دسته: فایل های دانشگاهی

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان- قسمت ۵- قسمت 2

ویژگی هشتم: تخصص در اولویت بندی فناوری هایی که برای سازمان مزیت ایجاد می کنند.   این قابلیت از توانمندی های تخصصی برای گزینش یک CIO به شمار می رود.جنبه های بسیار تخصصی فناوری که یک CIO باید به طور نسبی بر آنها تسلط داشته باشد عبارت است از: ERP …