دسته: پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، روابط اقتصادی

تأیید می کنه از اونجا که این نظریه کارا زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که اینجا به برخی از مهمترین اونا اشاره می شه:1-نظریه حاکمیت اراده نه که دو طرف قرارداد رو مجبور و همراه به مفاد عقد می کنه بلکه مقنن و قوه قضاییه رو هم مکلف می کند …

منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، حقوق انگلیس

ی قرارداد………………………………………………………………………………………154ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick ……………………………………………………………..157نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167ج) رسالها، فرهنگها و بقیه منابع……………………………………………………………………………………………168دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176ج) روش قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177 چکیده اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی اونکه هیچی دیگری …

منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

مفید……………………………………………………………………………………………………………………..871-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………872-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88ب- نقد و بررسی………………………………………………………………………………………………………………………891- اختلاف با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..892-اختلاف با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..923- اختلاف با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92فصل دوم: روش ها و محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95مبحث اول- روش های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96الف- اجرای عین تعهدات …

منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص سوم

irous Heidari Dr. Mostafah Mandegar 3. سپاسگزاری: اینک که کار تهیه و نوشتن رساله به پایان رسیده، بر خود لازم می دانم که از همه استادان، سروران و عزیزانی که اینجانب رو در امر تحقیق و نوشتن رساله کمک نموده ان، به ویژه جناب آقای دکتر سید حکمت اله عسکری …

منابع مقاله درمورد قانون مدنی، احترام نکاح، باورهای دینی، فقهای امامیه

بیان معنی شرعی «ام» نیستن تا گفته شه هرکی شما رو زاییدهه، مادر شماست؛ دوم اینکهً، بیان ویژگی حمل و زایمان در آیات مورد خاطر این گروه از باب غلبهه چون، در اون زمان تنها راه تشخیص تکوّن بچه، زایمان و زاییدن بوده و عرف در تولّد کودک نقش مادر …