیر اشباع خیلی مورد توجه قرار گرفته. کمبود نزولات جوی در کشور ایران در مقایسه با میانگین جهانی از عوامل اصلی محدودکننده کارکرد گیاهان است. به خاطر بررسی برخی خواص فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه گلرنگ تحت تنشخشکی و محلولپاشی سایکوسل در ارقام مختلف این گیاه آزمایشی با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به شکل اسپیلت اسپیلت پلات در سه تکراردر سال 91-90 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد دامغان انجام شد. در این آزمایش کرت اصلی سه تیمار آبیاری (شاهد، نا آرومی در اول گلدهی، نا آرومی در اول دانهبندی)، کرت فرعی دو رقم گلرنگ (محلی اصفهان، پدیده )، و کرت فرعی-فرعی تیمار محلولپاشی سایکوسل (بی محلولپاشی، محلولپاشی) در نظر گرفته شد. نتایج نشون داد نا آرومی در اول گلدهی در مقایسه با نا آرومی در اول دانه_بندی دارای اثر منفی بیشتری بر صفات مورد هندازگیری بوده.طبق نتایج در بین تیمارهای بیشترین شامل رطوبت نسبی، درصد روغن دانه، فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز، ارتفاع گیاه، تعداد غوزه، تعداد دانه، شاخه جانبی، وزن هزار دانه، رنگیزههای گیاهی در تیمار شاهد (آبیاری کامل) بدست اومد، اما بیشترین مقدار پرولین مربوط به تیمار تحت نا آرومی خشکی در اول گلدهی بود و بقیه صفات با افزایش شدت نا آرومی خشکی کاهش پیدا کردن. در بین ارقام واسه افزایش بقیه خصوصیات رقم پدیده به عنوان مناسبترین رقم شناخته شد ولی درصد روغن در رقم محلیاصفهان دارای میانگین بیشتری بود. در تیمارهای محلولپاشی سایکوسل ، همه صفات به غیر از ارتفاع گیاه رو افزایش پیدا کرد و سایکوسل به عنوان تیمار محلولپاشی مناسبی معرفی شد. طبق نتایج بدست اومده در این آزمایش میشه گفت، هر چند با کم شدن میزان آب مصرفی و به دنبال اون بروز نا آرومی خشکی از کارکرد گیاه گلرنگ کم میشه، اما با مصرف برخی از تنظیم کنندههای رشد گیاهی، به ویژه محلولپاشی سایکوسل در بالاترین سطح نا آرومی، میشه تا حدی از بروز اثرات سوء نا آرومی خشکی بر کارکرد این گیاه کاست، بنابر این با توجه به این که بیشتر مناطق ایران از کم_آبی رنج می_برند، استفاده از هورمون گیاهی سایکوسل پیشنهاد میشه، ضمنا رقم پدیده نسبت به رقم محلی اصفهان مقاومت بیشتری به شرایط نا آرومی از خود نشون داد پس رقم پدیده به عنوان بهترین رقم از جهت افزایش کارکرد گلرنگ در شرایط نا آرومی خشکی پیشنهاد میشه
کلمات کلیدی: نا آرومی خشکی، محلولپاشی سایکوسل، گلرنگ، خصوصیات مورفولوژیک، خصوصیات فیزیولوژیک

مقدمه و کلیات

1- مقدمه:
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به کارکرد گیاهانزراعی به خاطر تأمین موادغذایی ازجمله برنامههای وسیع و دامنهداریه که پژوهشگران رو برآن داشته که در این مورد پژوهشهای جدیدی رو دنبال کنه این بدانمعنیه که تولید غذا باید همیشهً افزایش یابد طوری که از کمبودهای غذایی در خیلی از نقاط دنیا جلوگیری شه (زار عیان، 1380).
بخش عمدهی مساحت ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک ونیمهخشک حساب میشه. از خصوصیات این مناطق تبخیر زیاد و نزولات کم و پراکندهه. رشد و نمو گیاهان تحتتأثیر عوامل محیطی است، اگر میزان عواملی چون گرما، رطوبت و …. در محیط نامناسب باشه باعث ایجاد فشار یا نا آرومی در گیاه و اجزای اون میشه (سرمدنیا و کوچیکی، 1369).
از طرفی خشکی از مهمترین عوامل محدودکنندهی رشد گیاهان در سراسر دنیا و شایعترین نا آرومی محیطیه که تقریباً تولید 25 درصد اراضی دنیا رو محدود ساختهاست(حبیبی و همکاران، 1372). با توجه به وجود این بحران مناطق خشک، انتخاب گیاهان موافق به این شرایط از اهمیت ویژهای برخورداراست که لازمهی اون کاشت گیاهان مقاوم به خشکی و نیاز آبی کم است (حبیبی و همکاران، 1372).
گیاهان روغنی از نظر تامین انرژی مورد نیاز انسان و دام، از جایگاه ویژهای در بین جنسا زراعی برخوردارن و یکی از با ارزشترین جنسا بخش کشاورزی حساب میشوند. به خاطر این، کاشت دانههای روغنی از گذشتههای دور بخش مهمی از کشاورزی کشورهای شرقی رو ایجاد داده و برخی از اونا جزو انواع صادراتی عمدهی این کشورها حساب میشوند )وایس، 1370).
با توجه به تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت خیلی از دانههای روغنی با کیفیت خوب و ارزش اقتصادی بالا وجوددارد که یکی از این گیاهان گلرنگ است (ناصری و همکاران، 1389.، فیروزه و همکاران، 1385). متوسط کارکرد گلرنگ در ایران حدود 700 کیلوگرم در هکتار است، که نزدیک به متوسط جهانیه (فروزان، 1378).

از طر فی با توجه به اهمیت زیادی که اسیدهای چرب غیراشباع در کیفیت تغذیه ای روغن دارن، روغن گلرنگ با بیشتر از 80 درصد اسیدچرب غیراشباع خیلی مورد توجه قرار گرفته (Zhu et al., 2003; Isah et al., 2007; Sato et al., 2005). ضمنا، بومی بودن کلیه ارقام اون و داشتن روغن 36 درصد در دانه از ویژگیهای منحصر به فرد این روغنه (آلیاری و شکاری، 1379).
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و س
لامتی جوامع هم از نگاه درمان و هم پیشگیری از بیماریها بهره مند بوده و هستن (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388).
. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسلها بوده ان. (از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت زیادی در پیشرفت جوامع داشته ان و تحقیقات بزرگی واسه یافتن فرآوردها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده اما نکته مهم اینجاست که تنها کمتر از 10 درصد از کل 250000 گونه گیاهی دنیا واسه بیشتر از زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفتن.) (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388). تمایل عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و کلا فرآوردهای طبیعی به ویژه درزمان سالهای گذشته رو به افزایش بوده و مهمترین علل اون، اثبات تخریب کننده و جانبی داروهای شیمیایی از یه طرف و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی که کره زمین رو تهدید میکند از طرف دیگه بوده (ابراهیمپور و عیدیزاده، 1388). سرزمین پهناور ایران به خاطر دارا بودن اقلیمهای جورواجور و با اختلاف درجه گرما بیشتر از 50 درجه سانتیگراد و دارا بودن سرزمینهای ساحلی ،کوهستانی و کویری و با برخورداری از کمه کم 300 روز آفتابی در سال با مقایسه با بیشتر سرزمینهای دنیا مثل قاره اروپا با درجه گرما و شرایط اقلیمی برابر و مهآلود بودن بیشتر ماه های سال به عنوان یکی از بزرگترین گنجینههای گیاهانداروئی و معطر دنیاست (جوادیزاده و پویان، 1389).
تولید و زراعت گیاهانداروئی یکی از شاخههای مهم کشاورزی حساب میشه و از جهاتی در ایران اهمیت خاصی داشته، چون برخی از گیاهانداروئی خودرو بوده و قادر نیستن به تنهایی نیاز بازار رو تأمین کنن چون که دسترسی به این گیاهان مشکل بوده و از طرفی کشت و کار اونا دارای معضلاتیه (جوادیزاده و پویان، 1389). طبق برآوردها الان 750 هزار گیاه گلدار یا دانهدار در زمین پیدا میشه و تا کنون 300 هزار گیاه در دنیا شناسایی شدهاند (اسعدی، 1390). .
قاره آمریکا با دارا بودن 138 هزار گونه گیاهی مثل منابع غنی گیاهان در جهانه و این در حالیه که قاره آسیا دارای 123هزار گونه گیاهیه. در ایران هم گیاهان دارویی متنوعی هست که به باور خیلی از پزشکان و کارشناسان علوم گیاهی میشه از اونا در چرخهی درمان استفاده کرد (اسعدی، 1390).
سال 1381، با توجه به تعداد گونههای دارویی و معطری که در ایران کشت میشوند، حدود 56 گونه است. نسبت سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر به سطح کل زیرکشت در ایران، 87 درصد است (کوچیکی و همکاران، 1383).
در حدود 44/6 درصد از این مقدار سطح زیر کشت مربوط به دوگونه زعفران و زیره سبز است و بخش کلی دیگه اون هم که در حدود 43/5 درصد است به کشت گونههای دارویی چند منظوره، اختصاص یافته. بنابر این کمتر از 12 درصد از سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر در ایران، به تولید گونههایی که تنها به خاطر دارویی، تولید میشوند، در ارتباط است (کوچیکی و همکاران، 1383). .

شکل 1-1 میزان رشد بازار جهانی داروهای گیاهی(2007-1997) (کشفی بناب، 1388)

گلرنگ یکی از گیاهان داروییه که بیشتر قسمتهای اون مورد استفادهی بشره. بذر و خمیر حاصل از اون در صنایعغذایی، روغنی ،دارویی و گله های اون به خاطر وجود مقادیر از پروتئین و بقیه مواد معدنی ارزش غذایی داره و ضمنا در رنگرزی به خاطر وجود مواد رنگی کاربرد داره. عمدتآ گلرنگ به منظوراستفاده از گلهایش در بهبود بیماریهای مختلف کشت میشه (پاساری، 1389).

1-1 هدف از تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی اثر نا آرومی خشکی و کند کننده-ی رشد کلرومکواتکلراید و بر همکنش اونا بر برخی از صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک وبیوشیمیایی گیاه روغنی گلرنگ جهت استفاده بهینه از امکانات کشاورزی شهرستان دامغان و یافتن ارقام مقاوم به نا آرومی خشکی و ضمنا افزایش درصد روغن در ارقام مختلف گیاه دانه روغنی گلرنگ با استفاده از تیمار محلولپاشی و نا آرومی قطع آب و آخر سر شناسایی بهترین شرایط رشد جهت کشت ارقام مختلف این گیاه داروئی و روغنی در اندازه صنعتی و اعمال نا آرومی خشکی واسه گرفتن مناسبترین سطح نا آرومی که بشه بیشترین میزان محصول رو تولید کرد، است.
1-2 ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه گلرنگ یکی از گیاهان روغنی – داروئی مهم در دنیا بوده و از این گیاه در صنایع رنگریزی استفاده زیادی به عمل میآید، بنابر این بهبود کمیت و کیفیت این گیاه جهت افزایش کارایی اون در موارد بالا از اهمیت ویژهای برخورداره، به خاطر اینکه بهبود کمیت و کیفیت این گیاه تا حد زیادی تحت اثر آبیاری و محلولپاشی مناسب است و نتایج تحقیقات کمی در ایران در دسترس است، ضرورت اجرای آزمایشاتی جهت بررسی و یافتن بهترین رژیم آبیاری و ضمنا مقادیر محلولپاشی واسه این گیاه مورد نیازه.
بدین منظور واسه بررسی کارکرد، اجزاء کارکرد و درصد روغن گیاه گلرنگ تحت شرایط نا آرومی خشکی و محلولپاشی با سایکوسل در ارقام مختلف این گیاه در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آزمایشی به شکل طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی(RCBD) به شکل اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار انجام گردید.

2-کلیات:
1-2 گیاهشناسی
نام فارسی: گلرنگ
(Safflower or fals saffron) نام لاتین:
(Carthamus Tinctorims)نام علمی:
(Asteraceae)تیره:
این گیاه در هند و پاکستان کوسوم و در چین به هونکهوا به معنی گل قرمز و اسامی دیگه(خاریا، کارار و سیکا و ….) معروفه (آلی