دسته: دانلود مقاله و پایان نامه ارشد

فایل – بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

در صورتی که Z > Z0.025 باشد فرض صفر رد می شود و میانگین ها یکسان نیستند و اگر Z < Z0.025 فرض صفر تائید شده و میانگین ها یکسانند و تفاوتی نکرده است .۳ -۹ خلاصه فصلدر این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردیده بدین صورت که برای آزمون …

علمی : بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

اندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان می دهد. اغلب برای شروع، شکل این تابع را خطی فرض می کنند:رابطه ۳-۲) y_i=β_۰+β_۱ x_1i+β_۲ x_2i+⋯+β_k x_ki+ε_iدر اینجا اندیس i نشان دهنده تعداد مشاهداتی است که از هر متغیر در دست داریم. تعداد مشاهدات می تواند بر حسب زمان باشد، در …

بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

۲-۴-۵ درجه اتکاء شرکت به منابع مالی خارج از شرکت (نسبت اهرمی)استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره …

بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

نماد معاملاتی شرکت فعال و توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.در محدوده زمانی تعیین شده حداقل یک بار صورتهای مالی سالانه تجدید ارائه شده، منتشر نموده باشند.اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.۱-۱۰ تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها۱-۱۰-۱ ارائه مجدد صورتهای مالیعبارت است از اصلاح اشتباهات دوره قبل و حذف اثر …