مقاله درباره سازمان یادگیرنده

تأیید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

توجه : این فرم بدون امضای مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است.

باسمه تعالی

((فرم تعهددانشجودر قبال نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد))

اینجانب مجتبی رفیع زاده دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشتۀ مدیریت بازرگانی گرایش تحول که در تاریخ 31/6/1392 از پایاننامۀ خود تحت عنوان ” ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان” با کسب نمرۀ و درجۀ دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:

1) این پایان نامۀ حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و……) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) این پایاننامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالیارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…… از این پایاننامه داشته باشم، از حوزۀ معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

تقدیر و تشکر

سپاس و ستایش خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز ، روشن است وتابان و انوار حکمتش در دل شب تار ، در افشان . آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود وعمر وفرصتی عطا نمود تا بدان وسیله بنده ضعیف خویش را در طریقت علم و معرفت بیازماید.

با تشکر بسیار از استاد ارزشمند سرکار خانم دکتر بدری عباسی، که یاری ها و راهنماییهای ایشان مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نمود.

و همچنین با تقدیر و تشکر ازاستاد فرهیخته جناب دکتر مهردادگودرزوندچگینی که از مشاوره های ارزنده ایشان در طول نگارش پایان نامه کمال استفاده حاصل گردید.

با سپاس از داور محترم جناب آقای دکتر رضایی کلیدبری به خاطر زحمات و راهنمایی های ارزنده شان در طول تحصیل و همچنین حسن توجه ایشان حین داوری پایان نامه.

همچنین ازاساتید محترم گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به خاطر راهنمایی ها وکمک های فراوانشان در طول دوران تحصیل سپاسگزارم.

تقدیم به :

همسر و فرزند عزیزم
که با صبوری وحمایت بی دریغشان تحقق این مهم را برایم آسان نمودند.

و

مادر و پدرم
سنگ بنای علم آموزی را مدیونشان هستم .

و

همچنین برادارن وخواهرانم
که مشوق وحامی بنده بودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 . مقدمه 3
1-2. بیان مساله 4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4. اهداف پژوهش 8
1-5. چارچوب نظری 8
1-6. فرضیات تحقیق 10
1-7. تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق 10
1-8. قلمرو تحقیق 14
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده 16
2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده 16
2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده 17
2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده 18
2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده 21
2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی 21
2-2-4-2. رویکرد یادگیری 22
2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌ 22
2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌ 22
2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 23
2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده 25
2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده 26
2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده 27
2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده 30
2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده 30
2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه 31
2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه 32
2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین 33
2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین 33
2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه 34
2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون 35
2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک 35
2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز 36
2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد 37
2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران 37
2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت 37
2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد 38
2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک 39
2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده 44
2-3. بخش دوم: آمادگی برای تغییر 46
2-3-1. مقدمه 46
2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی 47
2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی 48
2-3-4. انواع تغییر 48
2-3-5. سطوح تغییر 50
2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی 51
2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین 52
2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی 54
2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن 55
2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت 56
2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی 57
2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس 58
2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد 59
2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61
2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62
2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین 63
2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی 64
2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی 66
2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری 66
2-3-7. دلایل تغییر 67
2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی 67
2-3-9. مقاومت در برابر تغییر 70
2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر 72
2-3-11. مدیریت تغییر 73
2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر 74
2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر 75
2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 77
2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر 79
2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر 79
2-3-15-2. آمادگی برای تغییر 83
2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر 84
2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی 90
2-4. بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 92
2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 92
2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور 98
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه 105
3-2. روش تحقیق 105
3-3. جامعه آماری 106
3-4. نمونه آماری 106
3-5. روش جمع آوری داده ها 107
3-6. ابزار سنجش تحقیق 107
3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده 107
3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر 108
3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 109
3-7-1. روایی 109
3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی 110
3-7-1-2. روایی سازه 110
3-5-2. پایایی 118
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 120
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 122
4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 123
4-3. توصیف متغیرهای تحقیق 130
4-4. بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کولوموگروف – اسمیرنف) 142
4-5. آزمون فرضیات 143
4-6. مدل مفهومی تحقیق 151
4-6-1. مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151
4-6-2. مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152
4-6-3. بررسی شاخص های مدل اصلی تحقیق 152
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه 155
5-2. نتایج آمار توصیفی 155
5-3. نتایج آمار استنباطی 156
5-4. پیشنهادهای تحقیق 160
5-4-1. پیشنهادها بر اساسیافته های تحقیق(پیشنهادات اجرایی) 160
5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی 163
5-5. محدودیت های تحقیق 163
پیوست ها 164
منابع و مآخذ 189
فهرست منابع فارسی 190
فهرست منابع غیرفارسی 196
چکیدۀ انگلیسی 203

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی 16
2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی 17
2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده 20
2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 25
2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی 49
2-6. جدول: انواع تغییرات 49
2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی 51
2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس 58
3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 109
3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات 113
3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده 114
3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده 114
3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات 117
3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر 118
3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر 118
3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 119

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 123
4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان 124
4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 125
4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان 128
4-7. جدول: توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. جدول: توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130
4-9. جدول: توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان 131
4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی 132
4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148
4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 149
4-13. جدول: توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط 150
4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری 151
4-15.جدول: توصیف متغیر نگرش رفتاری 152
4-16. جدول: توصیف متغیر نگرش شناختی 153
4-17. جدول: توصیف متغیر نگرش احساسی 154
4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده 155
4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر 156
4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف 157
4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر 158
4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر 159
4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر 160
4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر 161
4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر 162
4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر 163
4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر 164
4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر 165
4-29. جدول: شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی 167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 123
4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124
4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 125
4-4. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان 128
4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. نمودار: هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر 130
4-9. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتقا پرسشگری 131
4-10. نمودار: هیستوگرام متغیر ترغیب یادگیری تیمی 132
4-11. نمودار: هیستوگرام متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر 133
4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی 134
4-13. نمودار: هیستوگرام متغیر ارتباط سازمان با محیط 135
4-14. نمودار: هیستوگرام متغیر رهبری استراتژیک 136
4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش رفتاری 137
4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش شناختی 138
4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر نگرش احساسی 139
4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده 140
4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر 141

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1. شکل: مدل مفهومی تحقیق 9
2-1. شکل: شبکه سازمان یادگیرنده 36
2-2. شکل: سطوح سازمان‌های یادگیرنده 45
2-3. شکل: سطوح تغییر 50
2-4. شکل: الگوی تغییرکرت لوین 52
2-5. شکل: مراحل الگوی برنامه‌ریزی 54
2-6. شکل: مدل تجزیه و تحلیل جریانی 59
2-7. شکل: مدل شش خانه‌ای ویس بورد 60
2-8. شکل: مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی 61
2-9. شکل: مدل چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی 62
2-10. شکل: مدل بورک و لیتوین 63
2-11. شکل: مدل ادکارپروسی 65
2-12. شکل: ایجاد آمادگی در سیستم و افراد 87
3-1. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 111
3-2. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 112
3-3. شکل: ضرایب مسیر در حالت استاندارد 115
3-4. شکل: مقدار T برای ضرایب مسیر 116
4-1. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت مفهومی 151
4-2. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 151
4-3. شکل: مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی‌داری 152

چکیده

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین