منابع مقاله درمورد صنعت خودرو، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

اعضای هیئت مدیره برخور داشتند، بیشتر احتمال دارند خبر بد در سود را درصورت به موقع بودن، تشخیص دهند.
بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره پرداخت.
بیکس و پتر پوپ و یانگ
زمانی که به موقه بودن دارای اخبار بد بود رابطه ای معکوس با کیفیت افشا دارد.
رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات و به موقع بودن سود
شاوی
فصل سوم
روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)
3-1 مقدمه
یکی از مهمترین بخشها در انجام هر تحقیق متدلوژی آن میباشد، متدلوژی تحقیق در واقع چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها و نتایج است .
این فصل به تحلیل متدولوژی تحقیق با بیانی از گرلینکر در رابطه با پژوهش علمی می پردازد:
“پژوهش علمی یک مطالعه منظم و کنترل شده تجربی و انتقادی یک یا چند فرضیه فرضی درباره احتمالی میان پدیده های طبیعی است.”هدف اصلی یک پژوهش علمی، شناسایی پدیده های طبیعی، مشخص نمودن روابط این پدیده ها و به دنبال آن دستیابی به قواعد و قوانینی است که به وسیله آنها بتوان تغییرات این پدیده ها را پیش بینی نمود. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال پذیر که از طریق ساختار علمی، داده ها را خلاصه نموده و بوسیله شیوه های تحلیلی، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش می دهد.(دلاویز15،1376).هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.
پایه هر دانشی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی بوده است که هر علم بکار می برد. بنابراین دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی،93،1384).
لذا در این فصل با هدف آشنایی خواننده از نحوه عمل، سعی به معرفی وبحث در مورد مباحثی چون :
* اهداف پژوهش
* تدوین فرضیه ها
* نوع وروش تحقیق
* جامعه و نمونه آماری
* مدل تحقیق
* متغییرهای تحقیق ونحوه محاسبه آنها
* روش جمع آوری ( گرد آوری) اطلاعات
* دوره زمانی تحقیق
* دوره مکانی تحقیق
* آزمون های آماری برای مدل رگرسیون
مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می گردد.
3-2 اهداف پژوهش
هدف کلی این تحقیق به این موضوع اشاره دارد که، به بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری می پردازد.
3-3 تدوین فرضیات
فرضیه تحقیق حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغییر است فرضیه به صورت جمله اخباری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یک فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود، بلکه براساس داده های به دست آمده فقط تایید یا رد می شود (سرمدی زهره وبازرگان وحجازی ص 35). فرضیه در حقیقت راه حل موقتی و پیشنهادی پژوهشگر برای حل مساله است, به عبارت دیگر فرضیه قضیه ایی است شرطی یا فرضی که تایید یا رد آن بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته آزمایش شود. (نادری و سیف نراقی , 1368 ,ص 85)
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید یا نگهداری سهام به اطلاعات نیاز دارند که بیان کننده بازده سهم در آینده می باشد در واقع پیش بینی این قیمت همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است زیرا از متغیر های موثر بر قضاوتها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارایی بازار های سرمایه به حساب می آید.
با توجه به مساله تحقیق فرضیه های این پژوهش به 1 فرضیه اصلی و2 فرضیه فرعی در صنعت خودروسازی و صنعت فلزات اساسی به صورت زیر تقسیم می شود.
فرضیه اصلی :
بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1 : بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 : بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در صنعت فلزات اساسی رابطه معناداری وجود دارد.
3-4 نوع و روش تحقیق:
تحقیق عبارت است از یک فرایند مستمر، منظم و با ضابطه در جهت حل یک مشکل (شناخت یک موقعیت نامعیین) است یا تجزیه و تحلیل، ثبت نظام مشاهدات کنترل شده است که منجر به اصول قوانین و تئوری ها می شود. پژوهشگر پس از تهیه وتنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است تا او هر چه سریع تر به پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر دست یابد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. (سرمدی زهره وبازرگان وحجازی ص81 و82 ). با توجه به اینکه تحقیق حاضر به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی که به بررسی رابطه متغییرها می پردازد لذا، روش تحقیق به کار رفته در این طرح، روش توصیفی از نوع همبستگی (توصیفی- همبستگی ) محسوب می‌شود. پس به طور خلاصه این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است.
3-5 جامعه و نمونه آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها، و متغییرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغییرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیر گذار در جامعه باشد. مشخص کردن جامعه و نمونه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه به خاطر برآورده شدن الزام اعتبار بیرونی تحقیق است.
بنابراین جامعه را این گونه می توان تعریف کرد:
جامعه عبارتست از گروهی از مشاهدات می باشد که حداقل دارای یک صفت مشخصه مشترک باشند. که می توان با ذکر دقیق صفات مشترک جامعه را محدود کنیم.(سرمد، حجازی، بازرگان، 1388).
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 لغایت تا پایان سال 1390 می باشد.
نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف ویژگیهای جامعه می باشد. منظور از معرف بودن این است که بتوان در نمونه ویژگیهای جامعه را مشاهده کرد. (سرمد،حجازی، بازرگان،1388)
برای تعیین نمونه تحقیق شرکت های با مشخصات زیر در نظر گرفته می شود :
1 – سال مالی انها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
2 – گزارشات مالی انها در دسترس باشد
3- شرکت ها بین سال 1385 تا 1390 تغییر سال مالی نداشته باشد .
4- شرکت ها نباید در گروه واسطه گری مالی باشد.. (بانک ها، سرمایه گذارها و….)
5- از بین شرکتهای دو صنعت خودرو سازی و صنعت فلزات اساسی انتخاب شده است.
جدول3-1 لیست شرکتها
نام شرکت
نماد
1
2
3
4
5
6
گروه بهمن
خبهمن
0.399
0.459
0.150
0.118
0.103
99.000
اعتبار ایران
عتبار
0.134
0.305
-0.054
99.000
0.291
-0.060
کاربراتور ایران
خکار
0.427
0.512
0.647
-0.054
0.134
0.305
چرخشگر
خچرخش
0.124
0.205
-0.321
0.153
0.234
0.277
ریخته گری ایران
خریخت
0.424
0.189
0.087
0.109
0.395
0.105
الکتریک خودرو شرق
خشرق
0.339
0.576
-0.092
0.338
0.110
0.429
فنرسازی زر
خزر
0.153
0.087
0.059
0.002
0.120
0.108
قطعات اتومبیل ایران
ختوقا
0.009
0.199
0.270
-0.113
0.225
0.412
ایران خودرو دیزل
خاور
-0.031
0.403
0.231
0.059
0.153
0.087
ایران خودرو
خودرو
0.140
0.233
0.043
0.231
-0.031
0.403
محورسازان ایران خودرو
خوساز
0.103
0.510
0.372
-0.059
-0.285
-0.008
سرمایه گذاری ایران خودرو
خگستر
0.110
0.429
0.338
-0.106
0.126
0.192
آهنگری تراکتور سازی ایران
خاهن
0.417
0.264
0.343
0.145
0.270
-0.270
فنرسازی خاور
خفنر
0.134
0.028
0.106
0.343
0.417
0.264
کمک فنر ایندامین
خکمک
0.453
0.325
0.432
0.404
0.351
0.283
لنت ترمز ایران
خلنت
0.083
-0.106
0.346
-0.043
0.391
0.190
مهرکام پارس
خمهر
0.415
0.254
0.754
0.431
0.019
-0.152
رینگ سازی مشهد
خرینگ
0.085
0.379
0.435
0.290
-0.155
0.329
موتورسازان تراکتور سازی ایران
خموتور
0.239
0.247
0.456
0.323
0.198
0.221
نیرو محرکه
خمحرکه
0.415
0.394
0.212
0.217
0.210
0.333
مهندسی نصیر ماشین
خنصیر
0.109
99.000
-0.085
0.075
0.410
0.342
پارس خودرو
خپارس
0.103
99.000
0.118
0.170
-0.073
0.160
رادیاتور ایران
ختور
0.643
0.259
0.033
-0.085
0.109
99.000
سرمایه گذاری رنا
ورنا
0.410
0.342
0.075
0.432
0.453
0.325
سازه پویش
خپویش
0.105
0.294
0.323
0.119
0.240
-0.160
سایپا
خساپا
0.343
-0.091
0.077
0.212
0.415
0.394
سایپا آذین
خاذین
0.120
0.108
0.002
-0.092
0.339
0.576
سایپا دیزل
خکاوه
0.356
0.471
0.110
0.372
0.103
0.510
ریخته گری تراکتور سازی ایران
ختراک
0.513
0.190
0.164
0.323
0.105
0.294
محور خودرو
خمحور
-0.155
0.329
0.290
-0.048
0.048
0.116
زامیاد
خزامیا
0.427
-0.022
-0.011
-0.321
0.124
0.205
مهندسی صنعتی روان فن آور
خفناور
0.522
0.214
0.270
0.043
0.140
0.233
باما
کاما
0.210
0.333
0.217
0.311
0.072
-0.019
بافق
کبافق
0.586
-0.101
0.493
0.164
0.513
0.190
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کچاد
0.234
0.277
0.153
0.353
-0.055
0.200
معدنی دماوند
کدما
-0.073
0.160
0.170
0.087
0.424
0.189
سنگ آهن گل گهر
کگل
-0.285
-0.008
-0.059
0.033
0.643
0.259
توسعه معادن روی ایران
کروی
0.126
0.192
-0.106
0.077
0.343
-0.091
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلز
ومعادن
0.358
-0.219
0.269
0.164
0.197
0.374
معادن منگنز ایران
کمنگنز
0.270
-0.270
0.145
-0.139
0.053
-0.128
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور
0.291
-0.060
99.000
0.213
0.288
0.584
ذغال سنگ نگین طبس
کطبس
0.072
-0.019
0.311
-0.011
0.427
-0.022
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق
0.232
-0.059
0.003
0.110
0.356
0.471
باما
کاما
-0.162
-0.181
0.622
0.493
0.586
-0.101
بافق
کبافق
0.032
0.264
0.227
0.651
0.322
0.237
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کچاد
0.019
-0.152
0.431
0.346
0.083
-0.106
معدنی دماوند
کدما
0.315
0.224
0.150
0.754
0.415
0.254
سنگ آهن گل گهر
کگل
0.197
0.374
0.164
0.227
0.032
0.264
توسعه معادن روی ایران
کروی
-0.055
0.200
0.353
0.270
0.522
0.214
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلز
ومعادن
0.198
0.221
0.323
0.150
0.399
0.459
معادن منگنز ایران
کمنگنز
0.048
0.116
-0.048
0.456
0.239
0.247
تأمین مواد اولیه فولاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *