منبع مقاله با موضوع آزمون ویلکاکسون

2-3-5- تعریف برند 22

2-3-6- فرآیند ایجاد برند 23
2-3-7- وجوه برند 24
2-3-7-1- برند دستاورد مجموعهای از رفتارهاست 24
2-3-7-2- برند تنها در ذهن ماست 24
2-3-8- ساختار برند 25
2-3-8-1- ساختار مشهود 25
2-3-8-1- ساختار نامشهود 25
2-3-9- مفهوم هویت برند 26
2-3-10- دیدگاههای مختلف دربارهی هویت برند 27
2-3-11- ابعاد هویت 27
2-3-12- منشور هویت 28
2-3-12-1- پیکر 28
2-3-12-2- شخصیت 29
2-3-12-3- فرهنگ 31
2-3-12-4-رابطه 31
2-3-12-5- بازتابش 32
2-3-12-6- خودانگاره 32
2-3-13- منابع هویت برند 33
2-3-13-1- کلیات 33
2-3-13-2- معیارهای انتخاب عناصر برند 33
2-3-13-3- نام برند 34
2-3-13-4- URL 35
2-3-13-5- لوگو و نماد 36
2-3-13-6- کاراکترها 38
2-3-13-7- شعار 39
2-3-13-8- طنین 39
2-3-13-9- بستهبندی 40
2-4- تصویر برند 41
2-5- تعریف کیفیت ادراک شده 44
2-5-1- مفهوم ارزش ازدیدگاه های متفاوت 44
2-5-1-1- مفهوم ارزش درک شده مشتری 45
2-5-1-2- مؤلفههای ارزش از دید مشتری 48
2-5-1-3- چارچوب وسیله-نتیجه 48
2-5-1-4- چارچوبمؤلفه های ارزش 50
2-4-1-5- چارچوب نسبت هزینه- منفعت 51
2-4-1-6- ابعاد کلیدی ارزش 53

2-6- برند مقلّد 55
2-5-1- انواع تقلید از برند 57
2-6- ملاحظات حقوقی در بحث برندسازی 58
2-6-1- مبحث علائم تجاری در حوزهی نامها 59
2-6-2- مباحث علائم تجاری در حوزه بستهبندی 60
2-7- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی 61
2-7-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور 61
2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور 77
2-8- جمعبندی پیشینه تجربی 89
2-8-1- جمعبندی پیشینههای تجربی داخلی 89
2-8-2- جمعبندی پیشینه های تجربی خارجی 97
9-2- خلاصه فصل 103
فصل سوم 105
3-1- مقدمه 109
3-2- الگوی مفهومی تحقیق وفرضیه ها 109
3-3- روش تحقیق 111
3-4- جامعه آماری 111
3-5- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 112
3-6- روش گردآوری داده‌‌ها 113
3-6-1- مطالعات کتابخانهای و اینترنتی 113
3-6-2- پرسشنامه 113
3-6-2-1- شرح پرسشنامه 113
3-7- انتخاب برند 114
3-8- روایی ابزار پژوهش 117
3-9- پایایی ابزار پژوهش (قابلیت اعتماد) 117
3-10- ابزارها وروش های تجزیه و تحلیل دادهها 118
3-11- خلاصه فصل 118
فصل چهارم 119
4-1- مقدمه 120
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان و جامعهآماری 120
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 120
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 121
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 122
4-3- تحلیل استنباطی دادهها 123
4-3-1 – مدلهای اندازهگیری 124
4-3-1-1- مدل اندازهگیری نام برند 124
4-3-1-2- مدل اندازهگیری لوگو و نماد 126
4-3-1-3- مدل اندازهگیری کاراکتر 128
4-3-1-4- مدل اندازهگیری شعار و طنین 130
4-3-1-5- مدل اندازهگیری بستهبندی 132
4-3-1-6- مدل اندازهگیری تصویر برند 134
4-3-1-7- مدل اندازهگیری ارزش درک شده 135
4-3-1-8- مدل اندازهگیری قصد خرید 136
4-3-2- آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش 137
4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق 138
4-3-3-1- آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری 138
4-3-3-1-5- نتیجه آزمون مدل نهایی 143
4-3-3-2- آزمون ویلکاکسون 144
4-4- خلاصه فصل 147
فصل پنجم 148
5-1- مقدمه 149
5-2- مرور مختصر بر روند پژوهش 150
5-3- یافتهها 150
5-3-1- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون مدل معادلات ساختاری 150
5-3-2- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون ویلکاکسون 152
5-4- بحث و نتیجهگیری 152
5-5- پیشنهادات کاربردی 157
5-6- محدودیتهای پژوهش 159
5-7- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 159
فهرست منابع و مأخذ 161
منابع فارسی 162
منابع خارجی 168
ضمائم و پیوستها 175
پیوست1) پرسشنامه پژوهش 176
پیوست2) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون آلفای کرونباخ 182

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیوست3) همبستگی بین متغیرهای پژوهش 182
پیوست4) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون ویلکاکسون 183
پیوست5) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند اصلی پژوهش 185
پیوست6) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند مقلّد پژوهش 190
پیوست7) خروجی آزمون کلموگروف اسمیرنف 191
پیوست8) جدول کرجسی و مورگان و نیز کوهن 193
پیوست9) متن مصاحبه با خبرگان 193

فهرست اشکال
شکل2-1 : فرآیند تصمیم خرید 15
شکل 2-2 : مراحل بین ارزیابیگزینه ها و تصمیم خرید 16
شکل 2-3: منشور هویت برند 28
شکل 2-4: ابعاد شخصیت برند 30
شکل 2- 5 :گروههای ارزش 45
شکل 2-6: سلسله مراتب ارزش مشتری 49
شکل 2-7 :مؤلفههای تعیینکننده ارزش یک کالا یا خدمت از دیدگاه مشتری 51
شکل4-1- مدل اندازهگیری نام برند اصلی استاندارد شده 124
شکل4-2- مدل اندازهگیری نام برند مقلّد استاندارد شده 125
شکل4-3- مدل اندازهگیری لوگو ونماد برند اصلی استاندارد شده 126
شکل4-4- مدل اندازهگیری لوگو ونماد برند مقلّد استاندارد شده 127
شکل4-5- مدل اندازهگیری کاراکتر برند اصلی استاندارد شده 128
شکل4-6- مدل اندازهگیری کاراکتر برند مقلّد استاندارد شده 129
شکل4-7- مدل اندازهگیری شعار و طنین برند اصلی استاندارد شده 130
شکل4-8- مدل اندازهگیری شعار و طنین برند مقلّد استاندارد شده 131
شکل4-9- مدل اندازهگیری بستهبندی برند اصلی استاندارد شده 132
شکل4-10- مدل اندازهگیری بسته بندی برند مقلّد استاندارد شده 133
شکل4-11- مدل اندازهگیری تصویر برند اصلی استاندارد شده 134
شکل4-12- مدل اندازهگیری تصویر برند مقلّد استاندارد شده 134
شکل4-13- مدل اندازهگیری ارزش درک شده برند اصلی استاندارد شده 135
شکل4-14- مدل اندازهگیری ارزش درک شده برند مقلّد استاندارد شده 135
شکل4-15- مدل اندازهگیری قصد خرید برند اصلی استاندارد شده 136
شکل4-16- مدل اندازهگیری قصد خرید برند مقلّد استاندارد شده 136
شکل 4-17: آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند اصلی 139
شکل 4-18: آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند اصلی 140
شکل 4-19: آزمون تحلیل مسیراستاندارد شده برند مقلّد 141
شکل 4-20: آزمون تحلیل مسیرغیر استاندارد شده برند مقلّد 142

فهرست جداول
جدول 2-1: مفهومسازی هویت برند 27
جدول 2-2: اجزاء تشکیلدهنده مفهومسازی ارزش ادراک شده 52
جدول2-3: جمعبندی پیشینههای تجربی داخلی 89
جدول2-4: جمعبندی پیشینههای تجربی خارجی 97
جدول شماره 3-2: دستهبندی سوالات 114
جدول 3-3 :پایایی کل پرسشنامه 117
جدول شماره4-1: فراوانی و درصد جنسیت پاسخدهندگان 120
جدول شماره4-2: فراوانی و درصد سن پاسخدهندگان 121
جدول شماره4-3: فراوانی و درصد وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 122
جدول شماره4-6: شاخصهای برازش نام برند 125
جدول شماره4-7: شاخصهای برازش لوگو و نماد 127
جدول شماره4-8: شاخصهای برازش کاراکتر 129
جدول شماره4-9: شاخصهای برازش شعار و طنین 131
جدول شماره4-10: شاخصهای برازش بستهبندی 133
جدول شماره4-11: شاخصهای برازش تصویر برند 134
جدول شماره4-12: شاخصهای برازش ارزش درک شده 135
جدول شماره4-13: شاخصهای برازش قصد خرید 136
جدول شماره 4-14: همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند اصلی 137
جدول شماره 4-15: همبستگی بین متغیرهای پژوهش؛ برند مقلّد 137
جدول شماره 4-16: شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش 143
جدول شماره 4-17: نتایج آزمونفرضیه ها 143
جدول4-18.نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف 145
جدول4-19.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ تصویر برند 145
جدول4-20.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ ارزش درک شده 146
جدول4-21.نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون؛ هویت برند 146
فهرست نمودارها
نمودار شماره 3-1: مدل مفهومی پژوهش 110
نمودار شماره4-1: فراوانی جنسیت پاسخدهندگان 121
نمودار شماره4-2: فراوانی سن پاسخدهندگان 122
نمودار شماره4-3: فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان 123

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
برندسازی، موضوعِ مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی در سالهای اخیر بوده و هست، تا جاییکه بنیاد علوم بازاریابی در سال 2002 اعلام نمود که برند و برندسازی و مدیریت آنرا مبحثِ مهم بین سالهای 2002 تا 2004 میشناسد (بامرت و همکاران، 2005). این بدان دلیل است که برندهای موفق؛ امکان کسب مزایای رقابتی را به بازاریابان میدهند، فرصتهایی را برای موفقیت در تعمیم برند فراهم میآورند، در برابر فشارهای درحال گسترش رقبا حالت ارتجاعی ایجاد میکنند و قادر به ایجاد موانعی برای ورود رقبا میباشند (فارکوهار ، 1989). برند همچنین میتواند موجب ایجاد ارزش افزوده برای تولید کننده (مانند: نشانه کیفیت، حمایت قانونی، منبع بازگشت مالی)، برای صنعت (مانند: توزیع گستردهتر، طبقات بیشتر درفروشگاه ها)، و یا برای مشتریان (مانند: تشخیص هویت، کاهشدهنده ریسک، نشانه کیفیت) گردد (کلر، 2003). بنابراین برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شرکت است و بهطور روزافزونی بهعنوان تنها داراییِ مهم و منبع تمایز موردتوجه قرار میگیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائهدهندهی سود بیشتر همراه با ریسک کمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایهی استفاده از شباهتها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) بهمنظور تسهیل پذیرش برند بهوسیلهی مصرفکننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
این فصل شامل کلیات تحقیق است. بهطور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسأله، پرداخته میشود. سپس قلمرو، اهداف، سوال، و فرضیات تحقیق بیان میشود. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته میشود.

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
یکی از قابلیتها یا شایستگیهای لازم برای موفقیت درعرصه های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروفترین مفاهیم بازاریابی که در طول دههی گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است، که به نوبهی خود میتواند به درآمد بیشتر، هزینههای پایینتر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتّخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعهی تجاری داشته باشد (کلر ، 1389). برخی از سازمانها با الگو گرفتن از برندهای اصلی و مطرح در بازار مصرفکننده و با آگاهی از تاکتیکهای تقلید، سعی در ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید دارند. برندهای مقلّد، برای سواری گرفتن مجانی از کیفیت جدید، از لباس تجاری برندهای اصلی تقلید میکنند.
یک پیش شرط مهم برای مؤثر بودن استراتژیهای تقلید برند، شباهت به برند اصلی است. بنابراین بهنظر میرسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند. در این پژوهش به بررسی موفقیت برندهای مقلّد در تقلید از عناصر برند اصلی و تأثیرگذاری این موفقیت بر قصد خرید مشتریان پرداخته شده است.

1-3-بیان مسئله
در یک دنیای ایدهآل، صاحبان برند همیشه میخواهند کنترل کاملی بر حق استفاده از نام برندشان و سایر مشخصات برند داشته باشند. علیرغم اینکه برخی موسسات دولتی، پوشش قانونی برند را بسط و گسترش دادهاند، اما این فرصت فراهم است که از ویژگیها و مشخصات برندهای دیگر، بدون اجازه استفاده شود (پتی ، 2008). منظور از مشخصات برند؛ نام برند و دامنه اینترنتی ، لوگو و نمادها ، کاراکترها ، شعارها و طنین و بستهبندی میباشد که در مجموع هویت برند را شکل میدهند (کلر ، 1389). بنابراین برندهای مقلّد از لباس تجاری یک برند اصلی، مانند نام یا بسته بندی متمایز آن تقلید میکنند تا از شهرت و تلاشهای بازاریابی انجام گرفتهی آن منتفع شوند (ون هورن و پیترز ، 2013)؛ بهعبارتی دیگر برندهای مقلّد، تولیدکننده محصولاتی هستند که مصرفکنندگان را به الگوهای مصرف متفاوت راهنمایی نمیکنند، بلکه فقط بازتولیدی از محصولات موجود با اندکی تغییر و تبدیل هستند. تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایهی استفاده از شباهتها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) بهمنظور تسهیل پذیرش برند بهوسیلهی مصرفکننده است (آلین و ازدین ، 1999). موفقیت استراتژی تقلید، معمولاً به سردرگمی در برندها نسبت داده میشود. در مورد سردرگمی در برند ، مردم برند مقلّد را مثبت ارزیابی میکنند، زیرا آنها آن را با برند اصلی اشتباه میگیرند (کپفرر ، 1995، لوکن و همکاران ، 1986). برندهای مقلّد اغلب از ویژگیهای ادراکی خاص و متمایز برند اصلی (ویژگیهای بصری، متن، صدا) تقلید میکنند، در نتیجه یک نوع شباهت تحتاللفظی به برند اصلی را نشان میدهند (جنتنر ، 1983). در موقعیتهای ساده، ممکن است شباهتهای تحتاللفظی بین دو کالا با تعیین میزان اینکه کدامیک از آنها دارای ویژگیهای مشترک و منحصر به فرد است، سنجیده شوند (تیورسکی ، 1977).
عناصر برند هر یک بصورت مجزا یا یکپارچه در قالب هویت برند، میتوانند بر تصویر ذهنی از برند (کلر، 1389) و ارزش درک شده توسط مشتری (شیرازی و همکاران ،2013) تأثیر بگذارند. منظور از تصویر ذهنی از برند، ادراکات و احساسات مصرفکننده در مورد برند که توسط تداعیات ذهنی ذخیره شده در حافظه، انعکاس مییابد، میباشد (کلر،1389)؛ و براساس نظر سوئینی و همکاران (1999) و اولاگا و چاکور (2001)، ارزش درک شده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرفکننده از یک محصول و درک این موضوع که در مقابل آورده خود به چه حاصلی رسیده است، میباشد. تحقیقات گذشته همچون پژوهش چانگ و همکاران (2006) و زینالزاده (2012) نشان میدهد که، ارزش درک شده و تصویر ذهنی از برند بر قصد خرید مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین بهنظر میرسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند، تا از این طریق